LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kỳ họp thứ Nhất
Các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh
Cập nhật: 24/06/2021 08:06:17 AM
 
 

a) Các báo cáo

1. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

         1.1. Phụ lục 1;

         1.2. Phụ lục 2;

         1.3. Kịch bản tăng trưởng kinh tế.

2. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2021 (Phụ lục kèm theo).

3. Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

4. Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

5. Báo cáo về tình hình, kết quả công tác bảo vệ an ninh trật tự; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng chống tệ nạn xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

 

b) Các tờ trình

2. Tờ trình về việc ban hành quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúpxã hội, đối tựợng và chế độ cho một số đối tựợng bảo trợ xã hộitrên địa bàn tỉnh Hải Dương (Phụ lục kèm theo: Phụ lục 1; Phụ lục 2; Phụ lục 3; Phụ lục 4);

          2.1. Báo cáo đánh giá tác động của chính sách;

          2.2. Báo cáo thẩm định.

3. Tờ trình về việc đề nghị chấp thuận thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án, công trình bổ sung năm 2021 trên địa bàn tỉnh (Phụ lục số 1; Phụ lục số 2).

4. Tờ trình về việc điều chỉnh giảm chỉ tiêu phân bổ đất tại Khu công nghiệp Thanh Hà, bổ sung cho Khu công nghiệp Lương Điền.

5. Tờ trình về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí cho 07 xã khó khăn chưa đạt chuẩn nông thôn mới của 02 huyện Tứ Kỳ, Ninh Giang (Phụ lục kèm theo).

          6.2.  Báo cáo thẩm định.

7. Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt chế độ hỗ trợ đối với Hội thẩm nhân dân thuộc Tòa án hai cấp tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2021-2026.

8. Tờ trình về việc đề nghị cấp vốn điều lệ cho Quỹ Phát triển đất tỉnh Hải Dương.

 

 
Các tin mới hơn
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026 (02/07/2021)
Các Nghị quyết, báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh (27/06/2021)
Các báo cáo, tờ trình của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh (24/06/2021)
Các bài liên quan
Tài liệu văn bản chung (24/06/2021)
Báo cáo các cơ quan khác (24/06/2021)
 
Quay lạiXem tiếp