LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kỳ họp thứ 7
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVI
Cập nhật: 05/11/2018 11:38:08 AM
 
 
(1) - Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

(2) - Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

(3) - Nghị quyết Về việc thông qua Đề án "Đề nghị công nhận thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I", tỉnh Hải Dương.

(4) - Nghị quyết Về Đề án tổng thể sắp xếp sáp nhập, chia tách các thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

(5) - Nghị quyết Về việc thông qua Đề án sáp nhập 02 đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 06 phường và thành lập thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương.

(6) - Nghị quyết Về bổ sung vốn đầu tư công nguồn trong cân đối NSĐP giai đoạn 2016-2020; bổ sung danh mục và phân bổ vốn đầu tư công nguồn trong cân đối NSĐP giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng 10% thuộc ngân sách tỉnh.

(7) - Nghị quyết Về việc chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án công trình phát sinh năm 2018.


 
 
Các bài liên quan
Các Báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp thứ 7-HĐND tỉnh khóa XVI (28/10/2018)
Các Tờ trình trình tại kỳ họp thứ 7-HĐND tỉnh khóa XVI (28/10/2018)
 
Quay lạiXem tiếp