LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kỳ họp thứ 5
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVII
Cập nhật: 14/12/2021 09:44:41 AM
 

Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

08/2021/NQ-HĐND
08/12/2021Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và giai đoạn 2023-2025 (Quy định chi tiết; Biểu phụ lục kèm theo)
09/2021/NQ-HĐND08/12/2021Ban hành quy định hệ thống định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và giai đoạn 2023-2025 (Quy định chi tiết)
10/2021/NQ-HĐND08/12/2021Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốnđầu tư công nguồn ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025
11/2021/NQ-HĐND08/12/2021Điều chỉnh thời gian thực hiện hỗ trợ các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế và hỗ trợ bổ sung mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 12/2021/NQ-HĐND08/12/2021Quy định chế độ trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với các đối tượng được tiếp nhận vào Trung tâm Phục hồi chức năng, giáo dục dạy nghề và tạo việc làm cho người mù thuộc Hội Người mù tỉnh Hải Dương
 13/2021/NQ-HĐND08/12/2021Quy định mức hỗ trợ đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập,tư thục; mức hỗ trợ đối với trẻ em, giáo viên mầm non theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hải Dương
14/2021/NQ-HĐND08/12/2021Về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương (Phụ lục kèm theo)
15/2021/NQ-HĐND08/12/2021Về việc xử lý đối với các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Hải Dương được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực
16/2021/NQ-HĐND08/12/2021Quy định về điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Hải Dương
17/2021/NQ-HĐND08/12/2021Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
46/NQ-HĐND08/12/2021Kết quả thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
47/NQ-HĐND08/12/2021Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
48/NQ-HĐND08/12/2021Về phân bổ ngân sách tỉnh năm 2022 (Biểu phụ lục kèm theo)
49/NQ-HĐND08//12/2021Về việc quyết định chủ trương đầu tưcác Dự án thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo và y tế (Biểu phụ lục kèm theo)
50/NQ-HĐND08/12/2021Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2022 (Biểu phụ lục kèm theo)
51/NQ-HĐND08/12/2021Về việc quyết định chủ trương đầu tưcác Dự án thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước (Biểu phụ lục kèm theo)
52/NQ-HĐND08/12/2021Về phát triển thanh niên tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2030
 53/NQ-HĐND08/12/2021Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022
54/NQ-HĐND08/12/2021Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2022 (Phụ lục 1; Phụ lục 2; Phụ lục 3)
55/NQ-HĐND08/12/2021Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022
56/NQ-HĐND08/12/2021Về việc chấp thuận thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án, công trình năm 2022 trên địa bàn tỉnh (Phụ lục 1; Phụ lục 2)
57/NQ-HĐND08/12/2021Quyết định chủ trương chuyển loại rừng
58/NQ-HĐND08/12/2021Phê chuẩn Quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2020 (Biểu phụ lục kèm theo)
59/NQ-HĐND08/12/2021Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương 05 năm 2021-2025 tỉnh Hải Dương

 
Các tin mới hơn
Chất vấn và trả lời chất vấn (06/01/2022)
Các bài liên quan
Các báo cáo, tờ trình của HĐND tỉnh (05/12/2021)
Các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh (02/12/2021)
Báo cáo của các cơ quan khác (01/12/2021)
Tài liệu, văn bản chung (25/11/2021)
 
Quay lạiXem tiếp