LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Chính trị
Nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu kế hoạch năm 2023
Cập nhật: 02/12/2022 08:42:01 PM
Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình và bế mạc chiều 2.12.
 

>>> Nhiều thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
>>> [Audio] Nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu kế hoạch năm 2023
>>>[Video] Phân tích sâu các chỉ tiêu không đạt, đề xuất nhiều giải pháp sát thực tế
>>> [Video] Thẳng thắn chỉ rõ nguyên nhân chủ quan của những hạn chế
>>> [Video] Tất cả vì mục tiêu chung, vì người dân, vì sự phát triển của tỉnh Hải Dương
 

 

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2023 trên 9%

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 trong công tác xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội là xác định rõ những nguyên nhân hạn chế trong công tác này để khắc phục. Cấp uỷ các cấp cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, định hướng, nắm bắt dư luận xã hội. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII. Đẩy mạnh thực hiện kết nạp đảng viên mới, bảo đảm cả số lượng và chất lượng. Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch. MTTQ và các đoàn thể đổi mới, đa dạng hoá các hình thức vận động, tập hợp quần chúng theo hướng tập trung cho cơ sở, bám sát địa bàn, bám dân, làm tốt công tác tuyên truyền, nắm tình hình.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng khẳng định năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản thống nhất với 16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội như đề xuất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó tăng trưởng kinh tế trên 9%.

Các đại biểu dự phiên bế mạc hội nghị

Để đạt được mục tiêu này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, bí thư cấp ủy, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, vì tỉnh, vì dân hơn nữa trong chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách nhất của các cấp, các ngành trong năm 2023. Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Quy hoạch tỉnh, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác có liên quan. Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã được thành lập, lựa chọn chủ đầu tư. Kêu gọi các doanh nghiệp lớn, có tiềm lực, uy tín đầu tư vào tỉnh; thu hút hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả là tiêu chí đánh giá chủ yếu. Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện các dự án đầu tư xử lý rác thải, vệ sinh môi trường, các dự án giao thông kết nối với các tỉnh, thành phố lân cận. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục để đấu giá đất một số dự án tạo nguồn thu cho ngân sách, phát triển đô thị, nhất là tại TP Hải Dương.

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh việc xây dựng trường chuẩn mới, giải quyết tiêu chí khó khăn về cơ sở vật chất ở các trường học. Bảo đảm trang thiết bị, vật tư, hóa chất, thuốc chữa bệnh cho các cơ sở y tế đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, công tác giảm nghèo.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng đề nghị các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về tình hình, nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh trật tự; tập trung đấu tranh quyết liệt, trấn áp, triệt xóa các băng, nhóm và các loại tội phạm. Thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội. Tiếp tục làm tốt công tác phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật. Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, việc thực hiện kết luận thanh tra. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám làm, vì lợi ích chung, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, các sở, ngành của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền số.

Tập trung thực hiện cơ chế điều hành ngân sách chủ động, linh hoạt, tiết kiệm ngay từ đầu năm, tập trung vào các nhiệm vụ cơ bản, thiết yếu, không dàn trải, bảo đảm nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội, các chính sách có tác động lớn. Chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp đánh giá, rà soát nguồn thu để thu đúng, thu đủ cho ngân sách.

Thực hiện hiệu quả hơn Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản đồng tình với nội dung báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả cuộc giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định nêu gương của Đảng và thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TU, ngày 20.10.2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kiểm tra, giám sát trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan trong việc thực hiện nói đi đôi với làm. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo đổi mới cách thức, phương pháp tổ chức học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết cho phù hợp với điều kiện thực tiễn. Đồng thời, chỉ đạo nghiên cứu, tham mưu ban hành các văn bản để thực hiện có hiệu quả hơn Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05, Kết luận 01 của Bộ Chính trị và các quy định của Đảng, của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất và thực hiện hiệu quả.

Quang cảnh phiên bế mạc hội nghị

Nhất trí với báo cáo kết quả kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 15.11.2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng yêu cầu các cấp ủy Đảng tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo xử lý nghiêm các vi phạm đối với các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, đảng viên vi phạm trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai kiểm tra, xử lý hoạt động bến bãi trên địa bàn 10 huyện, thành phố còn lại. Rà soát, bổ sung quy hoạch khai thác khoáng sản, đất, cát đối với các vị trí có đủ điều kiện để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là vật liệu cho xây dựng các dự án. Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật, đặc biệt là kiên quyết chỉ đạo hoàn thổ và thực hiện đóng cửa mỏ khi hết hạn khai thác theo quy định.

Về kết quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng nêu rõ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhất trí với những nhiệm vụ đã nêu trong báo cáo. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng. Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Thực hiện chủ trương giám sát mở rộng, đồng thời kịp thời phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tập trung kiểm tra, giám sát đối với những địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Tiến hành 3 cuộc kiểm tra, giám sát

Về Chương trình làm việc và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất trong năm 2023 sẽ thực hiện 4 kỳ họp thường kỳ theo quy chế làm việc, tiến hành 2 cuộc kiểm tra và 1 cuộc giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ngoài ra, tùy theo tình hình và yêu cầu thực tế khi cần thiết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ tổ chức các kỳ họp đột xuất để giải quyết những công việc cụ thể.

Về sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản nhất trí sửa đổi, bổ sung quy chế, giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu, hoàn thiện và ban hành để tổ chức thực hiện.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng thống nhất sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII; giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến tham gia, hoàn thiện, trình ban hành Quy chế (sửa đổi, bổ sung) theo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy.

Khẳng định mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 và giai đoạn 2021-2025 đề ra rất lớn, trong bối cảnh dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức, đồng thời để sớm hiện thực hóa khát vọng phát triển, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, toàn thể nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh chung sức, đồng lòng, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, niềm tự hào của người xứ Đông để triển khai thực hiện đầy đủ, đồng bộ các giải pháp ngay từ hôm nay, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu kế hoạch năm 2023, tạo đà hoàn thành các mục tiêu phát triển tỉnh nhà theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

 
Các tin mới hơn
Đỉnh cao của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 (27/04/2023)
Cục Thuế tỉnh Hải Dương có Cục trưởng mới (27/04/2023)
Đồng chí Trương Mạnh Long giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Bình Giang (10/04/2023)
Quyết tâm, nỗ lực hơn để Hải Dương phát triển thực sự bứt phá (06/04/2023)
Các huyện, thị xã, thành phố thực hiện thi đua “7 tăng, 3 giảm” (01/04/2023)
Các bài liên quan
Tất cả vì mục tiêu chung, vì người dân, vì sự phát triển của tỉnh Hải Dương (01/12/2022)
Toàn văn Nghị quyết 29-NQ/TW về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030 (01/12/2022)
Toàn văn nghị quyết số 28-NQ/TW về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng (01/12/2022)
Toàn văn Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền (01/12/2022)
Đồng chí Trần Đức Thắng làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương (06/11/2022)
 
Quay lạiXem tiếp