LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kỳ họp thứ 15
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
Cập nhật: 07/01/2021 04:38:24 PM
 

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

09/2020/NQ-HĐND

24/12/2020

Nghị quyết Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025

10/2020/NQ-HĐND

24/12/2020

Nghị quyết Quy định một số cơ chế đặc thù về tài chính tạo động lực phát triển cho Thành phố Chí Linh và Thị xã Kinh Môn (giai đoạn 2021-2025)

11/2020/NQ-HĐND

24/12/2020

Nghị quyết Về phân bổ ngân sách tỉnh năm 2021
- Phụ lục kèm theo

12/2020/NQ-HĐND

24/12/2020

Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025

13/2020/NQ-HĐND

24/12/2020

Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương

14/2020/NQ-HĐND

24/12/2020

Nghị quyết Quyết định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế và hỗ trợ bổ sung mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

15/2020/NQ-HĐND

24/12/2020

Nghị quyết Quy định chế độ trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với các đối tượng đang được nuôi dưỡng, học tập tại Trung tâm Phục hồi chức năng, giáo dục dạy nghề và tạo việc làm cho người mù thuộc Hội Người mù tỉnh Hải Dương

16/2020/NQ-HĐND

24/12/2020

Nghị quyết Quy định một số chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên và chi tiêu tài chính đối với các giải thể thao trên địa bàn tỉnh Hải Dương

17/2020/NQ-HĐND

24/12/2020

Nghị quyết Phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện và bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2021-2025

18/2020/NQ-HĐND

24/12/2020

Nghị quyết về chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương năm 2021

19/2020/NQ-HĐND

24/12/2020

Nghị quyết ban hành Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025

20/2020/NQ-HĐND

24/12/2020

Nghị quyết về phương án kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 của tỉnh Hải Dương (Phụ lục kèm theo).

21/2020/NQ-HĐND

24/12/2020

Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh Hải Dương

24/NQ-HĐND

24/12/2020

Nghị quyết kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

25/NQ-HĐND

24/12/2020

Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2021 và phân bổ kinh phí Trung ương bổ sung thưởng vượt thu năm 2019

26/NQ-HĐND

24/12/2020

Nghị quyết đề nghị phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương năm 2019

27/NQ-HĐND

24/12/2020

Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương

28/NQ-HĐND

24/12/2020

Nghị quyết Về việc chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh (Phụ lục kèm theo: Biểu số 01; Biểu số 02)

29/NQ-HĐND

24/12/2020

Nghị quyết Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các tổ chức Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị-xã hội; cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2021

30/NQ-HĐND

24/12/2020

Nghị quyết Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021

 
Các bài liên quan
Các báo cáo, tờ trình của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh (17/12/2020)
Các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh (17/12/2020)
Báo cáo các cơ quan khác (17/12/2020)
Tài liệu văn bản chung (17/12/2020)
 
Quay lạiXem tiếp