LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Chương trình hoạt động
Kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI
Cập nhật: 01/06/2018 09:05:58 AM
Ngày 29/5/2018, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất thời gian, nội dung tổ chức kỳ họp thứ sáu - HĐND tỉnh khoá XVI (kỳ họp giữa năm 2018) và triển khai công tác chuẩn bị kỳ họp. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan tư pháp.
 

Sau khi Thường trực HĐND tỉnh báo cáo dự kiến thời gian, nội dung kỳ họp, ý kiến tham gia của các đại biểu, ông Nguyễn Mạnh Hiển – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt chủ toạ Hội nghị kết luận như sau:

I. Thời gian:

Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XVI dự kiến sẽ tiến hành trong 02 ngày, từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 7 năm 2018 (từ thứ ba đến thứ tư).

II. Nội dung trình kỳ họp

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh

1.1. UBND tỉnh trình 06 báo cáo

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018;

- Báo cáo điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2017; tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2018;

- Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và những vấn đề trọng tâm chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng cuối năm 2018;

- Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khoá XVI;

- Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018;

- Báo cáo tình hình, kết quả công tác bảo vệ ANTT; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng chống tệ nạn xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018;

1.2. UBND tỉnh trình 10 Tờ trình

- Tờ trình về việc quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh;

- Tờ trình về việc quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức hỗ trợ dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo và hỗ trợ công tác quản lý về giảm nghèo cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2016 - 2020;

- Tờ trình về việc hỗ trợ chi phí thực hiện hỏa táng, điện táng trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

- Tờ trình về việc quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương;

- Tờ trình về Danh mục công trình, dự án thu hồi đất (theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai) và chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng (theo quy đinh tại Điểm b, Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai) để triển khai các dự án, công trình thực hiện trong năm 2018;

- Tờ trình về việc quy định mức hỗ trợ đóng BHYT, BHXH tự nguyện đối với các đối tượng tham gia BHYT, BHXH tự nguyện được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

- Tờ trình về "Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến 2030";

- Tờ trình về "Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Hải Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030";

- Tờ trình về tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2019 cho các Bệnh viện thuộc Sở Y tế;

- Tờ trình về công tác nhân sự Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

2. Thường trực, các Ban HĐND tỉnh

2.1. Thường trực HĐND tỉnh

- Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa XVI;

- Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2018;

- Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về “Công tác quản lý và sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh”;

- Tờ trình về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019.

2.2. Các Ban HĐND tỉnh

- Ban văn hóa - xã hội báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về việc thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục ở tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011 - 2020”;

- Ban pháp chế báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về việc “Thực hiện Luật thi hành án hình sự trong công tác giám sát, giáo dục người thi hành án treo, cải tạo không giam giữ trên địa bàn tỉnh”;

- Các Ban HĐND tỉnh xây dựng các báo cáo thẩm tra về các nội dung trình kỳ họp trên cơ sở phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

3. Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh và các cơ quan khác

3.1. Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh

- Thông báo kết quả hoạt động của MTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018;

- Báo cáo tình hình, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

3.2. Đoàn ĐBQH tỉnh

- Thông báo kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV và một số hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh 6 tháng đầu năm 2018.

3.3. Các cơ quan khác

- Báo cáo kết quả công tác của Chánh án Toà án nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2018;

- Báo cáo kết quả công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2018;

- Báo cáo kết quả thi hành án dân sự của Cục Thi hành án dân sự tỉnh 6 tháng đầu năm 2018.

4. Các nghị quyết thông qua tại kỳ họp (13 nghị quyết)

- Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018;

- Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh;

- Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2017.

- Nghị quyết về việc quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương;

- Nghị quyết về Danh mục công trình, dự án thu hồi đất (theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai) và chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng (theo quy đinh tại Điểm b, Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai) để triển khai các dự án, công trình thực hiện trong năm 2018;

- Nghị quyết về việc hỗ trợ chi phí thực hiện hỏa táng, điện táng trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

- Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Hải Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

- Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến 2030;

- Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức hỗ trợ dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo và hỗ trợ công tác quản lý về giảm nghèo cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2016 - 2020;

- Nghị quyết về việc quy định mức hỗ trợ đóng BHYT, BHXH tự nguyện đối với các đối tượng tham gia BHYT, BHXH tự nguyện được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

- Nghị quyết về tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2019 cho các Bệnh viện thuộc Sở Y tế;

- Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019;

- Nghị quyết về công tác nhân sự Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

III. Công tác chuẩn bị kỳ họp

1. Hoạt động tiếp xúc cử tri

- Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức TXCT trước kỳ họp thứ sáu từ ngày 18/6 - 26/6/2018.

- UBND tỉnh chuẩn bị Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018; Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ năm - HĐND tỉnh khóa XVI gửi về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 12/6/2018 để làm tài liệu TXCT.

- Ủy ban MTTQ tỉnh hướng dẫn Uỷ ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố chủ trì phối hợp với Thường trực HĐND cùng cấp tổ chức cho các đại biểu HĐND tỉnh TXCT đảm bảo đúng thời gian quy định. Biên bản tổng hợp TXCT của các Tổ đại biểu gửi về Ủy ban MTTQ tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh sau 01 ngày kể từ ngày tiếp xúc để tổng hợp.

- Văn phòng HĐND tỉnh tham mưu giúp Thường trực HĐND tỉnh dự kiến về thời gian, nội dung Kỳ họp thứ sáu trước ngày 12/6/2018 để các đại biểu làm tài liệu TXCT; Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu gửi Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh trước ngày 29/6/2018.

2. Đối với Thường trực, các Ban HĐND tỉnh

- Thường trực HĐND tỉnh xây dựng các báo cáo, tờ trình; phân công các Ban HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ sáu.

- Thường trực HĐND tỉnh dự kiến thời gian, nội dung Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XVI  trước ngày 15/6/2018 để các đại biểu làm tài liệu TXCT.

- Các Ban HĐND tỉnh đăng ký nội dung, chương trình giám sát năm 2019 trước ngày 15/6/2018 để Thường trực HĐND tỉnh thống nhất, trình kỳ họp; chủ động sắp xếp chương trình khảo sát, làm việc với các cơ quan, đơn vị theo nội dung được Thường trực HĐND tỉnh phân công và hoàn thành báo cáo thẩm tra trước ngày 04/7/2018.

3. Đối với UBND tỉnh

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết theo nội dung, chương trình kỳ họp.

- Các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh (Văn bản chính thức đã ký đóng dấu), dự thảo Nghị quyết (kèm văn bản thẩm định của sở Tư pháp đối với dự thảo Nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật) theo nội dung chương trình trên, báo cáo của các cơ quan liên quan gửi về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 26/6/2018 để gửi đến các đại biểu HĐND tỉnh và phân công các Ban HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra (Báo cáo của các cơ quan tư pháp thống nhất chốt số liệu đến hết ngày 31/5/2018).

4. Đối với Ủy ban MTTQ tỉnh

- Thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018 của Ủy ban MTTQ tỉnh gửi đến Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 26/6/2018.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp báo cáo phản ánh tình hình tư tưởng, nguyện vọng, ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 29/6/2018.

- Sớm tiếp cận với các cơ quan chuyên môn để tiến hành phản biện các nội dung cần thiết theo quy định.

5. Đối với Văn phòng HĐND tỉnh

- Văn phòng HĐND tỉnh tham mưu, xây dựng dự thảo các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, nội dung, chương trình kỳ họp, chương trình điều hành và các văn bản phục vụ kỳ họp trước ngày 26/6/2018 để Thường trực HĐND tỉnh thống nhất, quyết định.

- Tổng hợp nội dung giám sát năm 2019 của HĐND tỉnh trước ngày 20/6/2018 để báo cáo Thường trực HĐND tỉnh.

- Chủ động phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn của tỉnh trong việc chuẩn bị tài liệu và các điều kiện cần thiết khác phục vụ kỳ họp.

6. Cơ quan tư pháp và cơ quan khác

- Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh gửi báo cáo đến Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 26/6/2018.

- Đoàn ĐBQH tỉnh gửi Thông báo kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV và một số hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh 6 tháng đầu năm 2018 đến Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 29/6/2018.

- Sở Tư pháp có trách nhiệm thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh trước khi trình kỳ họp HĐND tỉnh.

7. Một số yêu cầu khác

- Các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết phục vụ tại kỳ họp yêu cầu lập thành 250 bản gửi qua Văn phòng HĐND tỉnh và gửi file điện tử vào địa chỉ email: congtachdnd@gmail.com; các văn bản phải soạn trên font chữ tiếng Việt Unicode (Times New Roman). Đối với văn bản trên 10 trang cần có bản tóm tắt để trình bày, một số tài liệu có thể được lưu hành tại kỳ họp.

- Đề nghị các đại biểu, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tăng cường thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, gửi câu hỏi chất vấn và phiếu hoạt động đại biểu về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 26/6/2018.

- Thường trực HĐND tỉnh gửi câu hỏi chất vấn đến các cơ quan yêu cầu giải trình trước ngày 29/6/2018. Các cơ quan gửi văn bản giải trình về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 06/7/2018.

Trên đây là kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XVI, Thường trực HĐND tỉnh thông báo để các đại biểu, các cơ quan liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

                                                                                                                                     (VP)
 
Các tin mới hơn
Thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh (19/04/2022)
Xác định "5 rõ" trong hoạt động phối hợp giữa chính quyền và Ủy ban MTTQ tỉnh (29/12/2021)
Tăng cường tham vấn ý kiến nhân dân chịu tác động của các nghị quyết (17/11/2021)
Thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh (21/10/2021)
Chuyên mục: Đại biểu dân cử với cử tri (15/10/2021)
Các bài liên quan
V/v báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND 2 cấp (huyện, xã) (15/12/2017)
Thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI (06/11/2017)
Thông báo lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các nghị quyết trình kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khoá XVI (kỳ họp giữa năm 2017) (03/07/2017)
Trong 2 ngày 10 - 11.7: Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XVI (03/07/2017)
Thông báo dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI (19/06/2017)
 
Quay lạiXem tiếp