LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Chương trình hoạt động
Thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI
Cập nhật: 06/11/2017 03:46:11 PM
Ngày 24/10/2017, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất thời gian, nội dung tổ chức kỳ họp thứ năm - HĐND tỉnh khoá XVI (kỳ họp cuối năm 2017) và triển khai công tác chuẩn bị kỳ họp. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan tư pháp.
 

Sau khi Thường trực HĐND tỉnh báo cáo dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp, ý kiến tham gia của các đại biểu, ông Nguyễn Mạnh Hiển – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt chủ toạ Hội nghị kết luận như sau:

I. Thời gian:

 Kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XVI dự kiến sẽ tiến hành trong 03 ngày, từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 12 năm 2017.

II. Nội dung kỳ họp:

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh trình: 10 báo cáo, 11 Tờ trình

1.1. Các báo báo

- Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017, Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018;

- Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2017, Kế hoạch đầu tư công năm 2018;

- Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2017 và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2018 tỉnh Hải Dương;

- Báo cáo về Danh mục công trình, dự án thu hồi đất (theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai) và chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng (theo quy định tại Điểm b, Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai) để triển khai các dự án, công trình thực hiện trong năm 2018;

- Báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020” (theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh);

- Báo cáo kết quả việc chỉ đạo về đảm bảo chất lượng nguồn nước và cung ứng nước sạch cho nhân dân (theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh);

- Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành năm 2017 của UBND tỉnh và những vấn đề trọng tâm chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2018;

- Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khoá XVI;

- Báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
của công dân;
công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2017; nhiệm vụ trọng tâm năm 2018;

- Báo cáo tình hình, kết quả công tác bảo vệ an ninh trật tự; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng chống tệ nạn xã hội năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

1.2. Các tờ trình

- Tờ trình đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016;

- Tờ trình đề nghị quy định mức chi công tác phí, chi tổ chức Hội nghị đối với các cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, đoàn thể, đơn vị công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

- Tờ trình đề nghị quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

- Tờ trình đề nghị quy định mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

- Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

- Tờ trình về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2018 - 2020;

- Tờ trình về ban hành Quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

- Tờ trình về việc bố trí chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và thôn, khu dân cư;

- Tờ trình về kế hoạch biên chế công chức các tổ chức Đảng, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội; cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh; số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tổng số lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong năm 2018;

- Tờ trình về đề nghị đổi tên Đại lộ 30 - 10 thành Đại lộ Võ Nguyên Giáp;

- Tờ trình về việc kiện toàn công tác nhân sự.

2. Thường trực, các Ban HĐND tỉnh

2.1. Thường trực HĐND tỉnh

- Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ năm - HĐND tỉnh khóa XVI.

- Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh năm 2017.

- Tờ trình về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2018.

2.2. Các Ban HĐND tỉnh

- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về “Công tác lập, triển khai, điều chỉnh, quản lý và thực hiện quy hoạch xây dựng các khu đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2016”.

- Các Ban HĐND tỉnh xây dựng các báo cáo thẩm tra về các nội dung trình kỳ họp trên cơ sở phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

3. Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh và các cơ quan khác

3.1. Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh

- Thông báo kết quả hoạt động của MTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính quyền năm 2017.

- Báo cáo phản ánh tình hình tư tưởng, nguyện vọng, ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

3.2. Đoàn ĐBQH tỉnh

- Thông báo kết quả kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV và một số hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh năm 2017.

3.3. Các cơ quan khác

- Báo cáo kết quả công tác tòa án năm 2017 của Chánh án TAND tỉnh.

- Báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

- Báo cáo kết quả thi hành án dân sự năm 2017 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

4. Các nghị quyết thông qua tại kỳ họp: 16 nghị quyết

4.1. Nghị quyết về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017, Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018;

4.2. Nghị quyết về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2018;

4.3. Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách năm 2018 tỉnh Hải Dương;

4.4. Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016;

4.5. Nghị quyết về quy định mức chi công tác phí, chi tổ chức Hội nghị đối với các cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, đoàn thể, đơn vị công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

4.6. Nghị quyết về quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

4.7. Nghị quyết về quy định mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

4.8. Nghị quyết về việc bố trí chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và thôn, khu dân cư;

4.9. Nghị quyết về Danh mục công trình, dự án thu hồi đất (theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai) và chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng (theo quy đinh tại Điểm b, Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai) để triển khai các dự án, công trình thực hiện trong năm 2018;

4.10. Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

4.11. Nghị quyết về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, giai đoạn 2018 - 2020;

4.12. Nghị quyết về chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

4.13. Nghị quyết về đổi tên Đại lộ 30 - 10 thành Đại lộ Võ Nguyên Giáp;

4.14. Nghị quyết về kế hoạch biên chế công chức các tổ chức Đảng, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội; cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh; số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và tổng số lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ năm 2018;

4.15. Nghị quyết về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2018;

4.16. Nghị quyết về công tác nhân sự.

III. Công tác chuẩn bị kỳ họp

1. Hoạt động tiếp xúc cử tri

- Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức TXCT trước kỳ họp thứ năm từ ngày 13/11 - 25/11/2017.

- UBND tỉnh chuẩn bị Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2017; Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ tư - HĐND tỉnh khóa XVI gửi về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 09/11/2017 để làm tài liệu TXCT.

- Ủy ban MTTQ tỉnh hướng dẫn Uỷ ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố chủ trì phối hợp với Thường trực HĐND cùng cấp tổ chức cho các đại biểu HĐND tỉnh TXCT đảm bảo hiệu quả, đúng thời gian quy định. Biên bản tổng hợp TXCT của các Tổ đại biểu gửi về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 28/11/2017 để tổng hợp.

2. Đối với Thường trực, các Ban HĐND tỉnh

- Thường trực HĐND tỉnh xây dựng các báo cáo, tờ trình; phân công các Ban HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ năm.

- Thường trực HĐND tỉnh dự kiến thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XVI  trước ngày 09/11/2017 để các đại biểu làm tài liệu TXCT.

- Các Ban HĐND tỉnh chủ động sắp xếp chương trình khảo sát, làm việc với các cơ quan, đơn vị theo nội dung được Thường trực HĐND tỉnh phân công và hoàn thành báo cáo thẩm tra trước ngày 01/12/2017.

3. Đối với UBND tỉnh

- Chỉ đạo các ngành chuyên môn chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết theo nội dung, chương trình gửi về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 20/11/2017 (trừ một số tài liệu phải thông qua Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh) để các Ban HĐND tỉnh chủ động lịch thẩm tra đảm bảo thời gian theo luật định.

- Đăng ký chương trình xây dựng nghị quyết năm 2018 gửi Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 20/11/2017 để Thường trực HĐND tỉnh xem xét trình kỳ họp.

4. Đối với Ủy ban MTTQ tỉnh

- Thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền năm 2017 của Ủy ban MTTQ tỉnh gửi đến Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 20/11/2017.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp báo cáo phản ánh tình hình tư tưởng, nguyện vọng, ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 01/12/2017.

5. Đối với Văn phòng HĐND tỉnh

- Văn phòng HĐND tỉnh tham mưu, xây dựng dự thảo các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, nội dung, chương trình kỳ họp, chương trình điều hành và các văn bản phục vụ kỳ họp trước ngày 25/11/2017 để Thường trực HĐND tỉnh thống nhất, quyết định.

- Tổng hợp nội dung đăng ký chương trình xây dựng nghị quyết năm 2018 trước ngày 25/11/2017 để báo cáo Thường trực HĐND tỉnh.

- Chủ động phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn của tỉnh trong việc chuẩn bị tài liệu và các điều kiện cần thiết khác phục vụ kỳ họp.

6. Cơ quan tư pháp và cơ quan khác

- Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh gửi báo cáo đến Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 20/11/2017.

- Đoàn ĐBQH tỉnh gửi Thông báo kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV và một số hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh năm 2017 đến Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 01/12/2017.

7. Một số yêu cầu khác

- Các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết phục vụ tại kỳ họp yêu cầu lập thành 250 bản gửi qua Văn phòng HĐND tỉnh và gửi file điện tử vào địa chỉ email: congtachdnd@gmail.com; các văn bản phải soạn trên phông chữ tiếng Việt Unicode (Times New Roman). Đối với văn bản trên 10 trang cần có bản tóm tắt để trình bày, một số tài liệu có thể được lưu hành tại kỳ họp.

- Các đại biểu, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gửi câu hỏi chất vấn và phiếu hoạt động đại biểu về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 25/11/2017.

- Thường trực HĐND tỉnh gửi câu hỏi chất vấn đến các cơ quan yêu cầu giải trình trước ngày 27/11/2017. Các cơ quan gửi văn bản giải trình về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 07/12/2017.

- Sở Tư pháp có trách nhiệm thẩm định các dự thảo Nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình kỳ họp HĐND tỉnh theo quy định.

Trên đây là kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XVI, Thường trực HĐND tỉnh thông báo để các đại biểu, các cơ quan liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

                                                                                                                                             (Theo VP)

 
Các tin mới hơn
Thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh (19/04/2022)
Xác định "5 rõ" trong hoạt động phối hợp giữa chính quyền và Ủy ban MTTQ tỉnh (29/12/2021)
Tăng cường tham vấn ý kiến nhân dân chịu tác động của các nghị quyết (17/11/2021)
Thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh (21/10/2021)
Chuyên mục: Đại biểu dân cử với cử tri (15/10/2021)
Các bài liên quan
Thông báo lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các nghị quyết trình kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khoá XVI (kỳ họp giữa năm 2017) (03/07/2017)
Trong 2 ngày 10 - 11.7: Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XVI (03/07/2017)
Thông báo dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI (19/06/2017)
Thông báo kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp tháng 5/2017 (19/06/2017)
Thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI (29/05/2017)
 
Quay lạiXem tiếp