LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kỳ họp thứ 7
Các Báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp thứ 7-HĐND tỉnh khóa XVI
Cập nhật: 28/10/2018 03:27:00 PM
 
I. Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND tỉnh:

(1) - Báo cáo thẩm tra tờ trình về việc đề nghị thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I, tỉnh Hải Dương 

(2) - Báo cáo thẩm tra tờ trình về Đề án sáp nhập 02 đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 06 phường và thành lập thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương

(3) - Báo cáo thẩm tra đề án tổng thể sắp xếp sáp nhập, chia tách các thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương

(4) - Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc đề nghị công nhận thành phố hải dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I, tỉnh Hải Dương

(5) - Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết đề án sáp nhập 02 đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 06 phường và thành lập thành phố Chí Linh thuốc tỉnh Hải Dương

(6) - Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết đề án tổng thể sắp xếp sáp nhập, chia tách các thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương

II. Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh

(1) - Báo cáo thẩm tra về việc chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh

(2) - Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh


(3) - Báo cáo thẩm tra về việc bổ sung vốn đầu tư công nguồn trong cân đối NSĐP giai đoạn 2016-2020; bổ sung danh mục và phân bổ vốn đầu tư công nguồn trong cân đối NSĐP giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng 10% thuộc ngân sách tỉnh

(4) - Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc bổ sung vốn đầu tư công nguồn trong cân đối NSĐP giai đoạn 2016-2020; bổ sung danh mục và phân bổ vốn đầu tư công nguồn trong cân đối NSĐP giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng 10% thuộc ngân sách tỉnh
 
Các tin mới hơn
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVI (03/11/2018)
Các bài liên quan
Các Tờ trình trình tại kỳ họp thứ 7-HĐND tỉnh khóa XVI (28/10/2018)
 
Quay lạiXem tiếp