LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Chương trình hoạt động
Kết quả hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
Cập nhật: 29/10/2019 08:41:16 AM
Ngày 25/10/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất thời gian, nội dung tổ chức kỳ họp thứ 12 - Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI và triển khai công tác chuẩn bị kỳ họp. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh.
 

Sau khi Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo, ý kiến tham gia của các đại biểu, ông Nguyễn Mạnh Hiển - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt chủ toạ Hội nghị kết luận như sau:

I. Thời gian

Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVI dự kiến sẽ tiến hành trong 03 ngày, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 12 năm 2019 (từ thứ ba đến thứ năm).

II. Nội dung trình kỳ họp

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh trình

a) Các báo cáo

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
;
2. Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2019 và Kế hoạch đầu tư công năm 2020;
3. Tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019, dự kiến phương án phân bổ ngân sách năm 2020, kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020-2022 tỉnh Hải Dương;
4. Công tác chỉ đạo, điều hành năm 2019 của UBND tỉnh và những vấn đề trọng tâm chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2020;
5. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khoá XVI;
6. Kết quả công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020;

 b) Các tờ trình, DTNQ

1. Quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh;
2. Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2020;
3. Phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương năm 2018;
4. Hỗ trợ mức đóng BHYT cho người cao tuổi và người tham gia thu gom rác tại các thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương;
5. Quy định mức hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh;
6. Chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án công trình năm 2020;
7. Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương;
8. Kế hoạch biên chế công chức các tổ chức Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị xã hội, cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020;
9. 
Miễn nhiệm và giới thiệu nhân sự để bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021;
10. Chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã trong quá trình sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2019 - 2021;
11. Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030;
12. Quy định chính sách hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương;
13. Quyết định phân bổ vốn dự phòng 10% nguồn NSTW của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;
14. Quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025;
15. Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước;

2. Thường trực, các Ban HĐND tỉnh

a) Thường trực HĐND tỉnh

1. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa XVI;

2. Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh năm 2019;

3. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về ‘xử lý đất dôi dư, xen kẹp và chủ trương không lấp ao hồ trên địa bàn tỉnh”;

4. Tờ trình về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2020.

b) Các Ban HĐND tỉnh

1. Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về thực hiện Đề án “Phát triển du lịch tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020”.

2. Ban pháp chế HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh giai đoạn 2016-2021 theo Đề án 03-ĐA/TU của Tỉnh ủy.

3. Báo cáo thẩm tra về các nội dung do UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 12 trên cơ sở phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

3. Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh và các cơ quan khác

a) Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh

1. Thông báo kết quả hoạt động của MTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính quyền năm 2019.

2. Báo cáo tình hình, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

b) Đoàn ĐBQH tỉnh

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và một số hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh.

c) Các cơ quan khác

- Báo cáo kết quả công tác của Chánh án Toà án nhân dân tỉnh năm 2019.

- Báo cáo kết quả công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh năm 2019.

- Báo cáo kết quả thi hành án dân sự của Cục THADS tỉnh năm 2019.

III. Các nghị quyết thông qua tại kỳ họp

1. Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020;
2. Nghị quyết về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2019 và Kế hoạch đầu tư công năm 2020;
3. Nghị quyết về tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019, dự kiến phương án phân bổ ngân sách năm 2020, kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020-2022 tỉnh Hải Dương;
4. Nghị quyết về Quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh;
5. Nghị quyết về Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2020;
6. Nghị quyết về phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương năm 2018;
7. 
Nghị quyết về hỗ trợ mức đóng BHYT cho người cao tuổi và người tham gia thu gom rác tại các thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương;
8. Nghị quyết về Quy định mức hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh;
9. Nghị quyết về Chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án công trình năm 2020;
10. Nghị quyết về Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương;
11. Nghị quyết về Kế hoạch biên chế công chức các tổ chức Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị xã hội, cơ quan HCNN thuộc tỉnh và số lượng người làm việc trong ĐVSN công lập năm 2020;
12. Nghị quyết về miễn nhiệm và giới thiệu nhân sự để bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021;
13.Nghị quyết về Chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã trong quá trình sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2019 – 2021;
14. Nghị quyết về Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030;
15. Nghị quyết về Quy định chính sách hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương;
16. Nghị quyết về Quyết định phân bổ vốn dự phòng 10% nguồn NSTW của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;
17. Nghị quyết về Quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025;
18. Nghị quyết về Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước;
19. Nghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2020 của HĐND tỉnh.

IV. Công tác chuẩn bị kỳ họp

1. Hoạt động tiếp xúc cử tri

- Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh: tổ chức TXCT trước kỳ họp thứ 12 từ ngày 11/11 đến ngày 20/11/2019; TXCT sau kỳ họp thứ 12 từ ngày 18/12 đến ngày 27/12/2019.

- Thường trực HĐND tỉnh:

+ Trước ngày 06/11/2019: dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp để các Tổ đại biểu làm tài liệu TXCT trước kỳ họp;

+ Trước ngày 16/12/2019: Thông báo kết quả kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh để các Tổ đại biểu TXCT sau kỳ họp.

- UBND tỉnh: Dự thảo Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10- HĐND tỉnh khóa XVI gửi về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 06/11/2019 để làm tài liệu TXCT trước kỳ họp;

- Ủy ban MTTQ tỉnh: hướng dẫn Uỷ ban MTTQ các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với Thường trực HĐND cùng cấp tổ chức cho các Tổ đại biểu HĐND tỉnh TXCT đảm bảo đúng thời gian quy định; chuyển Biên bản TXCT của các Tổ đại biểu về Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh.

2. Thường trực, các Ban, các Tổ và đại biểu HĐND tỉnh

a) Thường trực HĐND tỉnh

- Xây dựng các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh; phân công các Ban HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp.

- Chuyển các câu hỏi chất vấn của các Tổ, các đại biểu HĐND tỉnh tới các cơ quan, cá nhân để yêu cầu trả lời, giải trình trước ngày 28/11/2019.

b) Các Ban HĐND tỉnh

Chủ động thời gian làm việc với các cơ quan, đơn vị theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh; hoàn thành báo cáo thẩm tra, báo cáo kết quả giám sát chuyên đề trước ngày 05/12/2019.

c) Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh

Tổ và các đại biểu HĐND tỉnh gửi câu hỏi chất vấn, phiếu hoạt động đại biểu về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 22/11/2019. Chủ động nghiên cứu các văn bản, tài liệu trên Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh: http://hdnd.haiduong.gov.vn Ứng dụng hỗ trợ kỳ họp HĐND tỉnh.

3. Uỷ ban nhân dân tỉnh

- Chỉ đạo các ngành chuyên môn chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, văn bản thẩm định của sở Tư pháp gửi về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 15/11/2019 để các Ban HĐND tỉnh thẩm tra đảm bảo thời gian luật định.

- Đăng ký nội dung chương trình xây dựng nghị quyết năm 2020 trước ngày 20/11/2019 về Thường trực HĐND tỉnh để tổng hợp, trình kỳ họp.

4. Ủy ban MTTQ tỉnh

- Báo cáo kết quả tham gia xây dựng chính quyền và Báo cáo tình hình, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh năm 2019 gửi đến Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 05/12/2019.

5. Các cơ quan khác

- Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh gửi báo cáo đến Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 25/11/2019.

- Đoàn ĐBQH tỉnh gửi Thông báo kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và một số hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh đến Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 05/12/2019.

- Sở Tư pháp có trách nhiệm thẩm định các dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh là văn bản quy phạm pháp luật trước khi UBND tỉnh trình HĐND tỉnh.

6. Văn phòng HĐND tỉnh

- Tham mưu, xây dựng dự thảo các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh; Tổng hợp nội dung đăng ký chương trình xây dựng nghị quyết năm 2020 của HĐND tỉnh; nội dung, chương trình và các văn bản khác phục vụ kỳ họp trước ngày 25/11/2019 để Thường trực HĐND tỉnh thống nhất, quyết định.

- Chủ động phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, sở Thông tin - Truyền thông và các cơ quan chuyên môn của tỉnh trong việc chuẩn bị tài liệu, các điều kiện cần thiết khác phục vụ kỳ họp.

- Tổng hợp toàn bộ các nội dung, chương trình và các văn bản khác phục vụ kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa XVI lên Trang thông tin điện tử của HĐND tỉnh: http://hdnd.haiduong.gov.vn Ứng dụng hỗ trợ kỳ họp HĐND tỉnh để đại biểu nghiên cứu.

7. Một số yêu cầu khác

- Các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết phục vụ kỳ họp soạn trên phông chữ tiếng Việt Unicode (Times New Roman); gửi file văn bản điện tử vào địa chỉ email: congtachdnd@gmail.com; chuyển 60 bộ tài liệu bằng văn bản giấy về Thường trực HĐND tỉnh để phát đại biểu dự khai mạc và phục vụ lưu trữ; đối với văn bản trên 10 trang cần có bản tóm tắt để trình bày.


                                                                                                                        (VP)
 
Các tin mới hơn
Thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh (19/04/2022)
Xác định "5 rõ" trong hoạt động phối hợp giữa chính quyền và Ủy ban MTTQ tỉnh (29/12/2021)
Tăng cường tham vấn ý kiến nhân dân chịu tác động của các nghị quyết (17/11/2021)
Thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh (21/10/2021)
Chuyên mục: Đại biểu dân cử với cử tri (15/10/2021)
Các bài liên quan
Kết quả kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (16/07/2019)
Thông báo kết quả kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (16/07/2018)
Kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI (01/06/2018)
V/v báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND 2 cấp (huyện, xã) (15/12/2017)
Thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI (06/11/2017)
 
Quay lạiXem tiếp