LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kỳ họp thứ 12
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
Cập nhật: 06/01/2020 09:37:40 AM
 

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

 

14/2019/NQ-HĐND12/12/2019

V/v sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh về quy định mức hỗ trợ chi phí khuyến khích sử dụng hình thức hoả táng trên địa bàn tỉnh Hải Dương


15/2019/NQ-HĐND12/12/2019

V/v sửa đổi một số nội dung tại Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2016 và Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương

 

16/2019/NQ-HĐND12/12/2019

Về việc hỗ trợ mức đóng BHYT cho người cao tuổi và người tham gia thu gom rác tại các thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương

 
17/2019/NQ-HĐND


12/12/2019

Về việc Quy định chính sách hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương 18/2019/NQ-HĐND12/12/2019

 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

19/2019/NQ-HĐND

12/12/2019

Về việc Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước
Phụ lục đính kèm Nghị quyết:
- Phụ lục I
- Phụ lục II
- Phụ lục III ( Phần 01Phần 02; Phần 03)
- Phụ lục IV.20/2019/NQ-HĐND12/12/2019

Về việc quyết định chủ trương đầu tư  Chương trình Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030

 
21/2019/NQ-HĐND


12/12/2019

Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn vốn trong cân đối NSĐP giai đoạn 2016-2020 (vốn ngân sách cấp tỉnh)

 

22/2019/NQ-HĐND12/12/2019

Về phân bổ vốn dự phòng 10% nguồn NSTW của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

 

23/2019/NQ-HĐND13/12/2019

Về phân bổ ngân sách tỉnh năm 2020
Phụ lục đính kèm theo Nghị quyết:
Biểu số 01 - 05
- Biểu số 06 - 10
- Biểu số 11 - 18.


24/2019/NQ-HĐND


13/12/2019

Về bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Phụ lục kèm theo Nghị quyết:
- Phục lục I
- Phục lục II
- Phụ lục II:
1. Thành phố Hải Dương( Phần 1; Phần 2)
2. Thành phố Chí Linh
3. Thị xã Kinh Môn
4. Huyện Nam Sách
5. Huyện Kim Thành
6. Huyện Thanh Hà
7. Huyện Tứ Kỳ
8. Huyện Gia Lộc
9. Huyện Cẩm Giàng
10. Huyện Bình Giang
11. Huyện Ninh Giang
12. Huyện Thanh Miện
- Phụ lục IV
- Phụ lục V
- Phụ lục VI
Phụ lục VII
 25/2019/NQ-HĐND
13/12/2019

Về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách nghỉ công tác ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội26/2019/NQ-HĐND13/12/2019

Về việc bố trí vốn ngân sách địa phương đối ứng dự án "Nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ" sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản


17/NQ-HĐND


12/12/2019

Phê duyệt Quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2018
(Phụ lục kèm theo Nghị Quyết)

18/NQ-HĐND

12/12/2019

Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020


19/NQ-HĐND


13/12/2019

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020


20/NQ-HĐND


13/12/2019

Về kế hoạch đầu tư công năm 2020 của tỉnh Hải Dương
Phục lục kèm theo Nghị quyết21/NQ-HĐND13/12/2019

Về dự toán thu ngân sáchnhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2020 và điều chỉnh dựtoán thu chi năm 2019
Phụ lục kèm theo Nghị quyết


22/NQ-HĐND


13/12/2019

V/v chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án công trình năm 2020
Phụ lục kèm theo Nghị quyết
- Biểu số 01 (Phần 1; Phần 2)
- Biểu số 02 ( Phần 1; Phần 2)
- Biếu số 03
- Biểu số 04.23/NQ-HĐND13/12/2019

Kế hoạch biên chế công chức các tổ chức Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị xã hội, cơ quan HCNN thuộc tỉnh và số lượng người làm việc trong ĐVSN công lập năm 2020
Phụ lục kèm theo Nghị quyết


 24/NQ-HĐND


13/12/2019

Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

25/NQ-HĐND

13/12/2019

Nghị quyế miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021


26/NQ-HĐND


13/12/2019

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 


27/NQ-HĐND


13/12/2019

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021


 
Các bài liên quan
Các báo cáo, tờ trình của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh (02/12/2019)
Báo cáo các cơ quan khác (02/12/2019)
Các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh (02/12/2019)
Tài liệu văn bản chung (30/10/2019)
 
Quay lạiXem tiếp