LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kỳ họp thứ 12
Các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh
Cập nhật: 02/12/2019 10:37:38 AM
 

a) Các báo cáo

1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020

2. Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

3. Báo cáo tình hình, kết quả công tác bảo vệ ANTT năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020

4. Báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.

5. Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2019 phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành năm 2020

6. Báo cáo phê duyệt Quyết toán Ngân sách địa phương năm 2018 tỉnh Hải Dương

7. Báocáo Tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019, dự kiến phương án phân bổngân sách năm 2020, kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020-2022 tỉnh HảiDương; 
Phụ lục kèm theo:
- Biểu số 01- 04; B
iểu 05-12; Biểu số 13-17; Biểu 18-29; Biểu số 30-39; Biểu số 40-55.

8. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2020 của tỉnh Hải Dương

 b) Các tờ trình trình kỳ họp


1. Tờ trình về việc đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết "Quy định chính sách hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

2. Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết hỗ trợ mức đóng BHYT cho người cao tuổi từ 70 tuổi đến 80 tuổi và người thu gom rác tại các tổ thu gom rác thải ở các thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương

3. Tờ trình về việc Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương
Phụ lục kèm theo:
- Phục lục I;
- Phục lục II;
- Phục lục III: Phần 1; Phần 2; Phần 3; Phần 4; Phần 5;
- Phục lục IV.

4. Tờ trình về việc sửa đổi một số nội dung tại Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016 và Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 11/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương

5. Tờ trình về việc chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án công trình năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Phụ lục kèm theo:
- Biểu số 01;
- Biểu số 02;
- Biểu số 03: Phần 1; Phần 2;
- Biểu số 04: Phần 1; Phần 2.

6. Tờ trình về việc ban hành Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Phụ lục kèm theo:
- Báo cáo thuyết minh
- Phụ lục 01: Phần 1; Phần 2; Phần 3; Phần 4
- Phụ lục 02.

7. Tờ trình về việc Quy định hệ số điều chỉ giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2020.
Phụ lục kèm theo:
- Phục lục I;
- Phụ lục II:
+ Thành phố Hải Dương
+ Thành phố Chí Linh
+ Thị xã Kinh Môn
+ Huyện Nam Sách
+ Huyện Kim Thành
+ Huyện Thanh Hà
+ Huyện Tứ Kỳ
+ Huyện Gia Lộc
+ Huyện Cẩm Giàng
+ Huyện Bình Giang
+ Huyện Ninh Giang
+ Huyện Thanh Miện
- Phụ lục III.

8. Tờ trình Chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã trong quá trình sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2019 - 2021

9. Tờ trình Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các tổ chức Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị xã hội, cơ quan HCNN thuộc tỉnh và số lượng người làm việc trong ĐVSN công lập năm 2020;

10. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh về quy định mức hỗ trợ chi phí khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

11. Tờ trình đề nghị
 phân bổ vốn dự phòng 10% nguồn ngân sách Trung ương của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

12. Tờ trình điều chỉnh, sửa đổi Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

13. Tờ trình đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn vốn trong cân đối NSĐP 5 năm 2016-2021 (vốn ngân sách nhà nước)

14. Tờ trình Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

15. Tờ trình Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

16. Tờ trình Về việc giới thiệu nhân sự để bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021


 
Các tin mới hơn
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 (06/01/2020)
Các báo cáo, tờ trình của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh (02/12/2019)
Báo cáo các cơ quan khác (02/12/2019)
Các bài liên quan
Tài liệu văn bản chung (30/10/2019)
 
Quay lạiXem tiếp