LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kỳ họp thứ 8
Báo cáo, tờ trình của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh
Cập nhật: 09/12/2018 09:26:11 AM
 

1. Thường trực HĐND tỉnh

1.1. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tám - HĐND tỉnh khóa XVI.

1.2. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2016 – 2021 đến nay.

1.3. Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh năm 2018.

1.4.Tờ trình về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2019.

1.5. Tờ trình cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

1.6. Tờ trình về danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014.

2. Các Ban HĐND tỉnh

2.1. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh về việc “Cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2018”.

2.2. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh về “Tổ chức và hoạt động của trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến nay”.

3. Báo cáo thẩm tra về các nội dung trình kỳ họp:

3.1. Ban kinh tế - ngân sách:

+ Báo cáo thẩm tra về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 24/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh Hải Dương ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020, quy định thời hạn phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã

+ Báo cáo thẩm tra về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 99/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh Hải Dương khóa XV quy định một số cơ chế đặc thù về tài chính đối với thành phố Hải Dương, thị xã Chí Linh, huyện Kinh Môn

+ Báo cáo thẩm tra về việc điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010-2020

+ Báo cáo thẩm tra về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2019

+ Báo cáo thẩm tra  điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2016 và phê chuẩn quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2017

+ Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

+ Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Hải Dương

+ Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 của tỉnh

+ Báo cáo thẩm tra Nghị quyết về việc điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2016 và phê chuẩn quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2017

+ Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 99/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh Hải Dương khóa XV quy định một số cơ chế đặc thù về tài chính đối với thành phố Hải Dương, thị xã Chí Linh, huyện Kinh Môn

+ Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 24/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh Hải Dương ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020, quy định thời hạn phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã

+ Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc chấp thuận thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án, công trình năm 2019

+ Báo cáo thẩm tra về việc chấp thuận thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án, công trình năm 2019

+ Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

+ Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện dự toán thu, thu chi ngân sách năm 2018; dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2019

+ Báo cáo thẩm tra về thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018;  kế hoạch đầu tư công năm 2019 của tỉnh Hải Dương

+ Báo cáo thẩm tra về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 của tỉnh

+ Báo cáo thẩm tra về phân bổ ngân sách tỉnh năm 2019

+ Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2019


3.2. Ban pháp chế

+ Báo cáo thẩm tra số 97/BCTT-BPC

+ Báo cáo thẩm tra số 98/BCTT-BPC

+ Báo cáo thẩm tra số 99/BCTT-BPC

+ Báo cáo thẩm tra số 100/BCTT-BPC

+ Báo cáo thẩm tra số 101/BCTT-BPC

3.3. Ban văn hóa - xã hội

+ Báo cáo thẩm tra số 90/BCTT-VHXH 

+ Báo cáo thẩm tra số 91/BCTT-VHXH 

+ Báo cáo thẩm tra số 92/BCTT-VHXH 

+ Báo cáo thẩm tra số 93/BCTT-VHXH 

 
Các tin mới hơn
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XVI (04/01/2019)
Báo cáo của các cơ quan khác (09/12/2018)
THỜI GIAN, NỘI DUNG KỲ HỌP THỨ 8 HĐND TỈNH KHÓA XVI (09/12/2018)
Các bài liên quan
Báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh (06/12/2018)
Tài liệu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVI (13/11/2018)
 
Quay lạiXem tiếp