LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Chương trình hoạt động
Thông báo Phân công các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh thẩm tra và xây dựng văn bản trình kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVI
Cập nhật: 08/06/2020 01:47:57 PM
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Kết quả Hội nghị liên tịch về chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, Thường trực HĐND tỉnh phân công các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh tổng hợp; thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Cụ thể như sau:
 

I.  Ban kinh tế - ngân sách thẩm tra

1. Các báo cáo:

- Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2020;

- Báo cáo kết quả rà soát, triển khai thực hiện, định hướng quy hoạch nhu cầu phát triển các khu, cụm công nghiệp và dự án phát triển đô thị, khu dân cư giai đoạn 2020 – 2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

2.  Các Tờ trình, DTNQ:

- Tờ trình, DTNQ về Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư: “Dự án xây dựng đoạn tuyến đường từ cầu Triều đến đường tỉnh 389”;

- Tờ trình, DTNQ về Quyết định chủ trương đầu tư: “Dự án Khu công viên cây xanh thuộc khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương”;

- Tờ trình, DTNQ về Quyết định chủ trương đầu tư: “Dự án đầu tư xây dựng công trình Xử lý cấp bách các công trình đê điều tỉnh Hải Dương”;

- Tờ trình, DTNQ về Quyết định chủ trương đầu tư: “Dự án xây dựng đường gom giữa quốc lộ 5 và đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương”;

- Tờ trình, DTNQ về Quyết định chủ trương đầu tư: “Dự án xây dựng tuyến đường dẫn cầu Quang Thanh thuộc địa phận huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương”;

- Tờ trình, DTNQ về Chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Khu sinh thái nghỉ dưỡng Tuấn Minh;

- Tờ trình, DTNQ về việc Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công tỉnh Hải Dương;

- Tờ trình, DTNQ về Ban hành cơ chế, chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

- Tờ trình, DTNQ về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2019;

- Tờ trình, DTNQ về việc Chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình phát sinh năm 2020.

3. Phối hợp thẩm tra

- Chủ trì, phối hợp với các Ban văn hóa – xã hội, pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra: Báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020;

- Chủ trì, phối hợp với các Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh thẩm tra:

+ Tờ trình, DTNQ về Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư: “Dự án đầu tư xây dựng Tượng đài tiếng sấm đường 5”;

+ Tờ trình, DTNQ về Quyết định chủ trương đầu tư: “Dự án tu bổ, tôn tạo hạ tầng phía trước Đền Kiếp Bạc, xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương”.

+ Tờ trình, DTNQ về việc điều chỉnh mức thu, chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh;

II. Ban văn hóa - xã hội thẩm tra

- Tình hình văn hóa - xã hội trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2020.

- Tờ trình, DTNQ về tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh cho các cơ sở điều trị thuộc Sở Y tế năm 2021;

- Phối hợp với Ban kinh tế - ngân sách thẩm tra:

+ Báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020;

+ Tờ trình, DTNQ về việc điều chỉnh mức thu, chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh;

+ Tờ trình, DTNQ về Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư: “Dự án đầu tư xây dựng Tượng đài tiếng sấm đường 5”;

+ Tờ trình, DTNQ về Quyết định chủ trương đầu tư: “Dự án tu bổ, tôn tạo hạ tầng phía trước Đền Kiếp Bạc, xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương”.

III. Ban pháp chế thẩm tra

- Tình hình chấp hành pháp luật trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2020, gồm:

+ Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2020;

+ Báo cáo kết quả công tác của Chánh án Toà án nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2020.

+ Báo cáo kết quả công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2020.

+ Báo cáo kết quả thi hành án dân sự của Cục THADS tỉnh 6 tháng đầu năm 2020.

- Tờ trình, DTNQ về Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức bồi dưỡng và khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; ở thôn, khu dân cư; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh;

- Tờ trình, DTNQ về điều chỉnh chỉ tiêu biên chế công chức trong một số các cơ quan Đảng, cơ quan hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh; điều chỉnh chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP là lái xe trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh khi thực hiện Đề án khoán kinh phí sử dụng và sắp xếp, xử lý xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương;

- Tờ trình, DTNQ về việc đặt tên Quảng trường Nguyễn Đại Năng trên địa bàn thị xã Kinh Môn.

- Chủ trì, phối hợp với Ban kinh tế - ngân sách thẩm tra: Tờ trình, DTNQ về thực hiện chế độ chính sách của tỉnh hỗ trợ đối với một số trường hợp cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội trong tỉnh; hỗ trợ đối với các trường hợp lái xe dôi dư khi thực hiện Đề án khoán kinh phí sử dụng và sắp xếp, xử lý xe ô tô phục vụ công tác chung.

- Phối hợp với Ban kinh tế - ngân sách thẩm tra: Báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

IV. Văn phòng HĐND tỉnh

Tham mưu Thường trực, các Ban HĐND tỉnh về các nội dung:

- Tờ trình, dự thảo nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021.

- Tổng hợp hồ sơ, lập phiếu bầu và dự thảo nghị quyết miễn nhiệm, bầu bổ sung các chức danh do HĐND tỉnh bầu, miễn nhiệm.

- Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2020.

- Các văn bản thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết của các Ban HĐND tỉnh.

                                                                                                                        (VP)

 
Các tin mới hơn
Thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh (19/04/2022)
Xác định "5 rõ" trong hoạt động phối hợp giữa chính quyền và Ủy ban MTTQ tỉnh (29/12/2021)
Tăng cường tham vấn ý kiến nhân dân chịu tác động của các nghị quyết (17/11/2021)
Thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh (21/10/2021)
Chuyên mục: Đại biểu dân cử với cử tri (15/10/2021)
Các bài liên quan
Thông báo Kết quả hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 (08/06/2020)
Kết quả giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên địa bàn tỉnh (09/03/2020)
Kết quả hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 (29/10/2019)
Kết quả kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (16/07/2019)
Thông báo kết quả kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (16/07/2018)
 
Quay lạiXem tiếp