LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kỳ họp thứ 13
Các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh
Cập nhật: 15/07/2020 08:38:27 AM
 
a) Các báo cáo

1. Báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020;

2. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2020;

3. Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12 – HĐND tỉnh khoá XVI;

4. Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và những vấn đề trọng tâm chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm của UBND tỉnh;

5. Báo cáo tình hình, kết quả công tác bảo vệ ANTT; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng chống tệ nạn xã hội năm 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm;

6. Báo cáo Kết quả công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm;

7. Báo cáo kết quả rà soát, triển khai thực hiện, định hướng quy hoạch nhu cầu phát triển các khu, cụm công nghiệp và dự án phát triển đô thị, khu dân cư giai đoạn 2020 – 2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Phục lục kèm theo);

8. Báo cáo trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

Báo cáo trả lời chất vấn của các ngành:
- Sở Y tế;
- Sở Lao động Thương binh và Xã hội;
- Công an tỉnh.

b) Các tờ trình

1. Tờ trình về Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 và bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020;

2. Tờ trình về điều chỉnh chủ trương đầu tư: “Dự án đầu tư xây dựng Tượng đài tiếng sấm đường 5”;

3. Tờ trình về Quyết định chủ trương đầu tư: “Dự án Khu công viên cây xanh thuộc khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương”;

4. Tờ trình về Chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác;

5. Tờ trình về việc Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công tỉnh Hải Dương;

6. Tờ trình về Ban hành cơ chế, chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

7. Tờ trình về việc điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) để lại từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

8. Tờ trình về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2019;

9. Tờ trình về việc Chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình phát sinh năm 2020 - (Phụ lục kèm theo);

10. Tờ trình về Tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh cho các cơ sở điều trị thuộc Sở Y tế năm 2021;

11. Tờ trình về Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức bồi dưỡng và khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; ở thôn, khu dân cư; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh;

12. Tờ trình về miễn nhiệm và giới thiệu nhân sự để bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

13. Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021;

14. Tờ trình về điều chỉnh chỉ tiêu biên chế công chức trong các tổ chức Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị xã hội; các cơ quan hành chính nhà nước và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2020;

15. Tờ trình về thực hiện chế độ chính sách của tỉnh hỗ trợ đối với một số trường hợp cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội thuộc tỉnh;

16. Tờ trình về giải quyết chế độ đối với lái xe ô tô dôi dư khi thực hiện Đề án khoán kinh phí sử dụng và sắp xếp, xử lý xe ô tô phục vụ công tác chung và quy định về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương

17. Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết Quy định một số cơ chế đặc thù về tài chính tạo động lực phát triển thành phố Hải Dương (giai đoạn 2020-2025)

 
Các tin mới hơn
Thông báo và Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 (10/08/2020)
Các báo cáo, tờ trình của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh (15/07/2020)
Các bài liên quan
Báo cáo các cơ quan khác (15/07/2020)
Tài liệu văn bản chung (15/07/2020)
 
Quay lạiXem tiếp