LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kỳ họp thứ 13
Các báo cáo, tờ trình của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh
Cập nhật: 15/07/2020 08:38:41 AM
 
a) Thường trực HĐND tỉnh

1. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa XVI;

2. Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2020;

3. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 13 - HĐND tỉnh khóa XVI;

4. Tờ trình về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021.

5. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

6. Báo cáo Tổng hợp ý kiến thảo luận ở các Tổ đại biểu

7. Báo cáo giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và việc quản lý, sử dụng quỹ "Toàn dân ủng hộ phòng chống dịch Covid-19" trên địa bàn tỉnh.

b) Các Ban HĐND tỉnh

1. Ban Kinh tế - Ngân sách

1.1. BCTT thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ, giải phát trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020;

1.2. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về Công tác đảm bảo an toàn hành lang bảo vệ đê trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2019.

1.3. BCTT về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2020;

1.4. BCTT về điềuchỉnh kế hoạch đầu tư công 5 năm giai đoạn 2016 -2020 và năm 2020;

1.5. BCTT về chủ trương đầu tư: “Dự án đầu tư xây dựng Tượng đài tiếng sấmđường 5”;

1.6. BCTT về việc chấp thuận thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, côngtrình năm 2020 trên địa bàn tỉnh;

1.7. BCTT về việc chấp thuận chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác;

1.8. BCTT về việc điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) để lại từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

1.9. BCTT về việc đề nghị ban hành nghị quyết quy định một số nội dung chi, mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

1.10. BCTT dự thảo Nghị quyết kếtquả tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 thángđầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020;

1.11. BCTT dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

1.12. BCTT dự thảo Nghị quyết Điềuchỉnh kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016 -2020 và năm 2020;

1.13. BCTT dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư: “Dự án đầu tư xây dựng Tượng đài tiếng sấmđường 5”;

1.14. BCTT dự thảo Nghị quyết về quyết địnhchủ trương đầu tư: “Dự án Khu công viên cây xanh thuộc khu hành chính tập trungtỉnh Hải Dương”;

1.15. BCTT dự thảo Nghị quyết về việc chấp thuận thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa để thực hiện các dự án công trình bổ sung năm 2020;

1.16. BCTT dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) để lại từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

1.17. BCTT dự thảo Nghị quyết về việc quy định một số nội dung chi, mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

1.18. BCTT về quyết định chủ trương đầu tư dự án: Khu công viên cây xanh thuộc Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương;

1.19. BCTT dự thảo Nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác;

1.20. BCTT về việc quy định một số cơ chế đặc thù về tài chính tạo động lực phát triển thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương (giai đoạn 2020-2025)

1.21. BCTT dự thảo Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện một số cư chế đặc thù về tài chính động lực phát triển thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương;

1.22. BTT về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2019;

2. Ban Pháp chế
2.1. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về Công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội.

2.2. Báo cáo thẩm tra về tình hình chấp hành pháp luật trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2020.

2.3. Báo cáo thẩm tra về việc đặt tên Quảng trường trên địa bàn thị xã Kinh Môn

2.4. Báo cáo thẩm tra về việc ban hành Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức bồidưỡng và khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; ởthôn, khu dân cư; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xãhội cấp xã, thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

2.5. Báo cáo thẩm tra về điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng người làm việc, trong các tổ chức Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội thuộc Tỉnh ủy; cơquan hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp cônglập thuộc tỉnh năm 2020.

2.6. Báo cáo thẩm tra về thực hiện chế độ chính sách của tỉnh hỗ trợ đối với một số trường hợp cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội trong tỉnh; hỗ trợ đối với các trường hợp lái xe dôi dư khi thực hiện Đề án khoán kinh phí sử dụng và sắp xếp, xử lý xe ô tô phục vụ công tác chung.

2.7. BCTT dự thảo Nghị quyết về việc đặt tên quảng trường trên địa bàn thị xã Kinh Môn.

2.8. BCTT dự thảo Nghị quyết về việc Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức bồidưỡng và khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; ởthôn, khu dân cư; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xãhội cấp xã, thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh

2.9. BCTT dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh bổ sung biên chế công chức trong các tổ chức Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội; cơquan hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp cônglập thuộc tỉnh năm 2020

2.10. BCTT dự thảo Nghị quyết về thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội thuộc tỉnh

2.11. BCTT dự thảo Nghị quyết về giải quyết chế độ đối với Lái xe ô tô dôi dư khi thực hiện Đề án khoán kinh phí sử dụng và sắp xếp, xử lý xe ô tô phục vụ công tác chung và quy định về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương

3. Ban Văn hóa - Xã hội

3.1. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho công nhân tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh


3.2. Báo cáo thẩm tra tờ trình về việc tăngchỉ tiêu kế hoạch giường bệnh cho các cơ sở điều trị thuộc Sở Y tế năm 2021; 

3.3. BCTT dự thảo Nghị quyết về việc tăngchỉ tiêu kế hoạch giường bệnh cho các cơ sở điều trị thuộc Sở Y tế năm 2021; 
 
Các tin mới hơn
Thông báo và Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 (10/08/2020)
Các bài liên quan
Các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh (15/07/2020)
Báo cáo các cơ quan khác (15/07/2020)
Tài liệu văn bản chung (15/07/2020)
 
Quay lạiXem tiếp