LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Chương trình hoạt động
Thông báo kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp tháng 5/2017
Cập nhật: 19/06/2017 02:57:32 PM
 

Ngày 24 tháng 5 năm 2017, tại phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2017, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức chất vấn công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2011 – 2016 đối với Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Cùng tham dự và  giải trình, làm rõ thêm những vấn đề liên quan có Giám đốc một số sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Nội vụ.

Tham gia phiên họp có đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh, các Ban HĐND tỉnh; các thành viên Ban văn hóa – xã hội; đại diện Thường trực HĐND: thành phố Hải Dương, thị xã Chí Linh, huyện Kinh Môn; các Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Giám đốc một số cơ sở đào tạo nghề. Sau khi nghe các cơ quan báo cáo công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2011 – 2016, ý kiến chất vấn của các đại biểu và trả lời chất vấn của các cơ quan liên quan, Thường trực HĐND tỉnh kết luận như sau:

I. Phiên chất vấn đã diễn ra với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, thẳng thắn. Nội dung chất vấn tập trung vào những vấn đề được các đại biểu và cử tri trong tỉnh quan tâm. Qua chất vấn và trả lời chất vấn, Thường trực HĐND tỉnh cơ bản tán thành nội dung trả lời chất vấn của Giám đốc Sở Lao động, Thương binh & Xã hội và các cơ quan chức năng.

1. Kết quả đạt được

Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2011 - 2016 trên địa bàn tỉnh. Nhìn chung, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã đạt được kết quả nhất định, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua. Các ngành, địa phương đã phối hợp trong việc tuyên truyền công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tuyên truyền đến tận thôn, xã, vùng xâu, vùng xa...

Hệ thống ngành nghề, cơ sở đào tạo và các loại hình đào tạo tương đối đa dạng, đáp ứng nhu cầu học nghề của người lao động, bước đầu đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động, nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp. Kết quả thực hiện Đề án giai đoạn 2011 - 2015, số lao động nông thôn có việc làm sau đào tạo nghề đạt trên 32 nghìn người, chiếm tỷ lệ 82%. Nguồn kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy nghề, hỗ trợ dạy nghề từ ngân sách Trung ương và địa phương được phân bổ kịp thời. 

2. Tồn tại, hạn chế

Công tác tuyên truyền Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn chưa thường xuyên. Công tác quản lý nhà nước về dạy nghề còn bất cập. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong thực hiện Đề án và sự kết nối giữa các doanh nghiệp với cơ sở dạy nghề chưa chặt chẽ, nhất là công tác phối hợp giữa UBND cấp huyện, cấp xã với các cơ sở dạy nghề chưa thường xuyên, chưa phối hợp tốt trong việc khảo sát và đề xuất danh mục các ngành nghề cần đào tạo. Mạng lưới cơ sở dạy nghề phân bố chưa hợp lý giữa các địa phương. Chưa huy động được các thành phần kinh tế cùng tham gia dạy nghề (số lượng cơ sở dạy nghề ngoài công lập có xu hướng ngày càng giảm). Cơ sở vật chất của một số cơ sở dạy nghề xuống cấp, trang thiết bị lạc hậu nên chất lượng đào tạo nghề còn hạn chế, chưa theo kịp với sự phát triển công nghệ và thiết bị máy móc của doanh nghiệp. Chỉ tiêu đào tạo nghề theo đề án mới đạt 58,6%. Chất lượng đào tạo một số nghề chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động và yêu cầu thực tế của đời sống xã hội. Công tác điều tra, khảo sát, tư vấn, dự báo nhu cầu học nghề chưa sát với thực tế, chưa thu hút được đông đảo lao động nông thôn tham gia học nghề. Cơ chế, chính sách, điều kiện hỗ trợ dạy nghề cho lao động nông thôn của tỉnh chưa phù hợp.

II. Để sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Đề nghị UBND tỉnh tích cực chỉ đạo các sở, ngành, địa phương:

a) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề nói chung và đào tạo nghề cho lao động nông thôn nói riêng theo hướng thực chất hơn, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong tình hình hiện nay; gắn công tác đào tạo nghề với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp và giảm nghèo bền vững.

b) Xây dựng danh mục nghề đào tạo, kế hoạch dạy nghề trên cơ sở nhu cầu học nghề của lao động nông thôn, nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo nghề của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và thị trường lao động trong nước và nước ngoài. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm đối với lao động nông thôn.

c) Chỉ đạo các cấp, các ngành rà soát, điều chỉnh, bổ sung chế độ, chính sách, định mức và đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; sớm hoàn thành công tác quy hoạch lại mạng lưới cơ sở dạy nghề, không thành lập thêm các cơ sở dạy nghề công lập; xây dựng cơ chế hỗ trợ, huy động các thành phần kinh tế tham gia dạy nghề cũng như hoạt động truyền nghề của những người có tay nghề giỏi, nhiều kinh nghiệm.

d) Khẩn trương điều tra, khảo sát lại nhu cầu học nghề, đào tạo nghề trên địa bàn toàn tỉnh; dự báo sát thị trường lao động, xây dựng chiến lược cụ thể để có những giải pháp toàn diện về dạy nghề trong 5 năm tới; đẩy mạnh công tác tư vấn học nghề và việc làm đối với lao động nông thôn hướng đến phát triển việc làm bền vững, nâng cao hiệu quả kết nối giữa doanh nghiệp, người sử dụng lao động với các cơ sở đào tạo và người lao động.

e) Đối với các cơ sở dạy nghề cần xem xét quy định về chứng chỉ tin học, ngoại ngữ của giáo viên dạy nghề cho phù hợp với từng ngành nghề đào tạo.

f) Quản lý tập trung, hiệu quả nguồn ngân sách đào tạo nghề, đối tượng học nghề, tránh chồng chéo. Trên cơ sở quyết định phân bổ ngân sách của HĐND tỉnh từ đầu tháng 12 năm trước, chậm nhất đến ngày 31/01 năm sau, UBND tỉnh phải phân bổ nguồn kinh phí đào tạo nghề.

2. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá về ngành nghề đào tạo để người lao động có thông tin, lựa chọn ngành nghề phù hợp.

3. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, báo cáo UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong năm 2017.

4. Các cơ sở dạy nghề công lập cần đổi mới căn bản công tác dạy nghề theo nhu cầu thị trường lao động và người lao động; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, tạo cơ chế cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ sở dạy nghề công lập và ngoài công lập, tiến tới xã hội hóa hoạt động dạy nghề. Rà soát nội dung, điều chỉnh chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy cho phù hợp với từng đối tượng học nghề. Chấm dứt tình trạng dạy nghề mang tính hình thức, chủ động xây dựng kế hoạch hàng năm, đăng ký danh mục ngành nghề đào tạo, số lượng đào tạo, đề xuất với các sở ngành chức năng.

Trên đây là kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2011 – 2016, đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn thời gian tới./.

                                 (Thông báo số 103/TB-HĐND ngày 19/6/2017 của HĐND tỉnh)
 
Các tin mới hơn
Thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh (19/04/2022)
Xác định "5 rõ" trong hoạt động phối hợp giữa chính quyền và Ủy ban MTTQ tỉnh (29/12/2021)
Tăng cường tham vấn ý kiến nhân dân chịu tác động của các nghị quyết (17/11/2021)
Thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh (21/10/2021)
Chuyên mục: Đại biểu dân cử với cử tri (15/10/2021)
Các bài liên quan
Thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI (29/05/2017)
Sự kiện trong tỉnh tuần này (03/05/2017)
 
Quay lạiXem tiếp