LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kỳ họp thứ 5
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVI
Cập nhật: 10/01/2018 03:25:17 PM
 

18 Nghị quyết ban hành tại Kỳ họp thứ 5:

1. Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018.

2. Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Hải Dương.

3. Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2016.

4. Nghị quyết về quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

5. Nghị quyết về quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

6. Nghị quyết về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, giai đoạn 2018 - 2020.

7. Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2018.

8. Nghị quyết về phân bổ ngân sách tỉnh năm 2018.

9. Nghị quyết về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức Hội nghị của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

10. Nghị quyết về quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,  phản ánh trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

11. Nghị quyết về việc chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án công trình trên địa bàn tỉnh. 

12. Nghị quyết quy định Bảng giá đất điều chỉnh, bổ sung trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

13. Nghị quyết về việc khoán kinh phí hoạt động, các chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

14. Nghị quyết về kế hoạch biên chế công chức các tổ chức Đảng, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội; cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018.

15. Nghị quyết về việc đặt tên đại lộ trên địa bàn thành phố Hải Dương và huyện Gia Lộc.

16. Nghị quyết về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2018.

17. Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

18. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

 
 
Quay lại