LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kỳ họp thứ 10
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh
Cập nhật: 22/07/2019 08:13:26 AM
 

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

03/2019/NQ-HĐND

11/7/2019

Quy định cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019-2022


04/2019/NQ-HĐND

11/7/2019

Ban hành quy định chế độ chi tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế và chế độ chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương

05/2019/NQ-HĐND


11/7/2019

Về quyết định chủ đầu tư Dự án: Xây dựng đoạn tuyến đường từ cầu Triều đến đường tỉnh 389;bổ sung danh mục và phân bổ vốn đầu tư công trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn dự phòng 10% thuộc ngân sách tỉnh cho dự án "Xây dựng dự án đoạn tuyến đường từ cầu Triều đến đường tỉnh 389"; bổ sung và phân bổ vốn từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên năm 2018 chuyển nguồn sang năm 2019 vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020, kế hoạch đầu tư công năm 2019 (vốn ngân sách cấp tỉnh)06/2019/NQ-HĐND11/7/2019

Điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã được quy định tại Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2016 và Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2018của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương


07/2019/NQ-HĐND


11/7/2019

Ban hành quy định một số mức chi phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hải Dương


08/2019/NQ-HĐND


11/7/2019

Về chính sáchthu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ đi học sau đại học, thưởng phong học hàm, tặng danh hiệu đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh

09/2019/NQ-HĐND

11/7/2019

Về việc đổi tên và thành lập một số thôn, khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh

10/2019/NQ-HĐND

11/7/2019

Về việc sửa đổi Nghị quyết 22/2016/NQ-HĐND quy định một số chế độ chi tiêu đặc thù phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hải Dương

05/NQ-HĐND

10/7/2019

Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

06/NQ-HĐND

10/7/2019

Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

07/NQ-HĐND

10/7/2019

Xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

08/NQ-HĐND

11/7/2019

Kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

09/NQ-HĐND

11/7/2019

Về việc chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án công trình bổ sung năm 2019

Phụ lục kèm theo:

- Phụ lục 01

- Phụ lục 02


 
Các bài liên quan
Văn kiện tài liệu khác (08/07/2019)
Báo cáo Trả lời chất vấn tài kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVI (08/07/2019)
Báo cáo các cơ quan khác (06/07/2019)
Các báo cáo, tờ trình của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh (06/07/2019)
Thông báo tổ chức phục vụ kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVI (03/07/2019)
 
Quay lạiXem tiếp