LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kỳ họp thứ 11
Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh
Cập nhật: 26/09/2022 05:53:57 PM
 

1. DTNQ Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị 12 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Hải Dương.

2. DTNQ Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp hệ thống máy móc, trang thiết bị công nghệ thông tin hiện đại hóa ngành thuế.

3. DTNQ Về việc chấp thuận thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án, công trình bổ sung năm 2022 trên địa bàn tỉnh (Phụ lục 1; Phụ lục 2).

4. DTNQ Sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI về việc chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh.

 

 
Các tin mới hơn
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVII (30/09/2022)
Các bài liên quan
Các báo cáo của HĐND tỉnh (26/09/2022)
Các tờ trình của UBND tỉnh (26/09/2022)
Tài liệu, văn bản chung (26/09/2022)
 
Quay lạiXem tiếp