LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Tin hoạt động HĐND
Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVI dự kiến từ ngày 11-13.12
Cập nhật: 13/11/2018 07:53:16 AM
Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVI dự kiến sẽ tiến hành trong 03 ngày (từ ngày 11 đến ngày 13/12/2018).
 

Nội dung kỳ họp:

1. Báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh

1.1. Báo cáo

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

- Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2018, dự kiến phương án phân bổ ngân sách năm 2019, kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm, giai đoạn 2019 - 2021 tỉnh Hải Dương.

- Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2018, Kế hoạch đầu tư công năm 2019.

- Báo cáo điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016 - 2020;

- Báo cáo tình hình, kết quả công tác bảo vệ ANTT; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng chống tệ nạn xã hội năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019;

- Báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2018.

- Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ sáu - HĐND tỉnh khoá XVI.

- Báo cáo kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị qua hoạt động giám sát của HĐND tỉnh từ năm 2016 đến tháng 12/2017.

- Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018 của UBND tỉnh và những vấn đề trọng tâm chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2019.

- Báo cáo kết quả hoạt động của UBND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2016 – 2021 đến nay.

1.2. Tờ trình

- Điều chỉnh Quyết toán ngân sách địa phương năm 2016 và phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương năm 2017.

- Điều chỉnh quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh.

- Quy định khoán kinh phí, định mức xe ô tô công trên địa bàn tỉnh.

- Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2019.

- Quy định mức kinh phí thực hiện các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ở thôn, khu dân cư chủ trì tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh Hải Dương; miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và tổ chức cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng.

- Điều chỉnh Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2010 - 2020.

- Danh mục công trình, dự án thu hồi đất (theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai) và chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng (theo quy đinh tại Điểm b, Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai) để triển khai các dự án, công trình thực hiện trong năm 2019.

- Kế hoạch biên chế công chức các tổ chức Đảng, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội; cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh; số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và tổng số lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ năm 2019.

2. Báo cáo, tờ trình của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh

2.1. Thường trực HĐND tỉnh

- Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tám - HĐND tỉnh khóa XVI.

- Báo cáo tổng hợp các kết luận, kiến nghị qua hoạt động giám sát của HĐND tỉnh từ năm 2016 đến tháng 12/2017.

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2016 – 2021 đến nay.

- Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh năm 2018.

- Tờ trình về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2019.

- Tờ trình về danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014.

2.2. Các Ban HĐND tỉnh

- Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh về việc “Cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2018”.

- Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh về “Tổ chức và hoạt động của trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến nay”.

- Báo cáo thẩm tra về các nội dung trình kỳ họp trên cơ sở phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

3. Báo cáo của các cơ quan khác

3.1. Ủy ban MTTQ tỉnh

- Thông báo kết quả hoạt động của MTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính quyền năm 2018.

- Báo cáo tình hình, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh năm 2018.

3.2. Đoàn ĐBQH tỉnh

- Thông báo kết quả kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV và một số hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh năm 2018.

3.3. Các cơ quan tư pháp

- Báo cáo công tác Toà án nhân dân năm 2018.

- Báo cáo công tác Kiểm sát nhân dân năm 2018.

          - Báo cáo công tác Thi hành án dân sự năm 2018.

4. Các nghị quyết thông qua tại kỳ họp

- Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

-  Nghị quyết về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2018 và Kế hoạch đầu tư công năm 2019.

- Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016 – 2020.

-  Nghị quyết về tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2018, dự kiến phương án phân bổ ngân sách năm 2019, kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm, giai đoạn 2019 - 2021 tỉnh Hải Dương.

- Nghị quyết về điều chỉnh quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh.

-  Nghị quyết về điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2016 và phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương năm 2017.

- Nghị quyết quy định khoán kinh phí, định mức xe ô tô công trên địa bàn tỉnh.

- Nghị quyết Quy định mức kinh phí thực hiện các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ở thôn, khu dân cư chủ trì tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh Hải Dương; miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Nghị quyết quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và tổ chức cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng.

- Nghị quyết về quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2019.

- Nghị quyết về Danh mục công trình, dự án thu hồi đất (theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai) và chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng (theo quy đinh tại Điểm b, Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai) để triển khai các dự án, công trình thực hiện trong năm 2019.

- Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010 - 2020.

- Nghị quyết về kế hoạch biên chế công chức các tổ chức Đảng, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể chính trị-xã hội; cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh; số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tổng số lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ năm 2019.

- Nghị quyết về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2019.

- Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu. 


                                                                                                                             (VP)
 
Các tin mới hơn
Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII thông qua 4 nghị quyết (29/09/2022)
Chưa tăng học phí (29/09/2022)
Thường trực HĐND tỉnh triệu tập kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khoá XVII (26/09/2022)
Chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2022 (12/08/2022)
Khai mạc Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVII (12/08/2022)
Các bài liên quan
Cần bố trí cán bộ làm việc xuất sắc tại bộ phận một cửa (26/10/2018)
Chuẩn bị đề án đề nghị công nhận TP Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I (25/10/2018)
Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng người dân trong sáp nhập, chia tách thôn, khu dân cư (25/10/2018)
Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh": Dự kiến tăng mức hỗ trợ đơn vị thực hiện (25/10/2018)
Nâng cao kỹ năng chất vấn và trả lời chất vấn cho đại biểu HĐND các cấp (25/10/2018)
 
Quay lạiXem tiếp