LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kỳ họp thứ 12
Các báo cáo, tờ trình của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh
Cập nhật: 02/12/2019 02:10:52 PM
 

a) Thường trực HĐND tỉnh

1. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các Hội nghị TXCT trước và sau kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

2. Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh năm 2019

3. Tờ trình về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2020 của HĐND tỉnh.

4. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về ‘xử lý đất dôi dư, xen kẹp và chủ trương không lấp ao hồ trên địa bàn tỉnh”; 


b) Các Ban HĐND tỉnh


1. Ban Kinh tế - Ngân sách

1.1. Báo cáo thẩm tra về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn vốn trong cân đối NSĐP giai đoạn 2016-2020 (vốn ngân sách cấp tỉnh).

1.2. Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019; kế hoạch đầu tư công năm 2020.

1.3. Báo cáo thẩm tra về việc phân bổ vốn dự phòng 10% nguồn ngân sách trung ương của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021.

1.4. Báo cáo thẩm tra về việc quy định Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

1.5. Báo cáo thẩm tra về việc c
hấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án công trình năm 2020;

1.6. Báo cáo thẩm tra sửa đổi, bổ sung một số mục tiêu, nội dung Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

1.7. Báo cáo thẩm tra ban hành quy định chính sách hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

1.8. Báo cáo thẩm tra về việc phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương năm 2018;

1.9. Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2020.

1.10. Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn vốn trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2021 (vốn ngân sách cấp tỉnh).

1.11. Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2020 tỉnh Hải Dương.

1.12. Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ vốn dự phòng 10% nguồn Ngân sách Trung ương của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

1.13. Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quy định Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

1.14. Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án công trình năm 2020;

1.15. Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số mục tiêu, nội dung Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh về chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

1.16. Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

1.17. Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương năm 2018;

1.18. Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc Sửa đổi một số nội dung tại Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2016 và Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương;

1.19. Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh về quy định mức hỗ trợ chi phí khuyến khích sử dụng hình thức hoả táng trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

1.20. Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2020.

1.21. Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

1.22. Báo cáo thẩm tra về Đề án xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030.

1.23. Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030.

1.24. Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

2. Ban Văn hóa - Xã hội

2.3. Báo cáo thẩm tra Tờ trình Hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và người tham gia thu gom rác tại các thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương

2.4. Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc Hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và người tham gia thu gom rác tại các thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương

2.5. Báo cáo thẩm tra tờ trình 
Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương.

2.6. Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước;

3. Ban Pháp chế

3.1. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh giai đoạn 2016-2021 theo Đề án 03-ĐA/TU ngày 28/4/2019 của Tỉnh ủy Hải Dương

3.2. Báo cáo thẩm tra về tình hình chấp hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2019

3.3. Báo cáo thẩm tra về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã  và những người hoạt động không chuyên trách nghỉ công tác ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết 653/2019/NQ-UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

3.4. Báo cáo thẩm tra Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong tổ chức Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị xã hội, cơ quan HCNN thuộc tỉnh và số lượng người làm việc trong ĐVSN công lập năm 2020;

3.5. Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về Chínhsách hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã trong quá trình sắp xếp các đơn vị hànhchính cấp xã, giai đoạn 2019 - 2021

3.6. Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết 
Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong tổ chức Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị xã hội, cơ quan HCNN thuộc tỉnh và số lượng người làm việc trong ĐVSN công lập năm 2020;


 
Các tin mới hơn
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 (06/01/2020)
Các bài liên quan
Báo cáo các cơ quan khác (02/12/2019)
Các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh (02/12/2019)
Tài liệu văn bản chung (30/10/2019)
 
Quay lạiXem tiếp