LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kỳ họp thứ 15
Các báo cáo, tờ trình của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh
Cập nhật: 17/12/2020 03:33:22 PM
 
 
a) Thường trực HĐND tỉnh


1. Báo cáo Kết quả hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh năm 2020.

2. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về tổ chức và hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. (Phụ lục kèm theo)

3. Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.


4. Tờ trình về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2021. 

b) Các Ban HĐND tỉnh1. Ban Kinh tế - Ngân sách

1.1.  Báo cáo thẩm tra Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương 05 năm 2021-2025

2.2. Báo cáo thẩm tra Về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025

2.3. Báo cáo thẩm tra Về việc phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương năm 2019

2.4. Báo cáo thẩm tra dự thảo NQ Về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

2.5. Báo cáo thẩm tra dự thảo NQ Về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025

2.6.  Báo cáo thẩm tra dự thảo NQ Về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương

2.7. Báo cáo thẩm tra dự thảo NQ Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2019

2.8. Báo cáo thẩm tra dự thảo NQ Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025

2.9. Báo cáo thẩm tra về Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế năm 2021

2.10. Báo cáo thẩm tra Về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương

2.11. Báo cáo thẩm tra dự thảo NQ Vchủ trương đầu tư dự án xây dựng đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương

2.12. Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết quy định một số cơ chế đặc thù về tài chính tạo động lực phát triển thành phố Chí Linh và thị xã Kinh Môn (giai đoạn 2021 – 2025)

2.13. Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025

2.14. Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết phân bổ ngân sách tỉnh năm 2021

2.15. Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2021phân bổ kinh phí trung ương bổ sung thưởng vượt thu năm 2019

2.16. Báo cáo thẩm tra Về việc chấp thuận thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án, công trình năm 2021 trên địa bàn tỉnh.   

2.17. Báo cáo thẩm tra dự thảo NQ Về việc chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát triển  kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh.

2.18. Báo cáo thẩm tra Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020; kế hoạch đầu tư công năm 2021.

2.19. Báo cáo thẩm tra dự thảo NQ Về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2021 tỉnh Hải Dương.

2.20. Báo cáo thẩm tra Về việc quy định một số cơ chế đặc thù về tài chính tạo động lực phát triển  thành phố Chí Linh và thị xã Kinh Môn Hải Dương, tỉnh Hải Dương (giai đoạn 2021-2025)

2.21. Báo cáo thẩm tra Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016-2020 và Phương án đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Hải Dương.

2.22. Báo cáo thẩm tra Về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2020; Phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 và kế hoạch tài chính ngân sách 03 năm 2021 - 2023, kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025.

2.23. Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về phương án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Hải Dương.

2. Ban Pháp chế

2.1. Báo cáo thẩm tra Về tình hình chấp hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2020.

2.2. Báo cáo thẩm tra về Kếhoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc, lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các tổ chức Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội thuộc Tỉnh ủy, cơquan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh năm 2021.

2.3. Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc, lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các tổ chức Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội thuộc Tỉnh ủy, cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh năm 2021.


2.4. Báo cáo Thẩm tra Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện và bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2021-2025.

2.5. Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện và bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2021-2025.

3. Ban Văn hóa - Xã hội

3.1. Báo cáo thẩm tra Tình hình thực hiện nhiệm vụ văn hoá - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển văn hóa - xã hội năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

3.2. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc quy định chế độ trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với các đối tượng đang được nuôi dưỡng, học tập tại Trung tâm Phục hồi chức năng, giáo dục dạy nghề và tạo việc làm cho người mù thuộc Hội người mù tỉnh Hải Dương. 

3.3. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc quy định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế và hỗ trợ bổ sung mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

3.4. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc quy định một số chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên và chi tiêu tài chính đối với các giải
thể thao trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

 
Các tin mới hơn
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 (07/01/2021)
Các bài liên quan
Các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh (17/12/2020)
Báo cáo các cơ quan khác (17/12/2020)
Tài liệu văn bản chung (17/12/2020)
 
Quay lạiXem tiếp