LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Tin hoạt động HĐND
Thông báo kết quả hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
Cập nhật: 05/06/2019 09:43:08 AM
Ngày 22/5/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất thời gian, nội dung tổ chức kỳ họp thứ 10 - Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI và triển khai công tác chuẩn bị kỳ họp. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh.
 

Sau khi Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo, ý kiến tham gia của các đại biểu, ông Nguyễn Mạnh Hiển - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt chủ toạ Hội nghị kết luận như sau:

I. Thời gian

Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVI dự kiến sẽ tiến hành trong 03 ngày, từ ngày 08 đến ngày 10 tháng 7 năm 2019 (từ thứ hai đến thứ tư).

II. Nội dung kỳ họp

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh trình

a) Các báo cáo

1- Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019;

2- Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2019;

3- Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và những vấn đề trọng tâm chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh các tháng cuối năm 2019;

4- Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8 – HĐND tỉnh khoá XVI;

5- Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2019;

6- Báo cáo tình hình, kết quả công tác bảo vệ an ninh trật tự; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng chống tệ nạn xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2019.

7- Báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

b) Các tờ trình kèm dự thảo nghị quyết

1- Quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh;

2- Quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng học phí trường THCS Lê Quý Đôn, thành phố Hải Dương, năm học 2019 - 2020;

3- Quy định một số mức chi và nguồn kinh phí phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

4- Quy định chế độ chi tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế và chế độ chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

5- Phân bổ vốn dự phòng 10% nguồn NSTW của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

6- Quyết định chủ trương đầu tư dự án "Xây dựng dự án đoạn tuyến đường từ cầu Triều đến đường tỉnh 389"; bổ sung danh mục và phân bổ vốn đầu tư công trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn dự phòng 10% thuộc ngân sách tỉnh cho dự án "Xây dựng dự án đoạn tuyến đường từ cầu Triều đến đường tỉnh 389";

7- Quy định cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019-2022;

8- Danh mục công trình, dự án thu hồi đất và chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để triển khai các dự án, công trình phát sinh năm 2019;

9- Quy định mức hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

10- Quy định mức chi chế độ dinh dưỡng cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao cấp tỉnh và cấp huyện theo Thông tư 61/2018/TT-BTC ngày 26/7/2018 của Bộ Tài chính;

11- Tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2020 cho các đơn vị thuộc sở Y tế;

12- Chế độ thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ đi học sau đại học, thưởng phong học hàm, tặng danh hiệu đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh;

13- Thành lập một số thôn, khu dân cư mới trên cơ sở sáp nhập một số thôn, khu dân cư thuộc huyện Bình Giang, huyện Cẩm Giàng; thành lập mới và đổi tên một số khu dân cư thuộc một số phường, thành phố Hải Dương; đổi tên một số khu dân cư thuộc phường Phả Lại, thành phố Chí Linh;

14- Miễn nhiệm và giới thiệu nhân sự để bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

2. Thường trực, các Ban HĐND tỉnh trình

a) Thường trực HĐND tỉnh

1- Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa XVI;

2- Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2019;

3- Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về “Việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh”;

4- Tờ trình về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2020.

b) Các Ban HĐND tỉnh

1- Ban kinh tế - ngân sách báo cáo giám sát chuyên đề về công tác đảm bảo an toàn hành lang giao thông trên địa bàn tỉnh.

2- Các Ban HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

3. Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh và các cơ quan khác báo cáo

a) Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh

1- Thông báo kết quả hoạt động của MTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019.

2- Báo cáo tình hình, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

b) Đoàn ĐBQH tỉnh

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và một số hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh.

c) Các cơ quan khác

1- Báo cáo kết quả công tác của Chánh án Toà án nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2019.

2- Báo cáo kết quả công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2019.

3- Báo cáo kết quả thi hành án dân sự của Cục Thi hành án dân sự tỉnh 6 tháng đầu năm 2019.

III. Các nghị quyết thông qua tại kỳ họp

1- Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019;

2- Nghị quyết về Quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh;

3- Nghị quyết về quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng học phí trường THCS Lê Quý Đôn, thành phố Hải Dương, năm học 2019 - 2020;

4- Nghị quyết về tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2019;

5- Nghị quyết về phân bổ vốn dự phòng 10% nguồn NSTW của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

6- Nghị quyết về quy định một số mức chi và nguồn kinh phí phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

7- Nghị quyết về quy định chế độ chi tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế và chế độ chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

8- Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án "Xây dựng dự án đoạn tuyến đường từ cầu Triều đến đường tỉnh 389"; bổ sung danh mục và phân bổ vốn đầu tư công trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn dự phòng 10% thuộc ngân sách tỉnh cho dự án "Xây dựng dự án đoạn tuyến đường từ cầu Triều đến đường tỉnh 389";

9- Nghị quyết về Quy định cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019-2022;

10- Nghị quyết về Danh mục công trình, dự án thu hồi đất và chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để triển khai các dự án, công trình phát sinh năm 2019;

11- Nghị quyết về Quy định mức hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

12- Nghị quyết về Quy định mức chi chế độ dinh dưỡng cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao cấp tỉnh và cấp huyện theo Thông tư 61/2018/TT-BTC ngày 26/7/2018 của Bộ Tài chính;

13- Nghị quyết về Tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2020 cho các đơn vị thuộc sở Y tế;

14- Nghị quyết về Chế độ thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ đi học sau đại học, thưởng phong học hàm, tặng danh hiệu đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh;

15- Nghị quyết về Thành lập một số thôn, khu dân cư mới trên cơ sở sáp nhập một số thôn, khu dân cư thuộc huyện Bình Giang, huyện Cẩm Giàng; thành lập mới và đổi tên một số khu dân cư thuộc một số phường, thành phố Hải Dương; đổi tên một số khu dân cư thuộc phường Phả Lại, thành phố Chí Linh;

16- Nghị quyết về các chức danh do HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 bầu, miễn nhiệm;

17- Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2020.

IV. Công tác chuẩn bị kỳ họp

1. Hoạt động tiếp xúc cử tri

- Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức TXCT trước kỳ họp thứ 10 từ ngày 14/6 đến ngày 21/6/2019.

- Thường trực HĐND tỉnh dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp trước ngày 10/6/2019 để các đại biểu làm tài liệu TXCT.

- UBND tỉnh chuẩn bị: Báo cáo tóm tắt Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8- HĐND tỉnh khóa XVI gửi về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 10/6/2019 để làm tài liệu TXCT.

- Ủy ban MTTQ tỉnh hướng dẫn Uỷ ban MTTQ các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với Thường trực HĐND cùng cấp tổ chức cho các Tổ đại biểu HĐND tỉnh TXCT đảm bảo đúng thời gian quy định. Biên bản tổng hợp TXCT của các Tổ đại biểu gửi về Thường trực HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh trước ngày 24/6/2019 để tổng hợp.

2. Thường trực, các Ban, các Tổ và đại biểu HĐND tỉnh

a) Thường trực HĐND tỉnh

- Xây dựng các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh; phân công các Ban HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp.

- Chuyển các câu hỏi chất vấn của các Tổ, các đại biểu HĐND tỉnh tới các cơ quan, cá nhân để yêu cầu trả lời, giải trình trước ngày 28/6/2019.

b) Các Ban HĐND tỉnh

- Chủ động thời gian làm việc với các cơ quan, đơn vị theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh; hoàn thành báo cáo thẩm tra, báo cáo kết quả giám sát chuyên đề trước ngày 05/7/2019.

- Đăng ký chương trình giám sát năm 2020 gửi Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 10/6/2019 để Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định trình kỳ họp.

c) Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh

Các Tổ, các đại biểu HĐND tỉnh gửi câu hỏi chất vấn, phiếu hoạt động đại biểu về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 21/6/2019; chủ động nghiên cứu các văn bản, tài liệu kỳ họp được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương: http://hdnd.haiduong.gov.vn.

3. Uỷ ban nhân dân tỉnh

- Chỉ đạo các ngành chuyên môn chuẩn bị các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết gửi về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 17/6/2019 để các Ban HĐND tỉnh chủ động lịch thẩm tra đảm bảo thời gian theo luật định.

4. Ủy ban MTTQ tỉnh

- Báo cáo kết quả tham gia xây dựng chính quyền và Báo cáo tình hình, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2019 gửi đến Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 28/6/2019.

5. Văn phòng HĐND tỉnh

- Tham mưu, xây dựng dự thảo các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh; Tổng hợp nội dung đăng ký chương trình giám sát năm 2020 của HĐND tỉnh; nội dung, chương trình và các văn bản khác phục vụ kỳ họp trước ngày 20/6/2019 để Thường trực HĐND tỉnh thống nhất, quyết định.

- Chủ động phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn của tỉnh trong việc chuẩn bị tài liệu, các điều kiện cần thiết khác phục vụ kỳ họp.

- Tổng hợp toàn bộ các nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10 chuyển tới hòm thư điện tử của cá nhân các đại biểu HĐND tỉnh.

6. Cơ quan khác

- Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh gửi báo cáo đến Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 17/6/2019.

- Đoàn ĐBQH tỉnh gửi Thông báo kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và một số hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh đến Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 28/6/2019.

- Sở Tư pháp có trách nhiệm thẩm định các dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh là văn bản quy phạm pháp luật trước khi UBND tỉnh trình HĐND tỉnh.

7. Một số yêu cầu khác

- Các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết phục vụ kỳ họp soạn trên phông chữ tiếng Việt Unicode (Times New Roman), gửi file điện tử vào địa chỉ email: congtachdnd@gmail.com và lập thành 200 bản gửi về Văn phòng HĐND tỉnh; đối với văn bản trên 10 trang cần có bản tóm tắt để trình bày.

Trên đây là dự kiến thời gian, nội dung, chương trình và công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVI của Thường trực HĐND tỉnh./.


                                                                                                                (VP)

 
Các tin mới hơn
Thường trực HĐND tỉnh triệu tập kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khoá XVII (24/05/2023)
Khai mạc Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII (09/05/2023)
Hải Dương giảm gần 3,7 nghìn tỷ đồng của 21 dự án khởi công mới (09/05/2023)
BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH TỔ CHỨC HỘI THẢO: “Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát về lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội” (05/05/2023)
Thường trực HĐND tỉnh triệu tập kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khoá XVII (30/04/2023)
Các bài liên quan
Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI sẽ diễn ra vào đầu tháng 7 (22/05/2019)
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh lần đầu phối hợp tiếp xúc cử tri (08/05/2019)
Xây dựng thị xã Kinh Môn gồm 23 xã, phường (23/04/2019)
Thành lập 164 thôn, khu dân cư mới (23/04/2019)
Khai mạc kỳ họp thứ chín (kỳ bất thường) HĐND tỉnh khóa XVI (23/04/2019)
 
Quay lạiXem tiếp