LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kỳ họp thứ 9
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVII
Cập nhật: 25/07/2022 09:04:16 AM
 

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

04/2022/NQ-HĐND
12/7/2022Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã được quy định tại Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương
05/2022/NQ-HĐND
12/7/2022Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng tại thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương
19/NQ-HĐND12/7/2022Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
20/NQ-HĐND12/7/2022Phân bổ vốn ngân sách trung ương năm 2022 hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Phụ lục kèm theo)
21/NQ-HĐND
12/7/2022Về bổ sung và phân bổ vốn tăng thu, vốn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 vào kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 và kế hoạch năm 2022; phân bổ lần 1 vốn phân bổ chi tiết sau và vốn dự phòng chung (5%) nguồn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 (Phụ lục kèm theo)
22/NQ-HĐND
12/7/2022Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương
23/NQ-HĐND
12/7/2022Điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2021
24/NQ-HĐND12/7/2022Điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2022
25/NQ-HĐND
12/7/2022Về việc chấp thuận thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình bổ sung năm 2022 trên địa bàn tỉnh (Phụ lục 1; Phụ lục 2)
26/NQ-HĐND
12/7/2022Hỗ trợ kinh phí đối với hộ gia đình người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hải Dương
27/NQ-HĐND
12/7/2022Về nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng trụ sở làm việc Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh
28/NQ-HĐND
12/7/2022Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023

 
Các bài liên quan
Chất vấn và trả lời chất vấn (20/07/2022)
Các tờ trình, báo cáo của HĐND tỉnh (09/07/2022)
Các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh (08/07/2022)
Báo cáo của các cơ quan khác (06/07/2022)
Tài liệu, văn bản chung (06/07/2022)
 
Quay lạiXem tiếp