LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kỳ họp thứ Nhất
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026
Cập nhật: 02/07/2021 05:01:20 PM
 

Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

   

 01/NQ-HĐND

 29/6/2021

Nghị quyết Xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
  02/NQ-HĐND29/6/2021Nghị quyết Xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
 03/NQ-HĐND 29/6/2021Nghị quyết Xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
 04/NQ-HĐND  29/6/2021Nghị quyết Số lượng Ủy viên, cơ cấu thành phần các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
 05/NQ-HĐND   29/6/2021Nghị quyết Xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
 06/NQ-HĐND29/6/2021Nghị quyết Xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
 07/NQ-HĐND  29/6/2021Nghị quyết Xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
08/NQ-HĐND   29/6/2021 Nghị quyết Xác nhận kết quả bầu cử chức danh Hội thẩm nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026
01/2021/NQ-HĐND
30/6/2021Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ xét xử phiên tòa của Hội thẩm nhân dân hai cấp tỉnh, huyện trên địa bàn tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2021-2026
 02/2021/NQ-HĐND 30/6/2021Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung nội dung, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã được quy định tại Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương
 03/2021/NQ-HĐND 30/6/2021Nghị quyết Ban hành Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội, đối tượng và chế độ đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 04/2021/NQ-HĐND30/6/2021 Nghị quyết Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 09/NQ-HĐND30/6/2021 Nghị quyết Kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021
10/NQ-HĐND 30/6/2021 Nghị quyết Về cấp vốn điều lệ cho Quỹ Phát triển đất tỉnh Hải Dương
11/NQ-HĐND 30/6/2021 Nghị quyết Về việc chấp thuận thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án, công trình bổ sung năm 2021 trên địa bàn tỉnh
 12/NQ-HĐND 30/6/2021Nghị quyết Về việc chấp thuận điều chỉnh giảm chỉ tiêu phân bổ đất khu công nghiệp của huyện Thanh Hà tại Khu công nghiệp Thanh Hà, bổ sung cho Khu công nghiệp Lương Điền - Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng
13/NQ-HĐND  30/6/2021Nghị quyết Về việc hỗ trợ kinh phí cho 07 xã khó khăn chưa đạt chuẩn nông thôn mới của 02 huyện Tứ Kỳ, Ninh Giang
14/NQ-HĐND  30/6/2021Nghị quyết Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
15/NQ-HĐND 30/6/2021 Nghị quyết Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022
16/NQ-HĐND 30/6/2021 Nghị quyết Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

 
Các bài liên quan
Các Nghị quyết, báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh (27/06/2021)
Các báo cáo, tờ trình của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh (24/06/2021)
Các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh (24/06/2021)
Tài liệu văn bản chung (24/06/2021)
Báo cáo các cơ quan khác (24/06/2021)
 
Quay lạiXem tiếp