LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kỳ họp thứ 6
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVI
Cập nhật: 17/07/2018 08:24:21 AM
 

1. Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 (đối với một số đồng chí nghỉ hưởng chế độ hưu trí).

2. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

3. Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

4Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến 2030.

5. Nghị quyết Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Hải Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

6. Nghị quyết quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương.

7. Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.

8. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chi phí khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

9. Nghị quyết về Danh mục công trình, dự án thu hồi đất (theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai) và chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng (theo quy đinh tại Điểm b, Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai) để triển khai các dự án, công trình thực hiện trong năm 2018. (Phụ lục 1; Phụ lục 2; Phụ lục 3; Phụ lục 4)

10. Nghị quyết quy định về chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Trãi tỉnh Hải Dương.

11. Nghị quyết quy định mức hỗ trợ dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo và hỗ trợ công tác quản lý về giảm nghèo ở cấp xã giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

12. Nghị quyết quyết định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

13. Nghị quyết tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2019 cho các đơn vị thuộc Sở Y tế.

14. Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019.

                                                                                                                                        (VP)
 
 
Quay lại