LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kỳ họp thứ 16
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
Cập nhật: 24/03/2021 10:55:46 AM
 

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

01/2021/NQ-HĐND

10/3/2021

Nghị quyết Ban hành Quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

01/NQ-HĐND

10/3/2021

Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

02/NQ-HĐND

10/3/2021

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

03/NQ-HĐND

10/3/2021

Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

04/NQ-HĐND

10/3/2021

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

05/NQ-HĐND

10/3/2021

Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

06/NQ-HĐND

10/3/2021

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

07/NQ-HĐND

10/3/2021

Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Trưởng các Ban HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

08/NQ-HĐND

10/3/2021

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng các Ban HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

09/NQ-HĐND

10/3/2021

Nghị quyết Điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2020 và điều hành ngân sách 9 tháng còn lại năm 2021.

10/NQ-HĐND

10/3/2021

Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Hạ tầng du lịch chùa Huyền Thiên, thị xã Chí Linh (nay là thành phố Chí Linh), tỉnh Hải Dương.


 
Các bài liên quan
Các báo cáo, tờ trình của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh (08/03/2021)
Các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh (08/03/2021)
Tài liệu văn bản chung (08/03/2021)
 
Quay lạiXem tiếp