LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Tin hoạt động HĐND
Tình hình tổ chức và hoạt động năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của HĐND tỉnh Hải Dương
Cập nhật: 21/01/2019 10:17:41 AM
Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 có tổng số 64 đại biểu được bầu từ 13 đơn vị bầu cử. Trong quá trình hoạt động có một số thay đổi về nhân sự, đến nay (01/2019) HĐND tỉnh Hải Dương còn 62 đại biểu, giảm 02 đại biểu so với đầu nhiệm kỳ (do chuyển công tác và xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu).
 

- Thường trực HĐND tỉnh có 07 đồng chí, trong đó có 02 đồng chí kiêm nhiệm (Chủ tịch HĐND tỉnh và Trưởng Ban VH-XH); 05 đồng chí chuyên trách là: 02 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, 01 Trưởng Ban kinh tế - ngân sách và 01 Trưởng Ban pháp chế,  Chánh Văn phòng HĐND tỉnh.

- Hội đồng nhân dân tỉnh có 03 Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội và pháp chế; mỗi ban có từ 06 đến 07 thành viên; có 02 Trưởng ban, 03 Phó ban hoạt động chuyên trách; 01 Trưởng ban kiêm nhiệm.

- Hội đồng nhân dân tỉnh có 12 Tổ đại biểu được chia theo đơn vị hành chính cấp huyện, mỗi Tổ có 01 Tổ trưởng, 01 Tổ phó chịu trách nhiệm chung về hoạt động của Tổ trước HĐND, Thường trực HĐND tỉnh và cử tri địa phương nơi ứng cử.

Công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp được Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo chặt chẽ, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Đảng đoàn HĐND tỉnh. Trước các kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp; phân công các cơ quan chuyên môn chuẩn bị nội dung trình kỳ họp, các Ban HĐND tỉnh thực hiện công tác thẩm tra theo quy định. Việc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND trước và sau các kỳ họp được thực hiện đảm bảo kế hoạch đề ra.

Năm 2018, HĐND tỉnh Hải Dương tổ chức thành công 02 kỳ họp thường lệ và 01 kỳ họp bất thường. Công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp; hoạt động điều hành, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp được chú trọng, đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả; nội dung báo cáo thẩm tra của các Ban trình kỳ họp đã giúp cho đại biểu HĐND tỉnh có căn cứ xem xét, quyết định.

Bên cạnh đó, chuẩn bị cho việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu tại kỳ thứ tám, Thường trực HĐND tỉnh đã hướng dẫn việc lấy phiếu tín nhiệm đến HĐND các cấp; chủ động tổng hợp các báo cáo, bản kê khai tài sản của những người được lấy phiếu tín nhiệm chuyển tới các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh theo đúng quy định. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đảm bảo nguyên tắc, dân chủ, khách quan.

Năm 2018, HĐND tỉnh Hải Dương đã ban hành 39 Nghị quyết, ngoài các nghị quyết mang tính thường xuyên như: nghị quyết về kinh tế - xã hội; thu chi ngân sách; đầu tư công; biên chế hành chính, sự nghiệp...còn có các nghị quyết về công tác cán bộ, chế độ chính sách của địa phương như: Quy hoạch tổng thể phát triển Công nghiệp tỉnh Hải Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án tổng thể sắp xếp sáp nhập, chia tách các thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh; Quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở cấp xã; thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh…Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành đảm bảo trình tự, thủ tục theo luật định, đáp ứng với điều kiện thực tế của địa phương.

Ngoài ra, đối với những vấn đề cấp thiết UBND tỉnh xin ý kiến giữa các kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh phân công các Ban thẩm tra, quyết định và trình HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất để kịp thời tháo gỡ những khó khăn và cũng là giải pháp quan trọng đưa Nghị quyết của HĐND tỉnh đi vào thực tiễn nhằm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Tại các kỳ họp thường kỳ, HĐND tỉnh thực hiện chức năng giám sát thông qua việc xem xét, thảo luận cho ý kiến các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, cơ quan Thi hành án dân sự. Trên cơ sở báo cáo trình kỳ họp, HĐND tỉnh quyết định, thông qua các nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, quyết định các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện trong 6 tháng, cả năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ của năm 2019.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh tăng cường thực hiện quyền giám sát thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn; từng nhóm vấn đề, nhất là những vấn đề còn bức xúc, nổi cộm trong dư luận xã hội được chủ tọa định hướng để đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận. Với không khí sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ, trách nhiệm, cầu thị, phần trả lời chất vấn của giám đốc các sở ngành đã giải trình làm rõ nhiều vấn đề đại biểu nêu; nhận trách nhiệm và có giải pháp thực hiện; việc theo dõi kết quả thực hiện các lời hứa của thủ trưởng các sở, ngành có liên quan đến nội dung chất vấn được Thường trực HĐND tỉnh giám sát, tái giám sát góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh nói chung và hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn nói riêng.

Trong năm 2018, HĐND tỉnh đã xem xét 05 báo cáo giám sát chuyên đề của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh. Kết quả giám sát đã phản ánh thực tế việc thực thi pháp luật của chính quyền các cấp, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Các kết luận, kiến nghị của Thường trực, các Ban trình kỳ họp đảm bảo tính chính xác, rõ ràng, xác định rõtrách nhiệm của đối tượng chịu giám sát; có kiến nghị, đề xuất các biện pháp khắc phục và được HĐND tỉnh quyết định hoặc lồng ghép trong các Nghị quyết có liên quan. Tại kỳ họp thứ tám (kỳ họp cuối năm), HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát trực tiếp UBND tỉnh về việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2017. Đây là căn cứ để cơ quan dân cử đánh giá vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc khắc phục những tồn tại, hạn chế, thực hiện các yêu cầu của HĐND tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội Về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn, tại kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh Hải Dương tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 25 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu (07 đồng chí khối HĐND tỉnh; 18 đồng chí khối UBND tỉnh). Việc lấy phiếu tín nhiệm được HĐND tỉnh được tiến hành nghiêm túc, công khai, minh bạch, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm có 100% người được lấy phiếu tín nhiệm đạt trên 50% tín nhiệm cao, không có người đạt trên 50% tín nhiệm và tín nhiệm thấp. HĐND tỉnh ghi nhận kết quả hoạt động, thực hiện nhiệm vụ, phẩm chất, đạo đức, tác phong, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm; đồng thời đây cũng là căn cứ để những người được lấy phiếu tín nhiệm xác định cần phải tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hơn nữa để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và làm tròn trách nhiệm với cử tri, nhân dân trong tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về chương trình giám sát năm 2018, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch giám sát, tổ chức thực hiện hoàn thành chương trình đề ra. Các cuộc giám sát được triển khai đồng bộ, nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm.

Thường trực, các Ban HĐND tỉnh đã tổ chức 05 Đoàn giám sát chuyên đề, trong đó:

- Thường trực HĐND tỉnh thực hiện giám sát chuyên đề về “Công tác quản lý và sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh”.

- Các Ban HĐND tỉnh thực hiện giám sát chuyên đề về: Công tác cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Việc thực hiện Đề án Dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục ở tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2011-2020; Tổ chức và hoạt động của Trạm y tế xã, phường, thị trấn từ năm 2015 đến nay; Việc thực hiện Luật Thi hành án Hình sự trong công tác giám sát, giáo dục người thi hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ trên địa bàn tỉnh.

Các Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh đều tổ chức độc lập; thành viên Đoàn là các đại biểu HĐND tỉnh, đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh và cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2018 ngày càng có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng cao. Bên cạnh hoạt động giám sát trực tiếp, giám sát qua báo cáo, các Đoàn đã thực hiện giám sát, thu thập ý kiến đánh giá của tập thể, cá nhân qua việc phát phiếu điều tra xã hội học và khảo sát thực tế. Qua đó báo cáo kết quả giám sát, kết luận giám sát đảm bảo tính chặt chẽ, khách quan. Kết quả giám sát được trình tại kỳ họp HĐND gần nhất để kịp thời kiến nghị, tìm giải pháp góp phần tháo gỡ khó khăn cho cơ quan, đơn vị, cơ sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cùng với hoạt động giám sát chuyên đề, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh đã chủ động triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2018 đề ra.

Trong năm, HĐND tỉnh Hải Dương đã triển khai trên 100 cuộc giám sát, khảo sát về các nội dung như: việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân; dự toán thu chi, phân bổ ngân sách tỉnh; tỷ lệ phân cấp nguồn thu giữa các cấp ngân sách; vệ sinh an toàn thực phẩm; kết quả thực hiện đề án xây dựng ao bơi; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tình hình tổ chức, hoạt động các thôn, KDC có dân số lớn trên địa bàn tỉnh... Hoạt động giám sát thường xuyên của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh đã đem lại nhiều kết quả tích cực, giúp các cấp, các ngành kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực thi chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND tỉnh để chấn chỉnh, khắc phục. Sau các cuộc giám sát, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh đều ban hành thông báo kết luận để các cơ quan chức năng tiếp thu, thực hiện.

Năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh Hải Dương đã tổ chức thành công 02 phiên chất vấn, giải trình về công tác quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên khoáng sản và công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2017. Trước mỗi phiên chất vấn, giải trình, Thường trực HĐND tỉnh phân công các Ban phụ trách lĩnh vực tiến hành giám sát, khảo sát trực tiếp; phát phiếu điều tra để thu thập thông tin, ý kiến đánh giá của các tổ chức, đoàn thể và nhân dân; phối hợp với Đài PTTH tỉnh thực hiện phóng sự chuyên đề để phục vụ hoạt động chất vấn. Trên cơ sở những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế cần khắc phục và qua phiên chất vấn, Thường trực HĐND tỉnh ban hành Kết luận, yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có liên quan nghiêm túc khắc phục tồn tại, hạn chế và báo cáo kết quả thực hiện gửi Thường trực HĐND. Những kết quả, hiệu ứng tích cực sau các phiên giải trình đã được thể hiện rõ, khẳng định vai trò, trách nhiệm của HĐND tỉnh và sự phối hợp với UBND tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thường trực HĐND tỉnh đã làm tốt công tác phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức cho các Tổ, các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp. Chương trình, thời gian, địa điểm tiếp xúc cử tri đều được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết và tham gia. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được các đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, phản ánh kịp thời để các cơ quan chức năng giải trình tại kỳ họp. Bên cạnh đó, năm 2018 Thường trực HĐND tỉnh tiến hành tiếp xúc cử tri theo chuyên đề với với cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục - đào tạo; một số Tổ đại biểu tiến hành tiếp xúc trực tiếp với cá nhân cử tri tại nơi ứng cử.

Nhìn chung, hoạt động tiếp xúc cử tri ngày càng được quan tâm, coi trọng; nhiều kiến nghị của cử tri được xem xét, trả lời ngay tại buổi tiếp xúc;  việc trả lời, giải trình của UBND tỉnh và thủ trưởng các sở, ngành tại các kỳ họp HĐND tỉnh cơ bản đáp ứng yêu cầu; nội dung trả lời được đăng tải công khai trên trang Thông tin điện tử của HĐND tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

Thực hiện Quy chế tiếp công dân, Thường trực HĐND tỉnh đã cùng với lãnh đạo UBND tỉnh duy trì tổ chức tiếp công dân định kỳ hằng tháng. Năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp được với 230 lượt tương đương với 346 người, trong đó có 31 lượt đoàn đông người. Qua hoạt động tiếp công dân và tình hình thực tế, Thường trực HĐND tỉnh ban hành thông báo ý kiến để các cấp chính quyền giải quyết, thực hiện. Cụ thể như: tại phiên tiếp công dân tháng 9/2018, qua nghe phản ánh của công dân và ý kiến giải trình của các ngành, Chủ tịch HĐND tỉnh đã quyết định dừng triển khai xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và rác thải công nghiệp tại xã Đông kỳ, huyện Tứ Kỳ.

Trong công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư, Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp nhận 48 đơn thư của công dân gửi đến, trong đó: 12 đơn tố cáo, chiếm 25%; 36 đơn khiếu nại và kiến nghị, chiếm 75%. Nội dung các đơn hầu hết liên quan đến tranh chấp đất đai, quyền sở hữu tài sản, giải quyết chế độ chính sách, tố cáo hành vi sai phạm của một số cá nhân. Qua xem xét, phân loại đơn, Thường trực HĐND tỉnh đã chuyển 15/48 (chiếm 31,3%) đơn đến các cơ quan, đơn vị, các sở, ngành, UBND cấp huyện để xem xét, trả lời công dân (mỗi đơn thư chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết đều có văn bản thông báo riêng gửi đến công dân); lưu 27 đơn do nội dung khiếu nại, tố cáo không rõ ràng, trùng lắp hoặc đã xử lý của các cơ quan chức năng; lưu 06 đơn nặc danh.

Đối với một số đơn khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng kéo trên địa bàn tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức làm việc trực tiếp với một số cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan và ban hành Thông báo kết luận, yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm đối với các vụ việc tồn đọng, kéo dài, như: việc giải quyết kiến nghị, tố cáo của một số công dân xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành; vụ việc ở xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng và vụ việc ở phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương kiến nghị di dời nhà máy gạch ốp lát Viglacera.

Công tác phối hợp

a) Với các cơ quan Trung ương: Thường trực HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ, tham dự đầy đủ các chương trình, kế hoạch công tác và hoạt động khác của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội, như: tham dự kỳ họp của Quốc hội; hoạt động giám sát của Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội tại địa phương; tham gia ý kiến xây dựng dự án luật; duy trì và thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ; phối hợp với Ban Công tác đại biểu trong việc hướng dẫn hoạt động HĐND các cấp. Tham dự đầy đủ các Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố trong và ngoài khu vực; góp phần tích cực trong việc kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, sửa đổi, bổ sung các văn bản có liên quan đến tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp.

b) Với Tỉnh ủy: HĐND tỉnh bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh  ủy thông qua Đảng đoàn HĐND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh thực hiện báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với các nội dung, chương trình kỳ họp. HĐND tỉnh đã thể chế hoá kịp thời về mặt nhà nước các quan điểm, chủ trương, đường lối, nghị quyết... của Tỉnh uỷ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua các nghị quyết tại các kỳ họp của HĐND tỉnh.

c) Với UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh

- Đối với UBND tỉnh: Thường trực và các Ban HĐND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ trong việc đề xuất, chọn lựa các nội dung, chương trình và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị tài liệu, báo cáo, các dự án, đề án trình HĐND tỉnh. Giữa hai kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh xử lý các vấn đề phát sinh nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh và tạo điều kiện cho UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành.

- Đối với Ủy ban MTTQ tỉnh: Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ trong việc chuẩn bị tổ chức kỳ họp; tổ chức tiếp xúc cử tri; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. Trong hoạt động giám sát, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh đều mời đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tham gia đoàn và phối hợp theo dõi hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh.

- Đối với Đoàn ĐBQH tỉnh: Thường trực HĐND tỉnh thường xuyên tham dự các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại địa phương, như: hoạt động giám sát; tổ chức tham vấn lấy ý kiến nhân dân tham gia vào các dự án luật, nghị quyết của Quốc hội; hội nghị tiếp xúc cử  tri…

- Trong mối quan hệ  với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố: Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giao ban định kỳ, trao đổi kinh nghiệm hoạt động đối với Thường trực HĐND các huyện, thành phố, thị xã; tham dự các kỳ họp HĐND cấp huyện; chủ động trong việc hướng dẫn HĐND các cấp trong tổ chức và hoạt động; định kỳ xây dựng kế hoạch tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp.

Ngoài ra, HĐND tỉnh đã thường xuyên giữ mối quan hệ với Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thông qua hoạt động giám sát, thẩm tra báo cáo kết quả hoạt động trình tại kỳ họp.

Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015, Thường trực HĐND tỉnh duy trì phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Thường trực HĐND trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Quốc hội và HĐND các cấp; cho ý kiến xem xét về các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp HĐND, xây dựng chương trình làm việc hàng tháng; chỉ đạo, điều hòa phối hợp hoạt động của các Ban, xác định những nội dung chủ yếu để lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng giám sát của HĐND những lĩnh vực cần tăng cường giám sát.

Trong năm 2018, các Tổ, các đại biểu đã thực hiện tốt trong việc tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri; tích cực tham gia hoạt động tiếp công dân, tham  gia các đoàn khảo sát, giám sát, phiên chất vấn của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh khi được mời; một số đại biểu đã tích cực đề xuất nội dung giám sát, đơn vị trả lời chất vấn và các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh, các cơ quan chức năng trả lời tại kỳ họp. Ngoài ra, các đại biểu giữ mối quan hệ chặt chẽ với địa phương nơi đại biểu ứng cử, dự các kỳ họp HĐND, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh Hải Dương đã luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai quyết liệt, đồng bộ; công tác tổ chức kỳ họp, triển khai các hoạt động giám sát, khảo sát, chất vấn và giải trình có nhiều đổi mới và tác động tích cực đến công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thường trực, các Ban HĐND tỉnh luôn chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, bám sát và triển khai có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng; hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo luôn được quan tâm, coi trọng. Công tác bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng hoạt động cho đại biểu dân cử các cấp được đổi mới về hình thức, nội dung.

Công tác phối hợp trong việc chuẩn bị tổ chức kỳ họp HĐND có việc còn chậm, chưa chặt chẽ; việc thực hiện chức năng quyết định, giám sát, tái giám sát của HĐND chưa quyết liệt. Hoạt động giám sát của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh tuy đã được tăng cường về nội dung, cách thức nhưng chưa thường xuyên. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và giải quyết ý kiến, kiến nghị của công dân hiệu quả chưa cao. Chất lượng hoạt động của các đại biểu HĐND tỉnh chưa đồng đều. Bộ máy giúp việc, cán bộ công chức làm công tác tham mưu của HĐND còn thiếu về số lượng, chất lượng chưa cao.

- Nguyên nhân khách quan: Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 thực hiện được gần ba năm nhưng đến nay quy định của pháp luật về quy chế hoạt động, các hướng dẫn chưa đồng bộ, kịp thời; một số quy định còn có sự mâu thuẫn trong phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương. Chế tài để đảm bảo việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của HĐND chưa đủ mạnh.

- Nguyên nhân chủ quan: Một bộ phận cán bộ, công chức, đại biểu HĐND chưa thực sự coi trọng và phát huy vị trí, vai trò của cơ quan HĐND; số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách còn ít, cơ cấu các thành viên các Ban HĐND chưa thực sự phù hợp (có 5 đến 6 thành viên Ban hoạt động kiêm nhiệm) dẫn đến hoạt động của các Ban gặp khó khăn, nhiều cuộc giám sát, khảo sát không đảm bảo ½ số thành viên Ban tham gia. Một số đại biểu HĐND còn thiếu kiến thức, kỹ năng và sự tích cực, chủ động trong hoạt động chưa cao. Công tác phối hợp của Thường trực HĐND tỉnh với UBND, Ủy ban MTTQ và các Ban HĐND tỉnh có lúc còn chưa chặt chẽ, kịp thời.

Kiến nghị, đề xuất

- Đề nghị Quốc hội chỉ đạo các cơ quan hữu quan sớm nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và một số luật chuyên ngành khác có liên quan tới tổ chức, bộ máy và hoạt động chính quyền địa phương theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.  

- Đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của HĐND, cụ thể hóa các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 để tạo sự đồng bộ, thống nhất trong quá trình triển khai, thực hiện.

Một số nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019

Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015- 2020 và Chương trình xây dựng Nghị quyết, chương trình giám sát năm 2019 của HĐND tỉnh đã đề ra.

Chủ động phối hợp với UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, các Ban HĐND và Tổ đại biểu HĐND tỉnh trong hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri và tổ chức 01 kỳ họp bất thường, 02 kỳ họp thường kỳ của HĐND tỉnh năm 2019. Tiếp tục quan tâm, đổi mới phương thức hoạt động của HĐND. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các Ban HĐND tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hông và Duyên hải Bắc bộ lần thứ sáu, nhiệm kỳ 2016 - 2021; duy trì việc tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND 2 cấp phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử tổ chức hội nghị tập huấn hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp.

Duy trì thường xuyên các phiên họp Thường trực HĐND, tăng cường phiên họp chất vấn, giải trình. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo quy định; kịp thời giải quyết các khiếu nại tố cáo của công dân; giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND, các chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước trên địa bàn.

Văn phòng HĐND tỉnh tiếp tục coi trọng, nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc; triển khai có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh công tác tuyên truyền hoạt động HĐND tỉnh. 


                                                                                                                                (VP)
 
Các tin mới hơn
Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII thông qua 4 nghị quyết (29/09/2022)
Chưa tăng học phí (29/09/2022)
Thường trực HĐND tỉnh triệu tập kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khoá XVII (26/09/2022)
Chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2022 (12/08/2022)
Khai mạc Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVII (12/08/2022)
Các bài liên quan
Thống nhất Chương trình, nội dung Kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa XVI (06/12/2018)
Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVI dự kiến từ ngày 11-13.12 (13/11/2018)
Cần bố trí cán bộ làm việc xuất sắc tại bộ phận một cửa (26/10/2018)
Chuẩn bị đề án đề nghị công nhận TP Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I (25/10/2018)
Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng người dân trong sáp nhập, chia tách thôn, khu dân cư (25/10/2018)
 
Quay lạiXem tiếp