LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

HĐND ban hành
Dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 5
Cập nhật: 05/12/2021 02:19:20 AM
 

1. Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh thời gian thực hiện hỗ trợ các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế và hỗ trợ bổ sung mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

2. Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập,tư thục; mức hỗ trợ đối với trẻ em, giáo viên mầm non theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

3. Dự thảo Nghị quyết quy định chế độ trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với các đối tượng được tiếp nhận vào Trung tâm Phục hồi chức năng, giáo dục dạy nghề và tạo việc làm cho người mù thuộc Hội Người mù tỉnh Hải Dương.

4. Dự thảo Nghị quyết về việc xử lý đối với các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháyvà chữa cháy trên địa bàn tỉnh Hải Dương được đưa vào sử dụng trước ngày Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực.

5. Dự thảo Nghị quyết quy định về điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

6. Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2022.

7. Dự thảo Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 – 2030.

8. Dự thảo Nghị quyết về ban hành quy định hệ thống định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và giai đoạn 2023-2025.

9. Dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương.

9.1. Biểu phụ lục kèm theo.

10. Dự thảo Nghị quyết về ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và giai đoạn 2023-2025.

11. Dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐNDngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025.

12. Dự thảo Nghị quyết về việc chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát triểnkinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh.

13. Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn Quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2020.

14. Dự thảo Nghị quyết về Kết quả thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

15. Dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022.

16. Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022.

17. Dự thảo Nghị quyết về quyết định chủ trương chuyển loại rừng trên địa bàn thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

18. Dự thảo Nghị quyết về quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn thành phố Chí Linh.

19. Dự thảo Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2022.

20. Dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách tỉnh năm 2022.

21. Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư các Dự án thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo và y tế.

22. Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương5 năm 2021-2025 tỉnh Hải Dương.

23. Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tưcác Dự án thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước.

24. Dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

 
Các tin mới hơn
Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh (09/05/2023)
Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh (19/03/2023)
Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh (05/12/2022)
Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh (10/08/2022)
Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh (09/07/2022)
Các bài liên quan
Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh (05/09/2021)
 
Quay lạiXem tiếp