LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Tin hoạt động HĐND
Hướng dẫn một số nội dung về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại HĐND các cấp tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Cập nhật: 24/10/2018 02:37:48 PM
Thường trực HĐND tỉnh hướng dẫn một số nội dung về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại HĐND các cấp tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (Có File đính kèm)
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015; Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn và Hướng dẫn số 321/HD-UBTVQH14 ngày 02/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Thường trực HĐND tỉnh hướng dẫn một số nội dung về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại HĐND các cấp tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau: 

1. Trách nhiệm của Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp

- Quán triệt sâu sắc, đầy đủ để từng đại biểu Hội đồng nhân dân nắm chắc mục đích, yêu cầu, nội dung, trình tự, thủ tục được quy định tại Nghị quyết của Quốc hội và bảo đảm để đại biểu nhận thức sâu sắc trách nhiệm thay mặt nhân dân địa phương thực hiện quyền giám sát, đánh giá tín nhiệm đối với các vị được Hội đồng nhân dân bầu một cách thật dân chủ, thận trọng, khách quan, công tâm và chính xác.

- Hướng dẫn, yêu cầu các vị được lấy phiếu tín nhiệm chuẩn bị báo cáo để gửi đến từng đại biểu Hội đồng nhân dân; thực hiện việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định, đồng thời trả lời đầy đủ, nghiêm túc các vấn đề mà đại biểu Hội đồng nhân dân nêu ra.

- Việc lấy phiếu tín nhiệm cần được tổ chức chặt chẽ, theo đúng nội dung, trình tự, thủ tục; bảo đảm để đại biểu Hội đồng nhân có đủ thời gian cân nhắc, suy nghĩ thận trọng trước khi ghi phiếu đánh giá tín nhiệm đối với người được lấy phiếu tín nhiệm; kiểm soát tốt tình hình tiếp nhận thông tin, không sử dụng thông tin chưa được kiểm chứng.

2. Đối tượng lấy phiếu tín nhiệm

Căn cứ quy định tại Điều 88 Luật tổ chức chính quyền địa phương, Điều 63 của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân thì Hội đồng nhân dân lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ sau đây:

a) Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân; Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân đối với Hội đồng nhân dân cấp tỉnh;

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân.

Theo quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 1 Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội, trường hợp một người đồng thời giữ nhiều chức vụ nêu trên thì việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện một lần đối với chức vụ cao nhất. Không lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ quy định tại điểm a và điểm b mục này có thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục chưa đủ 09 tháng, tính đến ngày khai mạc kỳ họp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của Hội đồng nhân dân.

3. Thời hạn, thời điểm tổ chức lấy phiếu tín nhiệm

Điều 7 Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội quy định: “Quốc hội, Hội đồng nhân dân tổ chức lấy phiếu tín nhiệm một lần trong mỗi nhiệm kỳ vào kỳ họp thường lệ cuối năm thứ ba của nhiệm kỳ”. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hải Dương tổ chức lấy phiếu tín nhiệm một lần vào kỳ họp thường lệ cuối năm 2018.

4. Quy trình lấy phiếu tín nhiệm và trách nhiệm của người lấy phiếu tín nhiệm

a) Quy trình lấy phiếu tín nhiệm tại Hội đồng nhân dân thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 63 của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và Điều 9 của Nghị quyết số 85/2014/QH13. Riêng đối với Hội đồng nhân dân cấp xã do không thành lập Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thì trước khi tiến hành lấy phiếu tín nhiệm, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định việc phân chia thành các Tổ để các đại biểu Hội đồng nhân dân trao đổi, thảo luận về các vấn đề liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm.

b) Người được lấy phiếu phiếu tín nhiệm có trách nhiệm sau đây:

- Chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân, người được lấy phiếu tín nhiệm có báo cáo bằng văn bản gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân (theo mẫu gửi kèm).

+ Thời gian báo cáo: tính từ thời điểm được Hội đồng nhân dân bầu.

+ Báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm cần bổ sung nội dung tự đánh giá, kiểm điểm về việc có hay không những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); tự đánh giá, kiểm điểm về việc thực hiện việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế ở cơ quan, tổ chức, đơn vị mình theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

+ Báo cáo có độ dài từ 4 – 5 trang, đánh máy và in trên giấy khổ A4 và không kèm theo phụ lục.

+ Kê khai tài sản, thu nhập của người được lấy phiếu tín nhiệm: theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 17 Nghị định 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập (theo mẫu gửi kèm).

- Trước ngày lấy phiếu tín nhiệm, nếu đại biểu Hội đồng nhân dân có yêu cầu thì người được lấy phiếu tín nhiệm có trách nhiệm trả lời bằng văn bản gửi Thường trực Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân có yêu cầu (theo quy định tại Điều 9 Nghị quyết số 85/2014/QH13).

5. Hệ quả đối với người được lấy phiếu tín nhiệm

Hệ quả đối với người được lấy phiếu tín nhiệm thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 63 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Điều 10 Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội.

6. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm

- Việc xác định kết quả lấy phiếu tín nhiệm, tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân được sử dụng làm căn cứ để tính tỷ lệ phiếu, nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 3 và 4 Điều 17 Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội. 

- Việc ban hành Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm thực hiện theo quy định tại Điều 86 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

7. Chương trình phiên họp lấy phiếu tín nhiệm

7.1. Chủ tọa kỳ họp quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo các đại biểu HĐND để việc lấy phiếu tín nhiệm đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

7.2. Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân trình Hội đồng nhân dân quyết định danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm.

7.3. Thảo luận Tổ

Trước khi tiến hành lấy phiếu tín nhiệm, HĐND thảo luận tại Tổ đại biểu HĐND về các vấn đề có liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm. Thường trực HĐND báo cáo trước HĐND kết quả thảo luận tại Tổ đại biểu.

7.4. Hội đồng nhân dân thành lập Ban kiểm phiếu (Biểu quyết).

7.5. Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ (Phổ biến thể lệ và cách thức ghi phiếu, phát phiếu).

7.6. Đại biểu Hội đồng nhân dân tiến hành ghi phiếu, bỏ phiếu.

7.7. Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

7.8. Thư ký kỳ họp trình bày dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

7.9. Hội đồng nhân dân biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

8. Tổ chức thực hiện

a) Thường trực HĐND, UBND các cấp (tỉnh, huyện, xã) xây dựng báo cáo kết quả hoạt động của HĐND và UBND từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018 trình kỳ họp HĐND cuối năm 2018 để làm căn cứ đánh giá, lấy phiếu tín nhiệm.

b) Thường trực HĐND tỉnh

- Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội và Hướng dẫn này.

- Xây dựng mẫu các văn bản liên quan đến việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm (gửi kèm theo Hướng dẫn) để HĐND các cấp làm căn cứ thống nhất thực hiện.

- Tổng hợp kết quả lấy phiếu tín nhiệm của HĐND các cấp (tỉnh, huyện, xã) ngay sau khi hoàn thành viện lấy phiếu tín nhiệm ở HĐND các cấp, báo cáo kết quả gửi về Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan, đơn vị, cá nhân theo đúng quy định.

c) Thường trực HĐND cấp huyện

-Tổng hợp, báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm của HĐND hai cấp (huyện, xã) gửi về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 05 tháng 01 năm 2019.

d) Thường trực HĐND cấp xã

- Báo cáo kết quả về Thường trực HĐND cấp huyện ngay sau khi HĐND hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm.

đ) UBND và Ủy ban MTTQ các cấp

Phối hợp, triển khai thực hiện hướng dẫn lấy phiếu tín nhiệm bảo đảm chất lượng, tiến độ; Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm (nếu có) ở cấp mình gửi về Thường trực HĐND cùng cấp.

e) Văn phòng HĐND tỉnh

Tham mưu Thường trực HĐND tỉnh triển khai, thực hiện hướng dẫn; tổng hợp báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm của HĐND các cấp (tỉnh, huyện, xã) trình Thường trực HĐND tỉnh.

Trên đây là Hướng dẫn một số nội dung về việc lấy phiếu tín nhiệm tại HĐND các cấp tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trong quá trình tổ chức nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị Thường trực HĐND các cấp kịp thời báo cáo Thường trực HĐND tỉnh (qua Văn phòng HĐND tỉnh - 45 Quang Trung, thành phố Hải Dương) để thống nhất thực hiện./.

File đính kèm:

(1) Hướng dẫn
(2) Tài liệu tham khảo
(3) Mẫu báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm
(4) Kê khai tài sản, thu nhập

                                                                                                                                        (VP)
 
Các tin mới hơn
Đại biểu dân cử Hải Dương trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu báo cáo kinh tế - xã hội (28/11/2022)
Thường trực HĐND tỉnh triệu tập kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khoá XVII (23/11/2022)
Chuyên mục Đại biểu dân cử với cử tri tháng 11/2022 (11/11/2022)
BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH HĐND TỈNH KHẢO SÁT TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VÀ TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 (02/11/2022)
TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG HOẠT ĐỘNG ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HAI CẤP TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2022 (19/10/2022)
Các bài liên quan
Hải Dương nâng cao chất lượng các kỳ họp Hội đồng nhân dân (16/10/2018)
Kỳ họp HĐND tỉnh bất thường sẽ diễn ra vào cuối tháng 10 (11/10/2018)
Lựa chọn vị trí khác phù hợp để triển khai xây dựng nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn huyện Tứ Kỳ (04/09/2018)
Tổ chức giám sát những nơi chậm giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (13/08/2018)
Chuẩn bị kỹ lưỡng cho các kỳ họp HĐND tỉnh (06/08/2018)
 
Quay lạiXem tiếp