LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kỳ họp thứ 10
Các báo cáo, tờ trình của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh
Cập nhật: 06/07/2019 02:40:46 PM
 

a) Thường trực HĐND tỉnh

1- Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa XVI;

2- Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2019;

3- Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về “Việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh”;

4- Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các hội nghị TXCT trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

5-Tờ trình về việc miễn nhiễm chức danh Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

6- Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về việc sửa đổi Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND quy định một số chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động đặc thù của HĐND các cấp tỉnh Hải Dương

 b) Các Ban HĐND tỉnh

1. Ban Kinh tế - Ngân sách
1.1. Báo cáo giám sát chuyên đề về công tác đảm bảo an toàn hành lang giao thông trên địa bàn tỉnh.

1.2. Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

1.3. Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

1.4. Báo cáo thẩm tra về việc chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung danh mục và phân bổ vốn đầu tư công nguồn trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng 10% cho dự án "Xây dựng đoạn tuyến đường từ cầu Triều đến đường tỉnh 389"; bổ sung và phân bổ chi tiết vốn từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên năm 2018 chuyển nguồn sang năm 2019 vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020, kế hoạch đầu tư công năm 2019 (vốn ngân sách cấp tỉnh)

1.5. Báo cáo thẩm tra về việc chấp thuận thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình phát sinh năm 2019.

1.6. Báo cáo thẩm tra về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đăng ký thành lập mới doanh nghiệp trên địa bản tỉnh Hải Dương giai đoạn 2019-2022

1.7. Báo cáo thẩm tra về việc ban hành quy định chế độ chi tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế và chế độ chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

1.8. Báo cáo thẩm tra Tờ trình về việc ban hành 
Quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh;


1.10. Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án "Xây dựng đoạn tuyến đường từ cầu Triều đến đường tỉnh 389"; bổ sung danh mục và phân bổ vốn đầu tư công nguồn trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng 10% cho  cho dự án "Xây dựng đoạn tuyến đường từ cầu Triều đến đường tỉnh 389; bổ sung và phân bổ chi tiết vốn từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên năm 2018 chuyển nguồn sang năm 2019 vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020, kế hoạch đầu tư công năm 2019 (vốn ngân sách cấp tỉnh)

1.11. Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc chấp thuận thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, để thực hiện các dự án công trình bổ sung trong năm 2019. 

1.12. Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc bàn hành về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019-2022

1.13. Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc bàn hành Quy định chế độ chi tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế và chế độ chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương

1.14. Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc ban hành Quyđịnh mức thu, chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địabàn tỉnh

2. Ban Văn hóa - Xã hội

2.1 Báo cáo thẩm tra Tờ trình của UBND tỉnh về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng học phí trường THCS Lê Quý Đôn, thành phố Hải Dương, năm học 2019 - 2020

3. Ban Pháp chế

3.1. Báo cáo thẩm tra về tình hình chấp hành pháp luật trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2019

3.2. Báo cáo thẩm tra về việc đổi tên và thành lập thôn mới, khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh

3.3. Báo cáo thẩm tra về chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ đi học sau đại học, thưởng phong học hàm, tặng danh hiệu đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh

3.4. Báo cáo thẩm tra về việc ban hành Quy định một số mức chi và nguồn kinh phí phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hải Dương

3.5. Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc ban hành Quy định một số mức chi và nguồn kinh phí phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hải Dương

3.6. Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ đi học sau đại học, thưởng phong học hàm, tặng danh hiệu đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh

3.7. Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc đổi tên và thành lập thôn mới, khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh


  
Các tin mới hơn
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh (22/07/2019)
Văn kiện tài liệu khác (08/07/2019)
Báo cáo Trả lời chất vấn tài kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVI (08/07/2019)
Báo cáo các cơ quan khác (06/07/2019)
Các bài liên quan
Thông báo tổ chức phục vụ kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVI (03/07/2019)
Các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh (03/07/2019)
 
Quay lạiXem tiếp