LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kỳ họp thứ 8
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XVI
Cập nhật: 04/01/2019 09:12:19 AM
 

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

08/NQ-HĐND

11/12/2018

Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

09/NQ-HĐND

11/12/2018

Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu.

10/NQ-HĐND

13/12/2018

Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

11/NQ-HĐND

13/12/2018

Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2016

12/NQ-HĐND

13/12/2018

Nghị quyết phê chuẩn quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2017

13/NQ-HĐND

13/12/2018

Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2019

14/NQ-HĐND

13/12/2018

Nghị quyết về kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các tổ chức Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội; cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2019

15/NQ-HĐND

13/12/2018

Nghị quyết về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2019

15/2018/NQ-HĐND

13/12/2018

Nghị quyết về việc thông qua Đề án "Đề nghị công nhận đô thị Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đạt tiêu chí đô thị loại IV"

16/2018/NQ-HĐND

13/12/2018

Nghị quyết về việc điều chỉnh Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 của tỉnh

17/2018/NQ-HĐND

13/12/2018

Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Hải Dương

18/2018/NQ-HĐND

13/12/2018

Nghị quyết về việc sửa đổi, điều chỉnh Nghị quyết số 161/2011/NQ-HĐND ngày 19/4/2011 của HĐND tỉnh Hải Dương khóa XIV về quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010-2020

19/2018/NQ-HĐND

13/12/2018

Nghị quyết về phân bổ ngân sách tỉnh năm 2019

20/2018/NQ-HĐND

13/12/2018

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 24/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh Hải Dương ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020, quy định thời hạn phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã

21/2018/NQ-HĐND

13/12/2018

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 99/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh Hải Dương khóa XV quy định một số cơ chế đặc thù về tài chính đối với thành phố Hải Dương, thị xã Chí Linh, huyện Kinh Môn

22/2018/NQ-HĐND

13/12/2018

Nghị quyết Quy định mức kinh phí thực hiện các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" ở cấp xã; thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương

23/2018/NQ-HĐND

13/12/2018

Nghị quyết quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, người tự cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập, tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

24/2018/NQ-HĐND

13/12/2018

Nghị quyết về việc chấp thuận thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án, công trình năm 2019


                                                                                                             (VP)
 
Các bài liên quan
Báo cáo của các cơ quan khác (09/12/2018)
THỜI GIAN, NỘI DUNG KỲ HỌP THỨ 8 HĐND TỈNH KHÓA XVI (09/12/2018)
Báo cáo, tờ trình của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh (09/12/2018)
Báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh (06/12/2018)
Tài liệu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVI (13/11/2018)
 
Quay lạiXem tiếp