LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kỳ họp thứ 8
Báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh
Cập nhật: 06/12/2018 08:02:51 AM
 

1. Báo cáo

1.1. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

1.2. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2018,  phương án phân bổ ngân sách năm 2019, kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm, giai đoạn 2019 - 2021 tỉnh Hải Dương.

1.3. Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2018, Kế hoạch đầu tư công năm 2019.

1.4. Báo cáo điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016 - 2020;

1.5. Báo cáo tình hình, kết quả công tác bảo vệ ANTT; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng chống tệ nạn xã hội năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019;

1.6. Báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2018.

1.7. Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ sáu - HĐND tỉnh khoá XVI.

1.8. Báo cáo kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị qua hoạt động giám sát của HĐND tỉnh từ năm 2016 đến tháng 12/2017.

1.9. Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018 của UBND tỉnh và những vấn đề trọng tâm chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2019.

1.10. Báo cáo kết quả hoạt động của UBND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2016 – 2021 đến nay.

1.11. Báo cáo Điều chỉnh Quyết toán ngân sách địa phương năm 2016 và phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương năm 2017

2. Tờ trình

2.1. Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2019.

2.2. Quy định mức chi hỗ trợ thực hiện các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" ở cấp xã; thôn, khu dân cư  trên địa bàn tỉnh Hải Dương; 

2.3. Điều chỉnh Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2010 - 2020.

2.4. Danh mục công trình, dự án thu hồi đất (theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai) và chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng (theo quy đinh tại Điểm b, Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai) để triển khai các dự án, công trình thực hiện trong năm 2019.

2.5. Kế hoạch biên chế công chức các tổ chức Đảng, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội; cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh; số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và tổng số lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ năm 2019.

2.6. Đề nghị thông qua Đề án "Đề nghị công nhận đô thị Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đạt tiêu chí đô thị loại IV"

2.7. Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, người cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập, tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

2.8. Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 99/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh quy định 1 số cơ chế đặc thù về tài chính đối với thành phố Hải Dương, thị xã Chí Linh, huyện Kinh Môn

2.9. Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định và Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 
Các tin mới hơn
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XVI (04/01/2019)
Báo cáo của các cơ quan khác (09/12/2018)
THỜI GIAN, NỘI DUNG KỲ HỌP THỨ 8 HĐND TỈNH KHÓA XVI (09/12/2018)
Báo cáo, tờ trình của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh (09/12/2018)
Các bài liên quan
Tài liệu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVI (13/11/2018)
 
Quay lạiXem tiếp