LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Tin tức hoạt động Văn phòng
Chào mừng 70 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu quốc hội Việt Nam
Cập nhật: 03/10/2016 05:03:47 PM
Trích đăng diễn văn khai mạc tại buổi gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 – 06/01/2016)
 


Đồngchí Bùi Thanh Quyến –Ủy viên Trung ương đảng, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chúcmừng kỷ niệm 70 năm Quốc hội Việt Nam

Ngày 6-1-1946, chỉ mấy tháng sau khi giành được độc lập, trong hoàn cảnhmuôn vàn khó khăn, đáp lời kêu gọi thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhândân ta, không phân biệt nam nữ, giàu nghèo, dân tộc, giai cấp, tôn giáo, chínhkiến đã tham gia cuộc Tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nammới bằng phương thức bầu cử dân chủ, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Sựkiện trọng đại này đã đi vào lịch sử nước ta như một mốc son chói lọi, đánh dấubước phát triển nhảy vọt về thể chế dân chủ, mở ra một thời kỳ phát triển mớicủa dân tộc. Lần đầu tiên trong lịch sử, nước ta chẳng những đã trở thành mộtquốc gia độc lập mà còn có cơ quan nhà nước có đầy đủ cơ sở và tư cách pháp lýđại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, thay mặt nhândân quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Đây là thắng lợi của đườnglối cách mạng đúng đắn, sáng tạo của Đảng, chính sách đại đoàn kết dân tộc vàtư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước pháp quyền; thể hiện tinh thần yêunước, ý chí mãnh liệt và niềm tin tuyệt đối của nhân dân ta đối với sự lãnh đạocủa Đảng.

Trải qua 70 năm, với 13 nhiệm kỳ hoạt động, Quốc hội đã luôn luôn gắn bóđồng hành cùng dân tộc, không ngừng phát huy vai trò, vị trí là cơ quan đạibiểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước,thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiếnpháp và pháp luật, đóng góp to lớn và quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóngdân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quốc hội khóa I, ngay sau khi ra đời, tại kỳ họp thứ nhất (tháng 3/1946) đãđóng vai trò rất quan trọng trong việc thành lập Chính phủ Liên hiệp khángchiến hợp hiến, hợp pháp do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu để điều hành đấtnước; và tại kỳ họp thứ hai, ngày 9/11/1946, đã thông qua Hiến pháp năm 1946 -bản Hiến pháp đầu tiên trong lịch sử nước nhà, một văn kiện chính trị - pháp lýmang tính nhân văn, dân chủ, tiến bộ, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trongtiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta. Tiếp đó cho đến năm 1960,Quốc hội đã cùng nhân dân cả nước thực hiện cách mạng giải phóng dân tộc, từngbước cải cách dân chủ, tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến trường kỳ chốngthực dân Pháp, vừa khôi phục phát triển kinh tế, cải tạo xã hội chủ nghĩa ởmiền Bắc, vừa tiếp tục đấu tranh giành thống nhất nước nhà.

Quốc hội từ khóa II đến khóa V (1960 - 1975), hoạt động trong thời kỳ nướcta thực hiện đồng thời hai chiến lược cách mạng: xây dựng chủ nghĩa xã hội ởmiền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, đã có những đóng góp to lớn vào việcxây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật ban đầu của chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đẩymạnh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn, thu non sôngvề một mối.

Khóa VI, Quốc hội nước ta là Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất, đã tíchcực xây dựng hệ thống pháp luật, đồng thời quyết định nhiều vấn đề quan trọngtrong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc trên phạm vi cảnước.

Quốc hội các khóa VII đến khóa XIII tiếp tục kế thừa và phát huy nhữngthành quả và kinh nghiệm của Quốc hội các khóa trước, ngày càng chủ động, sángtạo trong đổi mới, có bước tiến quan trọng cả về tổ chức và hoạt động, thúc đẩyviệc phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng nền dân chủ và Nhà nướcpháp quyền xã hội chủ nghĩa, đóng góp xứng đáng vào thành tựu to lớn của côngcuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế vì mụctiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Qua 70 năm, thực hiện quyền tự do dân chủ, cùng với nhân dân cả nước, nhândân tỉnh Hải Dương đã hăng hái, tích cực tham gia các kỳ bầu cử, bầu chọn được220 đại biểu tham gia 13 khóa Quốc hội “bao gồm cả đại biểu được bầu trong giaiđoạn tỉnh Hải Dương trước khi hợp nhất, tỉnh Hải Hưng trong thời kỳ hợp nhất(từ năm 1968 đến năm 1996) và tỉnh Hải Dương sau khi được tái lập (từ năm 1997đến nay)”.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương các khóa tuy công tác trong nhiều ngànhnghề, lĩnh vực, thuộc nhiều thành phần khác nhau, song đều là những đại diệntiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, toàn tâm toàn ý phục vụ Tổ quốc,phục vụ nhân dân, thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước trong Quốchội. Các đại biểu luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, thường xuyên lắng nghe,nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tiếp nhận và phản ánh kiến nghị của nhân dân đếnQuốc hội và các cơ quan hữu quan. Là những thành viên của cơ quan quyền lực Nhànước cao nhất đồng thời là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, thông quaviệc tham gia thực hiện đầy đủ các quyền năng lập hiến, lập pháp, quyết định vàgiám sát của Quốc hội và làm tốt vai trò đại diện, các đại biểu Quốc hội tỉnhHải Dương đã tích cực góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốchội và không ngừng phát huy quyền làm chủ của nhân dân; đóng góp quan trọng vàocông cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước nói chung và đối với tỉnh Hải Dương nóiriêng.

Nhìn một cách tổng thể, chúng ta nhận thấy, mỗi khóa Quốc hội đều để lạinhững dấu ấn riêng và đều hoàn thành trọng trách mà nhân dân giao phó, thựchiện đúng chức năng lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định nhữngvấn đề quan trọng của đất nước.

Về hoạt động lập hiến, từ khi ra đờiđến nay, Quốc hội đã xây dựng và ban hành 5 bản Hiến pháp: Hiến pháp năm 1946,Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1992 và Hiến pháp năm2013. Đây là những đạo luật cơ bản của Nhà nước, tạo lập nền tảng chính trị,pháp lý cho sự phát triển ổn định và bền vững của đất nước, quy định những vấnđề quan trọng nhất về quyền lực nhà nước; chế độ chính trị, chế độ kinh tế, vănhóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; cơ cấu tổ chức và cách thức hoạt động của bộmáy nhà nước; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Hoạt động lập pháp ngày càng được đẩy mạnhvà có nhiều tiến bộ cả về số lượng và chất lượng nhằm thể chế hóa các chủtrương, đường lối của Đảng, xây dựng và từng bước hoàn thiện hệ thống phápluật, đáp ứng yêu cầu đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổquốc; phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thúcđẩy tiến bộ xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, chủđộng hội nhập quốc tế; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhândân, do nhân dân và vì nhân dân.

Hoạt động giám sát không ngừng đượctăng cường và đổi mới; nội dung tập trung vào những vấn đề bức xúc củacuộc sống, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đã góp phần thúc đẩy cáccơ quan nhà nước phát huy những thành tích, ưu điểm, khắc phục những thiếu sót,hạn chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, thực hiện thắng lợi các nhiệmvụ chính trị của đất nước.

Việc quyết định các vấn đề quan trọng đã đạt được nhiều kết quả tích cực và ngày càng thực chất hơn. Các Nghịquyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chính sách tàichính tiền tệ, dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước, quyết định chủ trương đầutư xây dựng các công trình quan trọng quốc gia, chính sách dân tộc, tôn giáo,quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phê chuẩn điều ước quốc tế… phù hợp với chủtrương của Đảng và ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Hoạt động đối ngoại của Quốc hội ngàycàng được đẩy mạnh và mở rộng góp phần làm cho nhân dân thế giới và bạn bè quốctế hiểu biết rõ hơn về đất nước, con người và nền văn hóa Việt Nam; tranh thủsự đồng tình ủng hộ của nhân dân thế giới và bạn bè quốc tế; nâng cao vai trò,vị thế của Việt Nam nói chung và Quốc hội Việt Nam nói riêng trên trường quốctế.

Cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội cũng không ngừng được đổi mới. Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hộiđồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểuQuốc hội và bộ máy tham mưu, giúp việc từng bước được tăng cường. Quốc hội hoạtđộng thường xuyên hơn, tranh luận, thảo luận một cách dân chủ, thẳng thắn,thiết thực và trách nhiệm. Những chuyển biến, tiến bộ này xuất phát từ đòi hỏicủa thực tế khách quan, đồng thời thể hiện Quốc hội luôn có ý thức tự đổi mớiđể ngày càng hoàn thiện mình.

Những thành tựu đạt được của Quốc hội nước ta trong 70 năm qua bắt nguồntừ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng - nhân tố quyết định để Quốc hội hoàn thànhxuất sắc trọng trách mà nhân dân giao phó. Quốc hội các khóa đã luôn luôn nắmvững đường lối, quan điểm và các chủ trương của Đảng để thể chế hóa thành luậtpháp và vận dụng đúng đắn vào các hoạt động của Quốc hội. Đó là kết quả của sựgắn bó mật thiết giữa Quốc hội với nhân dân, nắm bắt đúng tâm tư, nguyện vọngcủa nhân dân, lắng nghe và tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri và giámsát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, làm cho Quốc hội thực sự là cơ quanđại biểu cao nhất, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Đồng thời,đó cũng là kết quả của quá trình đổi mới không ngừng về tổ chức, phương thứclàm việc của Quốc hội, năng lực hoạt động của các đại biểu Quốc hội và các cơquan của Quốc hội. 

Yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng vàbảo vệ đất nước trong giai đoạn mới theo tinh thần của Báo cáo chính trị cùngcác văn kiện quan trọng khác mà Đại hội XII sắp tới của Đảng quyết định thôngqua đang đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nhiệm vụ nặng nề nhưngrất vẻ vang. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản do thành tựu của công cuộc đổi mới30 năm qua mang lại, đất nước ta cũng đang đứng trước nhiều khó khăn, tháchthức do những tác động không thuận lợi từ bên ngoài và những hạn chế, yếu kémtừ trong nước, đòi hỏi chúng ta phải có quyết tâm rất cao, nỗ lực rất lớn, đoànkết thống nhất chặt chẽ để phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lầnthứ XII của Đảng.

Là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước caonhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội sẽ phát huy nhữngthành tựu và kinh nghiệm của 70 năm qua, tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữachất lượng và hiệu quả hoạt động để đáp ứng tốt nhất yêu cầu, nhiệm vụ chínhtrị của đất nước trong giai đoạn mới. Muốn thế, cần nhận thức đầy đủ và sâu sắchơn nữa vai trò, vị trí và trách nhiệm của Quốc hội trong hệ thống chính trịnước ta do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, để từ đó, tiếp tục đổi mới nội dungvà phương thức hoạt động, thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạntheo quy định của Hiến pháp và pháp luật, kịp thời thể chế hoá đường lối, chủtrương của Đảng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân.

Cụ thể là, Quốc hội tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của mình trong việc tạokhuôn khổ pháp lý cho các hoạt động của đất nước, phục vụ nhiệm vụ pháttriển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Đẩy nhanh tốc độ vànâng cao chất lượng ban hành văn bản pháp luật; sớm xây dựng hệ thống pháp luậtđồng bộ, đầy đủ, bảo đảm chất lượng, bám sát yêu cầu của thực tiễn. Ưu tiên xâydựng mới, bổ sung các đạo luật ở các lĩnh vực trọng điểm có ý nghĩa then chốt,có tính khả thi cao, tạo sự bứt phá về phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tụcđổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, nhất là giám sátchuyên đề, hoạt động chất vấn, phát huy dân chủ, tăng tính tranh luận, phântích sâu, làm rõ những thành tích, ưu điểm, cũng như những tồn tại khuyết điểm,tìm ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp. Chú trọnggiám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát. Nâng cao chấtlượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước theo hướng thực chấthơn, nhất là việc quyết định ngân sách nhà nước, các vấn đề về kinh tế-xã hội,tổ chức bộ máy nhà nước, các dự án công trình

 

quan trọng quốcgia. Đẩy mạnh hoạt động

đối ngoại, chủ động hội nhập, hợptác quốc tế, góp phần thực hiện đường lối đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đaphương hóa của Đảng và Nhà nước.

Trước mắt, cần tập trung làm tốt công táctổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII và tích cực chuẩn bị về mọi mặt, bảo đảmcho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV thu được kết quả tốt đẹp và hoạtđộng của Quốc hội khóa XIV có nhiều khởi sắc và chất lượng cao. Chú ý kết hợphài hòa giữa cơ cấu và chất lượng đại biểu Quốc hội, bảo đảm có tỷ lệ thỏa đángcác đại biểu Quốc hội là cán bộ có hiểu biết sâu, giàu kinh nghiệm thực tiễn,các nhà khoa học có trình độ, năng lực và điều kiện hoạt động Quốc hội. Tiếptục tăng một cách hợp lý số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách, làm nòng cốttrong việc tăng cường năng lực hoạt động của Quốc hội. Đồng thời củng cố, kiệntoàn các cơ quan tham mưu giúp việc, tạo thêm các điều kiện và phương tiện làmviệc, nhằm hỗ trợ đắc lực cho các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốchội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội. 

Kỷ niệm 70 năm Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra cơ quan quyền lực nhànước cao nhất của Việt Nam cũng là kỷ niệm 70 năm ngày ra đời của Quốc hội ViệtNam - một thành quả vĩ đại của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân dưới sựlãnh đạo của Đảng. Đây là dịp để chúng ta ôn lại, tự hào về một chặng đườnglịch sử vẻ vang của dân tộc, hiểu rõ hơn những thành tựu trong hoạt động củaQuốc hội, đồng thời thấy thêm những việc cần làm trong thời gian tới.

Chúng ta tin rằng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam;với sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan trong bộ máy nhà nước, Mặt trận Tổquốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân; sự ủng hộ và giám sát của nhân dân; sựhợp tác và giúp đỡ của bạn bè quốc tế, Quốc hội nước ta trong thời gian tới sẽphát huy những kinh nghiệm và truyền thống vẻ vang của 70 năm qua, tiếp tục đổimới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động, đạt được nhiều kết quả quantrọng, đóng góp to lớn hơn nữa vào công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa,hiện đại hóa, xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quanquyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


 
Các tin mới hơn
Đảng bộ và cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh tổng kết công tác năm 2021 (17/01/2022)
Không tổ chức kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Văn phòng các Cơ quan hành chính nhà nước (20/08/2021)
Bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh (05/05/2021)
Nâng cao chất lượng công tác tham mưu các kỳ họp HĐND tỉnh (30/05/2020)
Xây dựng quy chế phối hợp công tác 3 văn phòng cấp tỉnh (15/08/2018)
Các bài liên quan
“Thuộc bài” để thực hiện (03/10/2016)
Lựa chọn giới thiệu người ra ứng cử - bước quan trọng đảm bảo thành công cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 (03/10/2016)
 
Quay lạiXem tiếp