LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Chương trình hoạt động
Thông báo Kết quả hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
Cập nhật: 08/06/2020 01:41:23 PM
Ngày 18/5/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất thời gian, nội dung tổ chức kỳ họp thứ 13 - Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI và triển khai công tác chuẩn bị kỳ họp.
 

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh.

Sau khi Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo, ý kiến tham gia của các đại biểu, ông Nguyễn Mạnh Hiển - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt chủ toạ Hội nghị kết luận như sau:

I. Thời gian

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XVI dự kiến sẽ tiến hành trong 02 ngày, vào trung tuần tháng 7/2020.

II. Nội dung trình kỳ họp

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh

a) UBND tỉnh báo cáo

 1. Báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020;
 2. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2020;
 3. Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12 – HĐND tỉnh khoá XVI;
 4. Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và những vấn đề trọng tâm chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm của UBND tỉnh;
 5. Báo cáo tình hình, kết quả công tác bảo vệ ANTT; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng chống tệ nạn xã hội năm 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm;
 6. Báo cáo Kết quả công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm;
 7. Báo cáo kết quả rà soát, triển khai thực hiện, định hướng quy hoạch nhu cầu phát triển các khu, cụm công nghiệp và dự án phát triển đô thị, khu dân cư giai đoạn 2020 – 2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

b) UBND tỉnh trình các tờ trình kèm dự thảo nghị quyết

 1. Tờ trình, DTNQ về Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 và bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020;
 2. Tờ trình, DTNQ về Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư: “Dự án đầu tư xây dựng Tượng đài tiếng sấm đường 5”;
 3. Tờ trình, DTNQ về Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư: “Dự án xây dựng đoạn tuyến đường từ cầu Triều đến đường tỉnh 389”;
 4. Tờ trình, DTNQ về Quyết định chủ trương đầu tư: “Dự án Khu công viên cây xanh thuộc khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương”;
 5. Tờ trình, DTNQ về Quyết định chủ trương đầu tư: “Dự án đầu tư xây dựng công trình Xử lý cấp bách các công trình đê điều tỉnh Hải Dương”;
 6. Tờ trình, DTNQ về Quyết định chủ trương đầu tư: “ Dự án xây dựng đường gom giữa quốc lộ 5 và đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương”;
 7. Tờ trình, DTNQ về Quyết định chủ trương đầu tư: “Dự án tu bổ, tôn tạo hạ tầng phía trước Đền Kiếp Bạc, xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương”;
 8. Tờ trình, DTNQ về Quyết định chủ trương đầu tư: “Dự án xây dựng tuyến đường dẫn cầu Quang Thanh thuộc địa phận huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương”;
 9. Tờ trình, DTNQ về Chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Khu sinh thái nghỉ dưỡng Tuấn Minh;
 10. Tờ trình, DTNQ về việc Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công tỉnh Hải Dương;
 11. Tờ trình, DTNQ về Ban hành cơ chế, chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hải Dương;
 12. Tờ trình, DTNQ về việc điều chỉnh mức thu, chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh;
 13. Tờ trình, DTNQ về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2019;
 14. Tờ trình, DTNQ về việc Chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình phát sinh năm 2020;
 15. Tờ trình, DTNQ về Tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh cho các cơ sở điều trị thuộc Sở Y tế năm 2021;
 16. Tờ trình, DTNQ về Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức bồi dưỡng và khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; ở thôn, khu dân cư; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh;
 17. Tờ trình, DTNQ về miễn nhiệm và giới thiệu nhân sự để bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021;
 18. Tờ trình, DTNQ về điều chỉnh chỉ tiêu biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh; điều chỉnh chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP là lái xe trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh khi thực hiện Đề án khoán kinh phí sử dụng và sắp xếp, xử lý xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương;
 19. Tờ trình, DTNQ về thực hiện chế độ chính sách của tỉnh hỗ trợ đối với một số trường hợp cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội trong tỉnh; hỗ trợ đối với các trường hợp lái xe dôi dư khi thực hiện Đề án khoán kinh phí sử dụng và sắp xếp, xử lý xe ô tô phục vụ công tác chung.

2. Thường trực, các Ban HĐND tỉnh

a) Thường trực HĐND tỉnh

1. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa XVI;

2. Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2020;

3. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 13 - HĐND tỉnh khóa XVI;

4. Tờ trình về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021.

b) Các Ban HĐND tỉnh

1. Ban kinh tế - ngân sách báo cáo giám sát chuyên đề về Công tác đảm bảo an toàn hành lang bảo vệ đê trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2019.

2. Ban văn hóa - xã hội báo cáo giám sát chuyên đề về Việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho công nhân tại các Khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3. Ban pháp chế báo cáo giám sát chuyên đề về Công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội.

4. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về các nội dung trình kỳ họp trên cơ sở phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

3. Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh và các cơ quan khác

a) Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh

1. Thông báo kết quả hoạt động của MTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020.

2. Báo cáo tình hình, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

b) Đoàn ĐBQH tỉnh

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV và một số hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh.

c) Các cơ quan khác

- Báo cáo kết quả công tác của Chánh án Toà án nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2020.

- Báo cáo kết quả công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2020.

- Báo cáo kết quả thi hành án dân sự của Cục Thi hành án dân sự tỉnh 6 tháng đầu năm 2020.

4. Các nghị quyết thông qua tại kỳ họp

 1. Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020;
 2. Nghị quyết về Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 và bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020;
 3. Nghị quyết về Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư: “Dự án đầu tư xây dựng Tượng đài tiếng sấm đường 5”;
 4. Nghị quyết về Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư: “Dự án xây dựng đoạn tuyến đường từ cầu Triều đến đường tỉnh 389”;
 5. Nghị quyết về Quyết định chủ trương đầu tư: “Dự án Khu công viên cây xanh thuộc khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương”;
 6. Nghị quyết về Quyết định chủ trương đầu tư: “Dự án đầu tư xây dựng công trình Xử lý cấp bách các công trình đê điều tỉnh Hải Dương”;
 7. Nghị quyết về Quyết định chủ trương đầu tư: “ Dự án xây dựng đường gom giữa quốc lộ 5 và đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương”;
 8. Nghị quyết về Quyết định chủ trương đầu tư: “Dự án tu bổ, tôn tạo hạ tầng phía trước Đền Kiếp Bạc, xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương”;
 9. Nghị quyết về Quyết định chủ trương đầu tư: “Dự án xây dựng tuyến đường dẫn cầu Quang Thanh thuộc địa phận huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương”;
 10. Nghị quyết về Chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Khu sinh thái nghỉ dưỡng Tuấn Minh;
 11. Nghị quyết về việc Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công tỉnh Hải Dương;
 12. Nghị quyết về Ban hành cơ chế, chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hải Dương;
 13. Nghị quyết về việc điều chỉnh mức thu, chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh;
 14. Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2019;
 15. Nghị quyết về việc Chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình phát sinh năm 2020;
 16. Nghị quyết về Tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh cho các cơ sở điều trị thuộc Sở Y tế năm 2021;
 17. Nghị quyết về Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức bồi dưỡng và khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; ở thôn, khu dân cư; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh;
 18. Nghị quyết về miễn nhiệm và xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021;
 19. Nghị quyết về điều chỉnh chỉ tiêu biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh; điều chỉnh chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP là lái xe trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh khi thực hiện Đề án khoán kinh phí sử dụng và sắp xếp, xử lý xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương;
 20. Nghị quyết về thực hiện chế độ chính sách của tỉnh hỗ trợ đối với một số trường hợp cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội trong tỉnh; hỗ trợ đối với các trường hợp lái xe dôi dư khi thực hiện Đề án khoán kinh phí sử dụng và sắp xếp, xử lý xe ô tô phục vụ công tác chung.
 21. Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021.

III. Công tác chuẩn bị kỳ họp

1. Hoạt động tiếp xúc cử tri

- Thời gian tiếp xúc cử tri: Từ ngày 15/6 đến ngày 22/6/2020.

- Các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh căn cứ thông báo kết quả hội nghị liên tịch và các văn bản do Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân gửi chủ động lựa chọn hình thức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh; gửi biên bản tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri về Thường trực HĐND tỉnh để báo cáo trình kỳ họp.

- Thường trực HĐND tỉnh dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp gửi tới hòm thư cá nhân các Tổ trưởng, các đại biểu HĐND tỉnh để các đại biểu làm tài liệu tiếp xúc cử tri.

- UBND tỉnh chuẩn bị: Báo cáo tóm tắt Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12- HĐND tỉnh khóa XVI gửi về Thường trực HĐND tỉnh vào hòm thư điện tử congtachdnd@gmail.com trước ngày 10/6/2020.

- Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh tổng hợp nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri theo từng lĩnh vực, ngành, địa phương và gửi về Thường trực HĐND tỉnh để tổng hợp, báo cáo trình HĐND tỉnh.

2. Văn bản trình kỳ họp

2.1. Thường trực, các Ban, các Tổ và đại biểu HĐND tỉnh

a) Thường trực HĐND tỉnh

- Xây dựng các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh; phân công các Ban HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp.

- Chuyển các câu hỏi chất vấn của các Tổ, các đại biểu HĐND tỉnh tới các cơ quan, cá nhân để yêu cầu trả lời, giải trình trước ngày 26/6/2020.

b) Các Ban HĐND tỉnh

- Chủ động thời gian làm việc với các cơ quan, đơn vị theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh; hoàn thành báo cáo thẩm tra, báo cáo kết quả giám sát chuyên đề trình kỳ họp.

c) Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh

Tổ và các đại biểu HĐND tỉnh gửi câu hỏi chất vấn, phiếu hoạt động đại biểu về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 25/6/2020. Chủ động nghiên cứu các văn bản, tài liệu trên Trang thông tin điện tử của HĐND tỉnh: http://hdnd.haiduong.gov.vn Ứng dụng hỗ trợ kỳ họp HĐND tỉnh.

2.2. Uỷ ban nhân dân tỉnh

Chỉ đạo các ngành chuyên môn chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết gửi về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 19/6/2020 để các Ban HĐND tỉnh thẩm tra nội dung đảm bảo thời gian theo luật định.

2.3. Ủy ban MTTQ tỉnh

- 02 nội dung Báo cáo trình kỳ họp gửi trước ngày 26/6/2020.

2.4. Văn phòng HĐND tỉnh

- Tham mưu, xây dựng dự thảo các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh; Tổng hợp nội dung đăng ký chương trình giám sát năm 2021 của HĐND tỉnh; nội dung, chương trình và các văn bản khác phục vụ kỳ họp trước ngày 20/6/2020 để Thường trực HĐND tỉnh thống nhất, quyết định.

- Chủ động phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, sở Thông tin - Truyền thông và các cơ quan chuyên môn của tỉnh trong việc chuẩn bị tài liệu, các điều kiện cần thiết khác phục vụ kỳ họp.

- Tổng hợp toàn bộ các nội dung, chương trình và các văn bản khác phục vụ kỳ họp thứ 13 - HĐND tỉnh khóa XVI lên Trang thông tin điện tử của HĐND tỉnh: http://hdnd.haiduong.gov.vn Ứng dụng hỗ trợ kỳ họp HĐND tỉnh để đại biểu nghiên cứu.

2.5. Cơ quan khác

- Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh gửi báo cáo đến Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 26/6/2020.

- Đoàn ĐBQH tỉnh gửi Thông báo kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV và một số hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh đến Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 26/6/2020.

- Sở Tư pháp có trách nhiệm thẩm định các dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh là văn bản quy phạm pháp luật trước khi UBND tỉnh trình HĐND tỉnh.

2.6. Một số yêu cầu

- Các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết phục vụ kỳ họp soạn trên phông chữ tiếng Việt Unicode (Times New Roman);

- UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan khác gửi file văn bản điện tử (chuẩn) vào địa chỉ email: congtachdnd@gmail.com và 50 bộ tài liệu bằng văn bản giấy để phục vụ công tác lưu trữ; đối với văn bản trên 10 trang cần có bản tóm tắt để trình bày.

(VP)

 

 
Các tin mới hơn
Thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh (19/04/2022)
Xác định "5 rõ" trong hoạt động phối hợp giữa chính quyền và Ủy ban MTTQ tỉnh (29/12/2021)
Tăng cường tham vấn ý kiến nhân dân chịu tác động của các nghị quyết (17/11/2021)
Thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh (21/10/2021)
Chuyên mục: Đại biểu dân cử với cử tri (15/10/2021)
Các bài liên quan
Kết quả giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên địa bàn tỉnh (09/03/2020)
Kết quả hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 (29/10/2019)
Kết quả kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (16/07/2019)
Thông báo kết quả kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (16/07/2018)
Kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI (01/06/2018)
 
Quay lạiXem tiếp