LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kỳ họp thứ 15
Các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh
Cập nhật: 17/12/2020 03:31:48 PM
 

a) Các báo cáo

1. Báo cáo về việc Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

2. Báo cáo về Tình hình, kết quả công tác bảo vệ ANTT năm 2020 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

3. Báo cáo về Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. 

4. Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2019 (Phụ lục kèm theo).

5. Báo cáo Quyết toán Ngân sách địa phương năm 2019 tỉnh Hải Dương.
(Phụ lục kèm theo)

6. Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
.
 (Phụ lục kèm theo) 

7. Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 tỉnh Hải Dương 
 (Phụ lục I; Phụ lục II; Phụ lục III).

8. Báo cáo Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2021

9. Báo cáo tỉnh hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021; kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm 2021-2023. ( Phục lục kèm theo).

10. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh Hải Dương (Phụ lục kèm theo).

11. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016-2020 và dự kiến phương án kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 của tỉnh Hải Dương. (Phụ lục 1; Phụ lục 2)

b) Các tờ trình

1. Tờ trình về Phê duyệt Quy định chế độ trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với các đối tượng đang được nuôi dưỡng, học tập tại Trung tâm Phục hồi chức năng, giáo dục dạy nghề và tạo việc làm cho người mù thuộc Hội Người mù tỉnh Hải Dương”.

2. Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung mứcthu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

3. Tờ trình về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm2021. (Phụ lục kèm theo)

4. Tờ trình Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tưcông nguồn ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025

5. Tờ trình Kếhoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc, lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các tổ chức Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị xã hội thuộc Tỉnh ủy, cơquan HCNN thuộc tỉnh và số lượng người làm việc trong ĐVSN công lập năm 2021.

6. Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chínhsách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025.

7. Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tưdự án “Xây dựng đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương”;

8. Tờ trình về việc ban hành Nghịquyết về việc quy định hỗ trợ mức đóng BHYT, BHXH và hỗ trợ bổ sung mức đóng BHXHtự nguyện cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

9. Tờ trình Về việc ban hành quy định chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên và chi tiêu tài chính đối với các giải thể thao

10. Tờ trình về việc chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án công trình trên địa bàn tỉnh  (Phụ lục I; Phụ lục II).

11. Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết Quy định một số cơ chế đặc thù về tài chính tạo động lực phát triển thành phố Chí Linh và thị xã Kinh Môn.

12. Tờ trình về việc đề nghị thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương năm 2021. (Phụ lục kèm theo; Phụ lục 1; Phụ lục 2; Phục lục 3; Phụ lục 4)

 
Các tin mới hơn
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 (07/01/2021)
Các báo cáo, tờ trình của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh (17/12/2020)
Các bài liên quan
Báo cáo các cơ quan khác (17/12/2020)
Tài liệu văn bản chung (17/12/2020)
 
Quay lạiXem tiếp