LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kỳ họp thứ 10
Các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh
Cập nhật: 03/07/2019 09:25:23 AM
 

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh trình

a) Các báo cáo

1- Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019;

2- Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2019;

3- Báo cáo Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và những vấn đề trọng tâm chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh các tháng cuối năm 2019;

4- Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8 – HĐND tỉnh khoá XVI;

5- Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2019;

6- Báo cáo tình hình, kết quả công tác bảo vệ an ninh trật tự; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng chống tệ nạn xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2019.

7- Báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

8 - Báo cáo kết quả 2 năm học thực hiện thí điểm chuyển đổi cơ chế tự chủ tài chính Trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn, thành phố Hải Dương.

b) Các tờ trình kèm dự thảo nghị quyết

1- Quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh;

2- Quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng học phí trường THCS Lê Quý Đôn, thành phố Hải Dương, năm học 2019 - 2020;

3- Quy định một số mức chi và nguồn kinh phí phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

4- Quy định chế độ chi tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế và chế độ chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

5- Đề nghị quyết định chủ đầu tư Dự án: Xây dựng đoạn tuyến đường từ cầu Triều đến đường tỉnh 389; Quyết định chủ trương đầu tư dự án "Xây dựng dự án đoạn tuyến đường từ cầu Triều đến đường tỉnh 389"; bổ sung danh mục và phân bổ vốn đầu tư công trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn dự phòng 10% thuộc ngân sách tỉnh cho dự án "Xây dựng dự án đoạn tuyến đường từ cầu Triều đến đường tỉnh 389"

6- Quy định cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019-2022;

7- Chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án công trình bổ sung năm 2019 trên địa bàn tỉnh;

8- Chế độ thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ đi học sau đại học, thưởng phong học hàm, tặng danh hiệu đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh;

9- Về việc đổi tên và thành lập mốt số thôn, khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh;

10- Tờ trinh Miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

11. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 

 
Các tin mới hơn
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh (22/07/2019)
Văn kiện tài liệu khác (08/07/2019)
Báo cáo Trả lời chất vấn tài kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVI (08/07/2019)
Báo cáo các cơ quan khác (06/07/2019)
Các báo cáo, tờ trình của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh (06/07/2019)
 
Quay lạiXem tiếp