LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV (Tổng hợp trước kỳ họp)
Tổng hợp ý kiến của đoàn viên, người lao động trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
Cập nhật: 15/05/2023 10:44:37 AM
Thực hiện chương trình công tác năm 2023 và chuẩn bị kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh và lãnh đạo HĐND tỉnh đã đối thoại, tiếp xúc với đoàn viên và người lao động trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở tiếp nhận các ý kiến của đoàn viên, người lao động, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thông tin tổng hợp các ý kiến tham gia thuộc thẩm quyền giải quyết của Tỉnh như sau:
 

TT

Nội dung kiến nghị

Chủ thể

kiến nghị

1

Lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội (Sở Lao động, Thương binh và XH)

 

1.1

* Cử tri hỏi: Theo quy định, các doanh nghiệp phải tiến hành thương lượng, thỏa thuận để ký kết và thực hiện thỏa ước Lao động tập thể nhằm cụ thể hóa các quy định của pháp luật phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời chăm lo tốt hơn tới người lao động. Tuy nhiên, trong thực tế hiện nay, vẫn còn tình trạng một số doanh nghiệp chưa quan tâm thực hiện nội dung này. Đề nghị các ngành chức năng chỉ đạo để chủ doanh nghiệp quan tâm và chủ động thực hiện một cách hiệu quả.

* Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động thì người sử dụng lao động có trách nhiệm tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở để xây dựng và ban hành quy chế dân chủ tại nơi làm việc để thực hiện các nội dung quy định về đối thoại tại nơi làm việc và thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Đồng thời phối hợp với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở để tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, hằng năm tổ chức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu người lao động, trên nguyên tắc tự nguyện, hợp tác, thiện chí, bình đẳng, công khai và minh bạch. Người sử dụng lao động và tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở tiến hành thương lượng tập thể nhằm xác lập điều kiện lao động, quy định về mối quan hệ giữa các bên và xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định. Thông qua thương lượng tập thể, ký kết thỏa ước lao động tập thể với các nội dung không trái với quy định của pháp luật, khuyến khích có lợi hơn cho người lao động.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, tập huấn, thanh tra, kiểm tra, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người sử dụng lao động thực hiện đối thoại, thương lượng tập thể, thỏa thuận ký kết thỏa ước lao động tập thể, thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở theo quy định. Tuy nhiên, qua phản ánh của đoàn viên, người lao động nêu trên thì vẫn còn một số doanh nghiệp chưa quan tâm đến việc ban hành và thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở, tổ chức đối thoại, thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể theo quy định. Trong thời gian tới, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người sử dụng lao động thực hiện các nội dung trên.

Công ty TNHH Bơm Ebara. Công ty CP kinh doanh nước sạch Hải Dương, Công Thương

1.2

* Cử tri hỏi: Theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, thì việc ban hành Quy chế dân chủ và tổ chức đối thoại, thương lượng, tổ chức Hội nghị người lao động là do Ban Giám đốc doanh nghiệp quyết định. Tuy nhiên vẫn còn nhiều doanh nghiệp không quan tâm triển khai thực hiện hoặc thực hiện không thực chất, còn hình thức nên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc đề xuất, phối hợp tổ chức Hội nghị người lao động, ký kết thỏa ước lao động tập thể và tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc. Đề nghị tỉnh chỉ đạo các cơ quan quản lý nhà nước để xử lý vấn đề trên.

* Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động thì người sử dụng lao động có trách nhiệm tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở để xây dựng và ban hành quy chế dân chủ tại nơi làm việc để thực hiện các nội dung quy định về đối thoại tại nơi làm việc và thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Đồng thời phối hợp với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở để tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, hằng năm tổ chức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu người lao động, trên nguyên tắc tự nguyện, hợp tác, thiện chí, bình đẳng, công khai và minh bạch. Người sử dụng lao động và tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở tiến hành thương lượng tập thể nhằm xác lập điều kiện lao động, quy định về mối quan hệ giữa các bên và xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định. Thông qua thương lượng tập thể, ký kết thỏa ước lao động tập thể với các nội dung không trái với quy định của pháp luật, khuyến khích có lợi hơn cho người lao động.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, tập huấn, thanh tra, kiểm tra, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người sử dụng lao động thực hiện đối thoại, thương lượng tập thể, thỏa thuận ký kết thỏa ước lao động tập thể, thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở theo quy định. Tuy nhiên, qua phản ánh của đoàn viên, người lao động nêu trên thì vẫn còn một số doanh nghiệp chưa quan tâm đến việc ban hành và thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở, tổ chức đối thoại, thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể theo quy định. Trong thời gian tới, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người sử dụng lao động thực hiện các nội dung trên.

Công đoàn ngành Công thương, Công đoàn ngành Xây dựng

1.3

* Cử tri hỏi: Công nhân lao động thường không tự bảo vệ được mình trước sức ép của doanh nghiệp như ép tăng ca quá nhiều. Đề nghị quan tâm đến công nhân lao động độ tuổi từ 50 trở lên khó xin việc làm, giảm giờ tăng ca để đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Đề nghị các cơ quan quản lý về lao động thanh tra kiểm tra các doanh nghiệp thực hiện thời giờ làm việc, nghỉ ngơi đối với các đối tượng lao động lớn tuổi.

* Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Năm 2022, triển khai Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 ngày 24/3/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số giờ làm thêm trong 01 năm, trong 01 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, có một số doanh nghiệp đã tiến hành làm thêm giờ để bù vào khoảng thời gian cho người lao động nghỉ dãn cách do dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên khi tổ chức thực hiện quy định về số giờ làm thêm theo Nghị quyết vẫn phải tuân thủ đầy đủ các quy định khác về làm thêm giờ tại Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn Bộ luật Lao động (quy định về giới hạn số giờ làm thêm trong ngày; tiền lương phải trả khi làm thêm giờ; các nội dung về sự đồng ý của người lao động tham gia làm thêm; thông báo khi tổ chức làm thêm trên 200 giờ trong 01 năm;...). Các quy định của Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2022.

Năm 2023, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã và đang tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và sẽ xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm về pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động...trong đó có việc huy động người lao động làm thêm giờ mà không được sự đồng ý của người lao động và huy động người lao động làm thêm giờ vượt quá số giờ theo quy định.

Công ty TNHH Leotech, Công ty TNHH VIETSTAR

1.4

* Cử tri hỏi: Hiện nay trình độ tay nghề của CNLĐ trong các khu công nghiệp chưa cao lên việc làm và thu nhập thấp mặt khác thế giới đang thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tại Việt Nam, với sự phát triển của công nghệ thông tin, tự động hóa, mạng Internet rộng khắp cả nước, đồng thời chủ động thực hiện cách mạng công nghiệp 4.0, nhằm tận dụng cơ hội mới để xích gần và đuổi kịp trình độ phát triển của khu vực và thế giới. Để tận dụng tốt cơ hội mới và vượt qua thách thức lớn trong việc thực hiện cách mạng công nghiệp 4.0, điều này đồng nghĩa sẽ ảnh hưởng rất lớn tới lực lượng lao động. Đề nghị tỉnh có chính sách đào tạo cho CNLĐ để có nguồn lực chất lượng cao? Xin cho biết định hướng phát triển của tỉnh về vấn đề này?

* Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Xác định vai trò và tầm quan trọng của nguồn nhân lực, tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 07/6/2022 về việc phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại vào năm 2030”. Trong đó, tập trung vào một số giải pháp trọng tâm sau:

- Thực hiện hiệu quả công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau Trung học cơ sở (THCS) theo hướng tăng tỉ lệ học sinh vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để học nghề.

- Hoàn thiện tích hợp quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại hệ thống các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo giáo dục nghề nghiệp: Đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo nhằm hiện đại hóa, chuẩn hóa theo ngành nghề và trình độ đào tạo; Phát triển đội ngũ nhà giáo, nghệ nhân, chuyên gia, người dạy nghề; Xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra trên cơ sở tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, có sự tham gia của hiệp hội nghề nghiệp và doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu vừa phục vụ sản xuất, vừa đủ năng lực hội nhập, cạnh tranh.

- Tăng cường gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp và với các trung tâm dịch vụ việc làm nhằm hỗ trợ người học tìm việc làm sau tốt nghiệp, doanh nghiệp tuyển dụng được lao động có chất lượng.

- Thực hiện liên kết với các trường đại học, cao đẳng có chất lượng cao để đặt hàng đào tạo nguồn nhân lực tại Hải Dương.

Công ty TNHH May mặc Đại Dương Việt Nam, Công ty Cổ phần Đại Việt Cổ, Công ty TNHH công nghệ NISSEI Việt Nam, công ty KEFICO VN…

1.5

* Cử tri hỏi: Trong tỉnh ta hiện nay chưa có bộ phận hỗ trợ đào tạo nghề luyện kim, trong khi thị xã Kinh Môn có 02 cơ sở luyện kim. Do vậy rất mong được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn của tỉnh hỗ trợ về đào tạo tay nghề luyện kim để người lao động có cơ hội tiếp cận và nâng cao tay nghề.

* Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Hiện trên địa bàn tỉnh có 31 cơ sở giáo dục nghề nghiệp gồm: 09 trường cao đẳng, 03 trường trung cấp, 07 trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và 12 trung tâm GDNN – GDTX. Trong đó có 21 cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang hoạt động gồm: 09 trường cao đẳng, 02 trường trung cấp, 06 trung tâm GDNN và 04 trung tâm GDNN – GDTX. Hàng năm đã tổ chức tuyển sinh đào tạo cho trên 38.000 người ở cả ba cấp trình độ là cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và đào tạo thường xuyên, cơ bản đã đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động hiện nay về lao động có trình độ tay nghề.

Tuy nhiên, đối với nghề luyện kim, hiện trên địa bàn tỉnh chưa có cơ sở giáo dục nghề nghiệp nào đào tạo nghề này. Do vậy, đề nghị doanh nghiệp cung cấp cụ thể về số lượng, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo. Căn cứ nhu cầu của doanh nghiệp, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngoài tỉnh hỗ trợ đào tạo nghề luyện kim cho người lao động của doanh nghiệp.

Công ty cổ phần luyện kim Tân Nguyên HDVN

1.6

* Cử tri hỏi: Đề nghị chỉ đạo chủ doanh nghiệp tạo điều kiện cho CNLĐ về thời gian, vật chất để được nghe, được tham gia các cuộc giao lưu, tuyên truyền giáo dục pháp luật, chế độ chính sách liên quan đến người lao động như BHXH, các kỹ năng về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, phòng chống tác hại của thuốc lá, tệ nạn xã hội… Đồng thời chỉ đạo các ngành chuyên môn về các nội dung trên tạo mọi điều kiện để CNLĐ được tham gia nghe tuyên truyền nâng cao hiểu biết, kiến thức xã hội.

 

* Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Hằng năm, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đều phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật, chế độ chính sách có liên quan về lao động, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động … bằng nhiều hình thức khác nhau như: Xây dựng, phát phóng sự tuyên truyền trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Đăng bài trên Báo Hải Dương và Báo Hải Dương điện tử; Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương; Viết, đăng bài trên các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook; Phát thanh tuyên truyền trên hệ thống Đài phát thanh huyện, xã, khu dân cư; In, treo băng zôn, áp phích tuyên truyền; In, phát sách tài liệu, tờ rơi; Tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị tuyên truyền; Bố trí cán bộ xuống trực tiếp hướng dẫn, tuyên truyền tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh…Trong thời gian tới, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để đạt hiệu quả cao.

Công ty TNHH May TBT và Công ty TNHH may mặc Đại Dương Việt Nam, Công ty Sumindenso

1.7

* Cử tri hỏi: Hiện nay phần lớn người lao động trên địa bàn huyện dành thời gian làm việc tại công ty nhiều hơn so với thời gian chăm sóc con cái và gia đình. Hơn nữa việc tiếp cận thông tin và các chế độ chính sách còn hạn chế. Khi cần hỏi để tư vấn hỗ trợ thì gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy đề nghị các cấp chính quyền lập một cổng thông tin trực tuyến để CNLĐ thường xuyên được tư vấn và được giải đáp những câu hỏi, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của công nhân lao động.

* Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Hiện nay, trên Cổng thông tin điện tử của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương với địa chỉ: https://soldtbxh.haiduong.gov.vn đã thường xuyên cập nhật thông tin, chế độ chính sách, văn bản pháp luật có liên quan thuộc lĩnh vực lao động – thương binh và xã hội, đồng thời đã đăng tải số điện thoại, email để người dân, người lao động liên hệ, hỏi đáp.

Công ty TNHH Khoa Liên Việt Nam thuộc huyện Cẩm Giàng

2

Lĩnh vực an ninh, trật tự (Công an tỉnh)

 

2.1

* Cử tri hỏi: Đề nghị cơ quan chức năng tăng cường quản lý các điều kiện đảm bảo công tác an toàn phòng chống cháy nổ tại các khu nhà trọ.

 

* Công an tỉnh trả lời như sau:

1. Thực trạng công tác PCCC và CNCH đối với tại nhà trọ

- Trong những năm gần đây, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dương phát triển mạnh mẽ, thu hút nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn tỉnh tỉnh Hải Dương để hoạt động kinh doanh, sản xuất, nhiều dự án công công nghiệp lớn được triển khai thực hiện tạo công ăn việc làm cho hàng trăm nghìn người lao động trong và ngoài tỉnh, bên canh đó tại Hải Dương còn có 04 trường đại học, 05 trường cao đẳng, 01 trường trung cấp cũng thu hút hàng nghìn sinh viên trong và ngoài tỉnh đến học tập. Do đó nhu cầu thuê trọ trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng dẫn đến việc kinh doanh dịch vụ nhà trọ ngày càng nhiều.

- Theo rà soát thống kê, hiện trên địa bàn tỉnh Hải Dương có 1.044 nhà trọ do người Việt Nam là chủ, trong đó chủ yếu là các hộ kinh doanh cá thể hoặc do người dân tự phát xây nhà để cho thuê trọ (không có đăng ký kinh doanh).

- Thực trạng công tác PCCC và CNCH đối với loại hình nhà trọ hiện nay tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ dẫn đến cháy, nổ:

+ Thứ nhất, hầu hết các nhà trọ được xây dựng nên để cho thuê là loại nhà tạm, nhà cấp 4, tường gạch, mái tôn hoặc mái ngói fibro xi măng, được xây dựng thành từng dãy gồm nhiều phòng liền kề nhau, các phòng trọ thường nhỏ hẹp (chỉ từ 10m2 đến 15m2), mọi sinh hoạt đều khép kín trong không gian một phòng trọ, trong khi đó đồ dùng, dụng cụ sinh hoạt trong phòng lại rất nhiều (giường, tủ, chăn, màn, quần áo, bếp điện, bếp gas, điều hòa, tủ lạnh, quạt điện…), vì vậy tại đây tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ có thể dẫn đến cháy, nổ đồng thời có khả năng cháy lan nếu không cứu chữa kịp thời có thể dẫn đến cháy lớn;

+ Thứ hai, các nhà trọ tập trung chủ yếu quanh khu vực các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, gần các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và thường nằm trong các khu đông dân cư, nhiều nhà trọ, dãy trọ còn nằm sâu trong các ngõ nhỏ hẹp, xa nguồn nước do đó rất khó khăn cho việc tiếp cận triển khai chữa cháy và CNCH khi có cháy xảy ra;

+ Thứ ba, hầu hết người cho thuê và người thuê trọ nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về PCCC và CNCH còn chưa cao, nên rất chủ quan mất cảnh giác, lơ là trong công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH; không đầu tư kinh phí để trang bị các dụng cụ, phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH, không bố trí đủ lối thoát nạn hoặc lối thoát khẩn cấp,… nên khi có cháy xảy ra sẽ rất lúng túng và khó khăn trong việc chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ban đầu;

+ Thứ tư, hầu hết các chủ nhà trọ đều không đăng ký ngành nghề kinh doanh nên việc quản lý nhà nước trong công tác PCCC và CNCH còn gắp nhiều khó khăn, nhiều chủ nhà trọ còn có thái độ thiêu hợp tác khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nhắc nhở;

- Tình hình cháy nổ: Trong 03 năm gần đây (từ năm 2021 đến nay) xảy ra cháy 01 trường hợp nhà trọ của ông Nguyễn Đình Mạnh, địa chỉ tại phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương thiệt hại không đáng kể.

2. Các văn bản pháp luật và quy định của địa phương về PCCC và CNCH đối với nhà trọ

a) Quy định của pháp luật về PCCC và CNCH đối với loại hình nhà trọ

- Năm 2001 Quốc hội đã Thông qua Luật PCCC trong đó tại Điều 17 có quy định Phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở, khu dân cư;

- Ngày 24/11/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2020/NĐ-CP trong đó tại Điều 7 có quy định về điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với hộ gia đình;

- Nhà trọ thuộc danh mục cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC (Phụ lục I Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020).

- Nhà trọ từ cao từ 7 tầng trở lên hoặc có khối tích 10.000m3 là cơ sở có nguy hiểm cháy nổ (Phụ lục II Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020).

- Nhà trọ từ cao từ 3 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 1000m3 trở lên là cơ sở do Công an quản lý (Phụ lục III Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020), trong đó: Nhà trọ từ cao từ 7 tầng trở lên hoặc có khối tích 10.000m3 trở lên là cơ sở do Phòng PC07 quản lý (theo Quyết định quy định phân cấp quản lý nhà nước về PCCC và CNCH số 2476/QĐ-CAT (PC07-PV11) ngày 06/8/2021); Nhà trọ từ cao từ 3 tầng đến dưới 7 tầng và có khối tích từ 1000m3 đến dưới 10.000m3 là cơ sở do Công an cấp huyện quản lý (theo Quyết định quy định phân cấp quản lý nhà nước về PCCC và CNCH số 12475/QĐ-CAT (PC07-PV11) ngày 06/8/2021).

- Nhà trọ cao dưới 3 tầng hoặc có khối tích dưới 1000m3 là cơ sở do UBND cấp xã quản lý (Phụ lục IV Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020).

- Nhà trọ cao dưới 7 tầng hoặc có khối tích dưới 5.000m3 là công trình thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về PCCC (Phụ lục V Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020);

Thực tế nay chủ yếu các nhà trọ là cơ sở do UBND cấp xã quản lý.

b) Các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương về công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH đối với loại hình nhà trọ

- Ngày 25/6/2015 Ban Bí thư Trung ương ban hành Chỉ thị số 47-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy;

- Ngày 05/12/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 32/CT-TTg về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư;

- Ngày 03/01/2023 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới.

- Từ cuối năm 2021 đến đầu năm 2023 Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch số 151/KH-BCA-C07 ngày 12/4/2021 về tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; Kế hoạch số 273/KH-BCA-C07 ngày 01/6/2022 vể tăng cường công tác PCCC và CNCH đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh; Kế hoạch số 513/KH-BCA-C07 ngày 07/10/2022 về tổng rà soát kiểm tra an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn toàn quốc;

- Ngày 05/5/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch 1543/KH-UBND mở đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh;

- Ngày 10/01/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND quy định về an toàn PCCC đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh hải Dương;

- Ngày 12/7/2022 Hội đồng nhân dân tinh Hải Dương ban hành Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND về quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng tại thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

- Ngày 10/5/2021 Công an tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch 1247/KH-CAT-PC07 mở đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh;

- Công an cấp huyện đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành kế hoạch mở đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh;

- Ủy ban nhân dân cấp xã và Công an cấp xã đang thực hiện: tuyên truyền vận động các hộ gia đình (trong đó có chủ nhà trọ và người thuê trọ) phá “chuồng cọp”, mở lối thoát thứ 2, trang bị các dụng cụ phương tiện PCCC, thành lập các tổ liên gia PCCC, xây dựng các điểm chữa cháy công cộng, tăng cường hoạt động của lực lượng dân phòng,… Hiện nay các đơn vị đang thực hiện đúng tiến độ, chỉ tiêu đề ra.

3. Phương hướng trong thời gian tới

- Tham mưu cho UBND tỉnh đôn đốc UBND các cấp nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH đối với các cơ sở thuộc loại hình nhà trọ.

- Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ về PCCC và CNCH tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản, kế hoạch chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên hoàn thành các chỉ tiêu (thành lập Tổ liên gia an toàn về PCCC và CNCH, Điểm chữa cháy công cộng, vận động mỗi hộ gia đình trang bị ít nhất 01 bình chữa cháy và có 01 người trong gia đình được tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH, vận động người dân phá “chuồng cọp”, mở lối thoát nạn thứ 2) theo kế hoạch để đảm bảo an toàn PCCC và CNCH.

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ chủ động nắm tình tình, khảo sát các điều về kiện giao thông, nguồn nước, xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ của cơ quan Công an đối với các khu nhà trọ và khu dân cư tập trung nhiều khu nhà trọ trên địa bàn; tăng cường công tác tuyên truyền kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH đối với nhân dân và đề nghị hộ gia đình (đặc biệt đối với các chủ nhà trọ) thực hiện việc ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC và CNCH đối với các; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các chủ nhà trọ, người thuê trọ đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC và CNCH theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật về PCCC và CNCH;

- Phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các cấp tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn khuyến cáo người dân đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC và CNCH:

+ Yêu cầu chủ nhà trọ, nhà cho thuê phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; thường xuyên tự kiểm tra, tuyên truyền nâng cao ý thức người thuê trọ về công tác PCCC và CNCH. Mỗi cá nhân, hộ gia đình tại các khu trọ, nhà cho thuê để ở cần chủ động chuẩn bị các phương án thoát nạn cho bản thân và người trong gia đình. Chuẩn bị sẵn thang, thang dây và các dụng cụ phá dỡ thông thường như búa, kìm cộng lực, xà beng,… để thoát nạn khi có sự cố cháy xảy ra;

+ Không sắp xếp vật dụng che chắn, cản trở lối thoát nạn; đồ dùng vật liệu dễ cháy phải được bố trí cách xa nơi phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt ít nhất 0,5m;

+ Phải lắp đặt các thiết bị bảo vệ (cầu chì, rơ le, aptomat,…), thường xuyên kiểm tra hệ thống điện và từng thiết bị điện tiêu thụ điện công suất lớn. Tắt các thiết bị tiêu thụ điện khi không cần thiết, khi ra khỏi phòng trọ;

+ Quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt khi đun nấu, thắp hương thờ cúng. Không tích trữ dễ cháy nổ (xăng dầu, khí đốt, khí đốt) ở trong nhà;

+ Lắp đặt các thiết bị cảnh báo cháy sớm, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện chữa cháy tại chỗ như: Nước, chăn, bình chữa cháy xách tay…để dập tắt cháy ngay từ khi mới phát sinh. Trang bị mặt nạ phòng độc, khăn mềm để phòng chống ngạt khói;

+ Khi xảy ra cháy hãy bình tĩnh suy xét, hô hoán báo động cho tất cả mọi người mau chóng di chuyển ra ngoài, tổ chức chữa cháy, cứu người, cứu tài sản đồng thời gọi điện báo cháy ngay cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH theo số máy 114.

4. Đề xuất:

- Đề nghị Hội đồng nhân dân các cấp tăng cường giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về PCCC và CNCH của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh đặc biệt đối với loại hình cơ sở kinh doanh nhà trọ.

- Đề nghị UBND tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo về PCCC và CNCH đối với loại hình cơ sở kinh doanh nhà trọ.

Xí nghiệp may Tuấn Kỳ, TP Hải Dương

2.2

* Cử tri hỏi: Hiện tại các tệ nạn cờ bạc, lô đề, cá cược bóng đá, mại dâm, tín dụng đen, đòi nợ thuê bằng nhiều hình thức ghê sợ, nhiều diễn biến phức tạp tại các công ty, khu vực nhà trọ có đông CNLĐ (gần khu, cụm công nghiệp). Cụ thể:

Hiện nay, tại Công ty TNHH GFT có nhiều cá nhân ngoài xã hội cho công nhân lao động vay nặng lãi khi công nhân không trả được thì đe dọa công nhân đó và gây áp lực lên cả bộ phận quản lý trong công ty. Trong các khu nhà trọ thường xuyên phát sinh những tệ nạn xã hội trộm cắp tài sản, đánh nhau, va chạm giao thông vv… Nhiều đường trục chính do trời tối nên các đối tượng đã lợi dụng để trấn, cướp tài sản của CNLĐ làm ảnh hưởng đến tâm lý khi làm việc, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Đề nghị lãnh đạo tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh cùng các cấp các ngành quan tâm quản lý chặt chẽ hơn nữa về vấn đề này, tăng cường công tác tuyên truyền cho NLĐ cũng như người dân để tránh sa đà vào các tệ nạn xã hội.

* Công an tỉnh trả lời như sau:

I. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM LIÊN QUAN VÀ KẾT QUẢ XÁC MINH KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH CỦA MỘT SỐ CÔNG TY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

1. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến các cụm, khu công nghiệp:

Trong 04 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn bàn tỉnh Hải Dương xảy ra tổng số 188 vụ phạm pháp hình sự, 383 đối tượng. Trong số đó, tại các cụm, khu công nghiệp, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xảy ra 05 vụ phạm pháp hình sự, 13 đối tượng, gồm:

+ Trộm cắp tài sản: 04 vụ = 08 đối tượng, trong đó: khởi tố 02 vụ = 04 bị can, xử phạt hành chính 01 vụ = 04 đối tượng, đang xác minh 01 vụ.

+ Đánh bạc: 01 vụ = 05 đối tượng (xử phạt vi phạm hành chính).

2. Kết quả xác minh kiến nghị, phản ánh của một số công ty, doanh nghiệp:

Căn cứ nội dung kiến nghị số 2 tại Công văn số 76/HĐND-VP ngày 20/04/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương, Công an tỉnh Hải Dương đã tiến hành rà soát, xác minh, xác định như sau:

+ Kết quả xác minh tại các công ty gửi kiến nghị, phản ánh đến Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương gồm Công ty TNHH GFT UNIQUE VIỆT NAM, Công ty TNHH LAURELTON DIAMONDS VIỆT NAM, Công ty TNHH SUMIDENSO VIỆT NAM, Công ty cổ phần luyện kim Tân Nguyên xác định: Từ đầu năm 2023 đến nay, các công ty không gửi văn bản kiến nghị, phản ánh nào về an ninh trât tự của công ty, người lao động đến các cơ quan chức năng. Các công ty không cử đại diện, người lao động tham dự hội nghị, hội thảo nào mà trực tiếp phát biểu, phản ánh về tình hình an ninh trật tự của công ty, người lao động. Thời gian vừa qua tình hình an ninh trật tự tại các công ty đều ổn định, không xảy ra vụ việc bị người khác kéo đến gây rối, gây ồn ào, cản trở hoạt động của công ty. Không xảy ra tình trạng người lao động bị đe dọa, chặn đánh liên quan đến việc vay nợ, cờ bạc. Không xảy ra tình trạng cướp, cướp giật tài sản của công nhân lao động tại các công ty trên.

Riêng Công ty TNHH GFT UNIQUE VIỆT NAM có phản ánh khoảng tháng 06/2022 bộ phận nhân sự của công ty có nhận được điện thoại từ nhiều đối tượng ngoài xã hội có nội dung đề nghị phía công ty phối hợp yêu cầu công nhân trong công ty trả tiền vay nợ cho họ. Đối với nội dung này, tháng 06/2022 Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với công an huyện Thanh Miện và Tứ Kỳ đã tiến hành rà soát các số điện thoại nghi vấn nhưng xác định đều là sim rác. Lực lượng chức năng đã tiến hành phổ biến, tuyên truyền pháp luật, xử lý các vụ việc liên quan vay nợ “tín dụng đen” trên địa bàn huyện Thanh Miện và huyện Tứ Kỳ. Đến nay tình trạng trên đã chấm dứt.

+ Kết quả xác minh tại Công an xã, phường nơi các công ty nêu trên có trụ sở, xác định: Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an địa phương không nhận được thông tin phản ánh, đơn thư tố giác về tình trạng cờ bạc, lô đề, cá độ bóng đá, mại dâm, hoạt động đòi nợ thuê, tín dụng đen trên địa bàn. Công an địa phương cũng không nhận được thông tin phản ánh về tình trạng các khu nhà trọ phát sinh những tệ nạn xã hội trộm cắp tài sản, đánh nhau, va chạm giao thông, lợi dụng đêm tối để cướp tài sản của công nhân lao động trên địa bàn.

 

II. CÔNG TÁC THAM MƯU, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG KIẾN NGHỊ

Công an tỉnh Hải Dương đã xây dựng, ban hành một số Điện, Kế hoạch, Công văn triển khai thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến nội dung kiến nghị trên địa bàn tỉnh như sau:

- Điện số 06/HT, ngày 06/01/2023 của Giám đốc Công an tỉnh về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm hình sự nói chung, tội phạm xâm phạm sở hữu theo các Chuyên đề 5, chuyên đề 6 nói riêng vào dịp Tết nguyên đán Quỹ Mão và Lễ hội đầu xuân năm 2023.

- Kế hoạch số 598/KH-CAT-PC02, ngày 05/4/2023 của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm ngăn chặn, trấn áp, xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, gây mất an ninh, trật tự và đấu tranh trấn áp, xử lý các loại “tội phạm đường phố” trên địa bàn tỉnh Hải Dương (thời gian từ ngày 15/4/2023 đến ngày 30/6/2023);

- Công văn số 313/CV-CAT-PC02, ngày 02/03/2023 của Giám đốc Công an tỉnh về việc tăng cường công tác phòng ngừa, điều tra, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động vay, nợ, tín dụng đen;

- Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các đơn vị địa phương tổ chức tuyên truyền sâu rộng, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng để tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội đến mọi tầng lớp người dân, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác của người dân trong công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh. Tăng cường trấn áp các loại tội phạm, triển khai nhiều đợt cao điểm đấu tranh với các loại tội phạm cụ thể, đặc biệt là tội phạm liên quan “tín dụng đen”, trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, đánh bạc…giúp ổn định tình hình anh ninh trật tự trên địa bàn tỉnh nói chung, tại các cụm, khu công nghiệp nói riêng.

III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Nhận xét:

- Từ đầu năm 2023 đến nay, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật tại các cụm công nghiệp, khu công nghiệp, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xảy ra ít (05/188 số vụ phạm pháp hình sự, chiếm 2,66%), tình hình an ninh trật tự cơ bản ổn định, các công ty, doanh nghiệp hoạt động bình thường, công nhân lao động yên tâm công tác. Không xảy ra vụ việc, vụ án phức tạp về an ninh trật tự làm ảnh hưởng đến hoạt động của công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Các lực lượng Công an tỉnh Hải Dương đã thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm trên địa bàn tỉnh nói chung và tại các cụm, khu công nghiệp nói riêng.

2. Kiến nghị, đề xuất:

- Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo các Sở, ban, ngành triển khai đồng bộ các biện pháp, kế hoạch về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm trên địa bàn tỉnh nói chung, tại các cụm, khu công nghiệp nói riêng. Có chính sách hỗ trợ tốt hơn nữa đối với người lao động, đảm bảo an sinh xã hội, giúp người lao động có thể yên tâm công tác.

- Các công ty, doanh nghiệp cần tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật tới toàn thể công nhân người lao động. Lắp đặt thêm hệ thống camera an ninh tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ về tội phạm, tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, trang thiết bị hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ trong việc bảo đảm tài sản công ty, sức khỏe của bản thân cũng như người lao động. Nêu cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của tổ chức công đoàn, đoàn viên trong các công ty, doanh nghiệp để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết các nhu cầu chính đáng của người lao động.

- Cá nhân người lao động cần chủ động nghiên cứu, tìm hiểu các quy định của pháp luật, đặc biệt là pháp luật hình sự để nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa tội phạm, tránh trở thành các nạn nhân của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm trộm cắp tài sản, tín dụng đen,.... Nêu cao ý thức chủ động tố giác tội phạm với cơ quan Công an khi phát hiện tội phạm, vụ việc vi phạm pháp luật.

Công ty TNHH GFT và Công ty TNHH LAURELTON DIAMONDS VIỆT NAM, Công ty TNHH Sumidenso, Công ty cổ phần luyện kim Tân Nguyên

 

3

Lĩnh vực tín dụng, ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hải Dương)

 

 

 

3.1

 

 

 

* Cử tri hỏi: Đề nghị tỉnh có các giải pháp để công nhân lao động được tiếp cận các nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng, ngân hàng với lãi suất thấp phù hợp với thu nhập của công nhân để giải quyết khó khăn, phát triển kinh tế, vay tiêu dùng…, nhằm hạn chế tình trạng tín dụng đen trong khu vực đông công nhân lao động.

 

* Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hải Dương trả lời như sau:

Cơ chế chính sách:

Thời gian qua, NHNN đã tham mưu, ban hành và triển khai đồng bộ nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, đầu tư phát triển SXKD và phục vụ đời sống, đặc biệt là phục vụ các nhu cầu vay vốn tiêu dùng chính đáng, nhu cầu vay vốn của người nghèo, người lao động thu nhập thấp, góp phần hạn chế tín dụng đen. Đặc biệt, trước tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, ngành ngân hàng đã vào cuộc sớm, chủ động, quyết liệt triển khai hiệu quả nhiều chính sách, giải pháp nổi bật về tín dụng bằng chính nguồn lực của ngành ngân hàng, tham mưu Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ, đồng thời chủ động thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng thông qua các biện pháp cơ cấu nợ, miễn, giảm lãi, cho vay mới, ...:

- Về chính sách lãi suất: Bám sát Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và diễn biến kinh tế vĩ mô, NHNN điều hành các mức lãi suất điều hành phù hợp trong từng giai đoạn, chỉ đạo các TCTD tiết giảm chi phí để ổn định mặt bằng lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh. Từ đầu năm đến ngày 15/3/2023, NHNN giữ nguyên các mức lãi suất điều hành nhằm ổn định lãi suất thị trường trong bối cảnh lãi suất thế giới tiếp tục tăng và neo ở mức cao, áp lực lạm phát trong nước gia tăng; khuyến khích các TCTD tiết giảm chi phí để ổn định mặt bằng lãi suất cho vay, theo đó, các NHTM đã giảm lãi suất tiền gửi từ 0,2-0,5%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn 6 đến 12 tháng từ ngày 06/3/2023. Ngày 15/3/2023 và 31/3/2023, NHNN 2 lần điều chỉnh giảm một số mức lãi suất điều hành để các TCTD tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp, có điều kiện giảm lãi suất cho vay; quy định trần lãi suất cho vay ngắn hạn các lĩnh vực ưu tiên hiện là 4,5%/năm.

- Về chính sách tín dụng:

+ NHNN định hướng tăng trưởng tín dụng hàng năm, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế; tiếp tục chỉ đạo các TCTD hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế theo chủ trương của Chính phủ, đảm bảo hoạt động tín dụng an toàn, hiệu quả, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; chỉ đạo tiết giảm chi phí hoạt động để có điều kiện giảm lãi suất cho vay, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng; cân đối, bố trí vốn đảm bảo phục vụ đầy đủ nhu cầu vốn chính đáng của các đối tượng, thành phần kinh tế đủ điều kiện vay vốn.

+ Tiếp tục tạo điều kiện phát triển QTDND, tổ chức TCVM, các chương trình, dự án TCVM và mở rộng hoạt động NHCSXH để tạo điều kiện cho người dân và hộ gia đình tiếp cận dễ dàng hơn nguồn vốn tín dụng và các dịch vụ ngân hàng chính thức.

Trên địa bàn tỉnh Hải Dương:

- Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN Việt Nam, NHNN chi nhánh tỉnh thường xuyên chỉ đạo các TCTD, chi nhánh TCTD trên địa bàn:

+ Tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ; đẩy mạnh truyền thông, chủ động giải đáp, xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền và kịp thời báo cáo, đề xuất các vấn đề vượt thẩm quyền;

+ Tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng như: đơn giản hóa các thủ tục vay vốn nhưng không nới lỏng điều kiện tín dụng nhằm đảm bảo an toàn vốn vay và phù hợp với quy định của pháp luật; công khai, minh bạch các quy trình, thủ tục, biểu phí dịch vụ ngân hàng và rút ngắn thời gian giao dịch; áp dụng mức lãi suất cho vay hợp lý, tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh; triển khai nhiều chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi phí, giữ nguyên nhóm nợ; ưu tiên thu nợ gốc trước, thu nợ lãi sau; cho vay mới để phục hồi sản xuất kinh doanh đối với khách hàng có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi… giúp khách hàng vượt qua khó khăn, khôi phục và ổn định sản xuất. Tiếp tục đẩy mạnh chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp. Mở rộng tín dụng đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng. Tập trung tín dụng cho các ngành, lĩnh vực ưu tiên, khu vực sản xuất, kinh doanh...

- Thực hiện chỉ đạo của NHCSXH Việt Nam và ủy thác của tỉnh, NHCSXH tỉnh đang thực hiện 9 chương trình tín dụng ưu đãi, gồm: cho vay giải quyết việc làm, hộ nghèo; học sinh, sinh viên; xuất khẩu lao động; nước sạch vệ sinh môi trường; hộ gia đình sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn; hộ nghèo về nhà ở; hộ cận nghèo; hộ mới thoát nghèo. Đặc biệt, thực hiện Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội là một trong số các tổ chức tín dụng được chỉ định và đang triển khai cho vay ưu đãi hỗ trợ nhà ở xã hội, trong đó đối tượng được vay ưu đãi để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở gồm có Người thu nhập thấp, Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 16 Nghị định 100/2015/NĐ-CP.

- Thực hiện chỉ đạo của Agribank Việt Nam về triển khai gói tín dụng 5.000 tỷ đồng cho vay tiêu dùng hạn chế tín dụng đen, hai chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT tiếp tục ưu tiên dành nguồn vốn cho vay tiêu dùng trong cơ cấu tín dụng để cho vay đáp ứng các mục đích tiêu dùng của cá nhân, hộ gia đình tại khu vực nông nghiệp, nông thôn, kể cả vùng sâu, vùng xa, khu vực kinh tế khó khăn.

- Đối với chương trình cho vay khác của các NHTM, cũng có các gói tín dụng ưu đãi lãi suất thấp, gắn với điều kiện cụ thể. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có công ty Tài chính tiêu dùng HD Sài Gòn đang phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh Hải Dương triển khai đến công nhân gói vay tín chấp với mức vay tối đa lên đến 24 triệu đồng.

Kết quả: Toàn tỉnh hiện có 100 đầu mối các TCTD trên địa bàn (01 Hội sở ngân hàng; 25 chi nhánh ngân hàng thương mại; 01 NHCSXH; 01 ngân hàng hợp tác xã; 71 QTDND, 01 chi nhánh tổ chức Tài chính vi mô) với 568 điểm giao dịch trải rộng từ thành thị đến nông thôn cung cấp sản phẩm tín dụng, ngân hàng đa dạng cho người dân, doanh nghiệp. Đến 31/3/2023, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt 123.933 tỷ đồng. Trong đó:

+ Dư nợ cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, cho vay tiêu dùng đạt 6.600 tỷ đồng, chiếm 5,3% trong tổng dư nợ tín dụng.

+ Tín dụng hộ nghèo và đối tượng chính sách: đạt 4.105 tỷ đồng, tăng 0,07% so với cuối năm 2022 và tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cho vay hộ nghèo 185 tỷ đồng, tăng 1,9% và tăng 1,8%; cho vay học sinh sinh viên 62 tỷ đồng, tăng 3,5% và tăng 19,7%; cho vay hộ mới thoát nghèo 1.935,6 tỷ đồng, giảm 1,3% và giảm 7,6%; cho vay nhà ở xã hội 200 tỷ đồng giảm 0,3% và tăng 59,5%; cho vay nước sạch VSMTNT 970 tỷ đồng tăng 1,7% và tăng 5%. Trong đó, kết quả giải ngân cho vay chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của chính phủ: đã thực hiện giải ngân 4 chương trình với tổng số tiền 246 tỷ đồng (cho vay hỗ trợ tạo việc làm số tiền 160 tỷ đồng, cho vay nhà ở xã hội 76,7 tỷ đồng, cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy tính, thiết bị học tâp trực tuyến 7,9 tỷ đồng, cho vay đối với cơ sở mầm non, tiểu học ngoài công lập 1,4 tỷ đồng).

+ Cho vay theo gói Tín dụng 5.000 tỷ đồng cho vay tiêu dùng hạn chế tín dụng đen: hai chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT tỉnh đã hỗ trợ cho 9.279 khách hàng, với số tiền cho vay là 1.106 tỷ đồng.

+ Về kết quả tháo gỡ khó khăn đối với khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19: Đến thời điểm kết thúc chương trình (30/6/2022), toàn ngành trên địa bàn đã thực hiện: (i) cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ với giá trị nợ lũy kế 2.833 tỷ đồng cho 1.301 khách hàng, (ii) miễn, giảm, hạ lãi suất với giá trị nợ lũy kế 102.890 tỷ đồng cho 76.100 khách hàng, số tiền lãi đã miễn, giảm cho khách hàng lũy kế từ 13/3/2020 là 510,3 tỷ đồng, (iii) cho vay mới với doanh số cho vay lũy kế từ ngày 23/01/2020 là 83.541 tỷ đồng cho 20.962 khách hàng.

Do đó, đề nghị công nhân lao động có thu nhập thấp cần chủ động nghiên cứu các thông tin liên quan trên các Website của các ngân hàng, công ty tài chính, hoặc các phương tiện thông tin đại chúng, khi có nhu cầu vay vốn cần liên hệ với các TCTD, công ty Tài chính trên địa bàn để được hướng dẫn cụ thể.

Có thể khẳng định, với các giải pháp, nỗ lực của toàn ngành ngân hàng trong thời gian qua, vốn tín dụng cơ bản đã đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và phục vụ đời sống cho người dân, doanh nghiệp, là kênh dẫn vốn chủ yếu cho nền kinh tế; khả năng tiếp cận vốn của người dân, doanh nghiệp được cải thiện; góp phần tích cực hạn chế người dân tìm đến các nguồn tín dụng đen.

Xí nghiệp may Tuấn Kỳ, Công ty TNHH May Trấn An, công ty GFT, các công ty trong KCN, công ty tại Thị xã Kinh Môn

4

Lĩnh vực nội vụ (Sở Nội vụ)

 

4.1

* Cử tri hỏi: Chúng tôi là giáo viên kiêm nhiệm công tác công đoàn, đoàn đội được nhận bằng khen, giấy khen của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, khi xét nâng lương trước thời hạn thì cơ quan chuyên môn của cấp huyện không sử dụng bằng khen, giấy khen đó là 1 trong các điều kiện để xét nâng lương trước thời hạn cho cán bộ, viên chức.

Đề nghị Tỉnh uỷ, UBND tỉnh có sự chỉ đạo thống nhất chung cho cơ quan chuyên môn các huyện, thị xã, thành phố thực hiện áp dụng nâng lương trước thời hạn cho CNVCLĐ là giáo viên làm công tác Công đoàn, Đoàn đội khi được nhận Bằng khen, giấy khen của Công đoàn, Đoàn thanh niên là 1 trong những điều kiện để xét nâng lương trước thời hạn theo Quy định số 01- QĐ/TU ngày 31/5/2018 của Tỉnh ủy Hải Dương về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

* Sở Nội vụ trả lời như sau:

Việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện theo Quy định số 01- QĐi/TU ngày 31/5/2018 của Tỉnh ủy Hải Dương. Trong đó, có quy định cụ thể về chế độ nâng bậc lương trước thời hạn. Theo đó, quy định người có thành tích Bằng khen, Giấy khen của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên sẽ được xem xét nâng bậc lương trước thời hạn trong các trường hợp sau:

- Bằng khen của Trung ương đoàn hoặc của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (cấp Trung ương)

- Bằng khen của Tỉnh đoàn hoặc Bằng khen của Liên đoàn lao động tỉnh đối với thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ hằng năm.

- Các hình thức khen thưởng ở tỉnh (Băng khen, Giấy khen) theo đợt hoặc chuyên đề không tính làm điều kiện tiêu chuẩn đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn.

Căn cứ vào quy định trên, đề nghị giáo viên đối chiếu với nội dung Bằng khen hoặc Giấy khen của mình do Tỉnh đoàn hoặc Liên đoàn lao động tỉnh cấp để đề nghị với cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Giáo viên Trường THCS Hiệp An, THCS Duy Tân; MN Minh Tân (thị xã Kinh Môn)

4.2

* Cử tri hỏi: Hiện nay giáo viên chưa được xét xếp hạng chức danh nghề nghiệp theo Thông tư 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục - Đào tạo. Đề nghị thực hiện xếp hạng chức danh nghề nghiệp tương ứng cho giáo viên khi đủ các tiêu chí. Khi xét nâng hạng cho giáo viên đề nghị thực hiện theo hình thức xét tuyển.

Đề nghị bỏ chứng chỉ chức danh nghề nghiệp vì khi đào tạo trong các trường, giáo viên đảm bảo các yêu cầu để giảng dạy.

Ví dụ: Giáo viên Mầm Non: Mục b Khoản 3, Điều 4; Mục b Khoản 3, Điều 5 của Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT

Giáo viên Tiểu học: Mục b Khoản 3, Điều 3; Mục b Khoản 3, Điều 4; Mục b Khoản 3, Điều 5; của Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT

Giáo viên THCS: Mục b Khoản 3, Điều 3; Mục b Khoản 3, Điều 4; Mục b Khoản 3, Điều 5 của Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT

Giáo viên THPT: Mục b Khoản 3, Điều 3; Mục b Khoản 3, Điều 4; Mục b Khoản 3, Điều 5 của Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT.

* Sở Nội vụ trả lời như sau:

- Các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục - Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập có hiệu lực từ ngày 20/3/2021.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, còn một số vướng mắc, bất cập quy định về điều kiện tiêu chuẩn như: trình độ đào tạo, chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp… nên Bộ Giáo dục - Đào tạo có chủ trương sửa đổi, bổ sung các Thông tư này. Việc này, đã được các địa phương phản ánh, kiến nghị về Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo; ngày 05/11/2021, Bộ Nội vụ có công văn số 5555/BNV-CCVC đề nghị Bộ Giáo dục và đào tạo có văn bản gửi UBND các tỉnh chưa thực hiện việc chuyển xếp theo chức danh nghề nghiệp đến khi có hướng dẫn mới của Bộ Giáo dục và đào tạo.

Vì vậy, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và đào tạo dự kiến tham mưu thực hiện việc bổ nhiệm, chuyển xếp lương theo chức danh nghề nghiệp mới sau khi Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư 01, 02,03,04/2021/TT-BGDĐT.

Ngày 14/4/2023, Bộ Giáo dục và đào tạo đã ban hành Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trên có hiệu lực kể từ ngày 30/5/2023. Theo đó, Bộ Giáo dục và đào tạo quy định việc bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông công lập sẽ được hoàn thành trước 30/11/2023.

Hiện nay, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và đào tạo đang triển khai, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trong tỉnh tiến hành, rà soát thống kế tổng hợp các trường hợp đủ điều kiện để thực hiện bổ nhiệm và xếp lương theo đúng quy định tại Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Về đề nghị khi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên được thực hiện theo hình thức xét tuyển và thực hiện hằng năm:

Việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên Mầm non và Phổ thông được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ và Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ. Theo đó, có 02 hình thức thi hoặc xét thăng hạng. Khi triển khai thực hiện Sở Nội vụ và Sở Giáo dục, Đào tạo sẽ tham mưu lựa chọn hình thức phù hợp tạo điều kiện cho giáo viên đảm bảo đúng trình tự quy định. Hằng năm, trên cơ sở vị trí việc làm của viên chức tại các cơ sở giáo dục công lập và rà soát điều kiện tiêu chuẩn của viên chức khi đủ điều kiện thăng hạng chức danh nghề nghiệp của từng cơ sở, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ tổng hợp tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án và tổ chức thực hiện.

- Về việc đề nghị bỏ chứng chỉ chức danh nghề nghiệp vì khi được đào tạo trong các trường, giáo viên đã đảm bảo các yêu cầu để giảng dạy:

Theo khoản 3, Điều 18 Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đã quy định: “Viên chức phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trước khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp”. Do đó, việc bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của giáo viên là cần thiết.

Tuy nhiên, theo quy định tại Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định nếu giáo viên các cấp đã có một trong các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên theo quy định cũ trước ngày 30/6/2022 thì được xem là đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ chức danh nghề nghiệp, nên trong việc thi hoặc xét thăng hạng thì giáo viên có thể sử dụng chứng chỉ này và không phải học chương trình bồi dưỡng với từng cấp học.

Giáo viên Trường THCS Hoàng Tiến (Chí Linh)

4.3

* Cử tri hỏi: Đề nghị tỉnh cho phép xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích thu hút và đãi ngộ nhân tài đối với 2 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp (Nhà hát chèo, Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật) và các VĐV, HLV thể thao có nhiều thành tích cao tại Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh; và chế độ chính sách cho lực lượng lao động đã quá tuổi nghề tại các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, chế độ giải quyết đầu ra cho VĐV thể thao đạt nhiều thành tích xuất sắc sau khi hết thời gian làm nhiệm vụ thi đấu.

* Sở Nội vụ trả lời như sau:

Ngày 11/7/2019 Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương đã ban hành Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND về chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ đi đào tạo sau đại học, thưởng phong hàm, tặng danh hiệu đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có đối tượng là nghệ sỹ nhân dân, nghệ nhân nhân dân, nhà giáo nhân dân, thầy thuộc nhân dân... được thưởng bằng tiền và các đối tượng gồm huấn luyện viên đã đào tạo được vận động viên đoạt HCV ở các giải vô địch Quốc gia, Huy chương ở các giải vô địch quốc tế và người có tài năng, năng khếu đặc biệt phù hợp với vị trí việc làm trong các ngành, lĩnh vực Văn hoá, Nghệ thuật, TDTT... được thu hút về tỉnh làm việc và được hỗ trợ bằng tiền theo quy định

Về chính sách cho lực lượng lao động đã quá tuổi nghề tại các đơn vị nghệ thuật và giải quyết đầu ra cho vận động viên thể thao đạt nhiều thành tích xuất sắc sau khi hết thời gian làm nhiệm vụ thi đấu. Hiện nay, chưa có quy định của Trung ương, nên không có căn cứ để ban hành chính sách cho lực lượng này.

Hiện nay, do chưa có quy định chế độ chính sách theo pháp luật nên tỉnh chưa có căn cứ để xây dựng quy chế cụ thể về chính sách. Tuy nhiên, sau khi có ý kiến về nội dung trên, Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến kiến nghị trên và sẽ phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin chủ trương cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Công đoàn Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

4.4

* Cử tri hỏi: Đề nghị Tỉnh uỷ, UBND tỉnh triển khai thực hiện việc xét nâng ngạch từ cán sự, nhân viên lên chuyên viên đối với các viên chức chuyên ngành hành chính ở đơn vị sự nghiệp để thực hiện sắp xếp, bố trí công việc theo đề án vị trí việc làm và đảm bảo quyền lợi người lao động.

* Sở Nội vụ trả lời như sau:

Hiện nay, Sở Nội vụ đang tổng hợp thống kê các trường hợp công chức, viên chức hành chính đang công tác trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh thuộc diện đủ điều kiện để nâng ngạch từ cán sự lên chuyên viên để xây dựng Đề án, báo cáo UBND tỉnh tổ chức thi hoặc xét nâng ngạch cho công chức, viên chức hành chính từ ngạch cán sự lên chuyên viên theo quy định. Dự kiến tổ chức xong trong năm 2023.

Công đoàn Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

5

Lĩnh vực công thương (Sở Công thương)

 

5.1

* Cử tri hỏi: Đặc thù giờ giấc làm việc của công nhân lao động là từ sáng đến chiều đều ở trong xưởng sản xuất. Khi chúng tôi tan ca cũng là lúc tan chợ, chỉ còn các chợ nhỏ tự phát, giá bán rất cao và không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Chúng tôi rất mong muốn tỉnh quan tâm hỗ trợ tổ chức mô hình Chợ bình ổn giá hoặc các siêu thị mini phục vụ công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu nhà trọ có đông công nhân lao động vào giờ tan tầm để chúng tôi được mua hàng với giá ưu đãi hoặc đúng giá, đúng chất lượng, đảm bảo sức khỏe, tái tạo sức lao động phục vụ sản xuất.

* Sở Công thương trả lời như sau:

Trước hết, có thể khẳng định: việc định hướng, khuyến khích phát triển hạ tầng thương mại, phát triển sản xuất kinh doanh, nhằm góp phần thoả mãn nhu cầu hàng hoá thiết yếu với giá cả phù hợp, đảm bảo vệ sinh thực phẩm phục vụ đời sống dân sinh, trong đó có công nhân lao động là việc làm cần thiết. Trong nhiều năm qua, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Hải Dương luôn chỉ đạo các ngành, UBND các địa phương thực hiện.

Năm 2017, UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Hải Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; trong đó, đã nêu rõ quan điểm: định hướng, khuyến khích phát triển hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh, đồng thời khuyến khích phát triển các siêu thị hạng 3, siêu thị mini, các cửa hàng kinh doanh tổng hợp, phục vụ nhu cầu đa dạng của nhân dân. Đây là hướng đi phù hợp, nhằm thỏa mãn nhu cầu mua sắm cho phần đông công nhân lao động, nhất là những người thường xuyên phải đi làm sớm và tan ca khi chiều muộn; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm với giá cả hàng hóa ổn định.

Hiện nay, toàn tỉnh có 186 chợ dân sinh; 75 siêu thị, cửa hàng tự chọn; gần 3.000 cửa hàng tạp hoá đang hoạt động rộng khắp tại các khu đông dân cư, khu đông công nhân lao động trọ. Về cơ bản, việc cung ứng hàng hóa trên địa bàn tỉnh thời gian qua đảm bảo ổn định, giá cả hàng hóa phản ánh đúng các quy luật thị trường.

Về đề nghị tổ chức mô hình chợ hoặc các siêu thị mini phục vụ công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu nhà trọ có đông công nhân lao động vào giờ tan tầm để được mua hàng với giá ưu đãi hoặc đúng giá, đúng chất lượng .v.v. là mong muốn, kiến nghị chính đáng của công nhân lao động. Nội dung này, tỉnh đã chỉ đạo Ngành Công Thương và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu thực hiện trong nhiều năm qua.

Trong thời gian tới, sau khi Quy hoạch tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành, các địa phương đẩy mạnh thu hút đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh doanh và lưu thông hàng hóa; đồng thời định hướng, khuyến khích các Nhà đầu tư hạ tầng Khu/Cụm công nghiệp và các địa phương khi tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết các KCN, CCN nghiên cứu bố trí quỹ đất thương mại dịch vụ để phát triển mạng lưới hạ tầng và các hình thức thương mại phù hợp, nhằm cung ứng hàng hoá cho người dân.

Để việc cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu nhà trọ có đông công nhân lao động với giá cả ổn định, đảm bảo vệ sinh ATTP, ngoài việc phát triển hạ tầng thương mại (siêu thị, cửa hàng, chợ, …), cũng cần quan tâm, thực hiện đồng bộ các giải pháp về phân bổ, bố trí giờ giấc làm việc cho công nhân lao động.

Trường hợp công nhân thường xuyên làm muộn giờ, chủ doanh nghiệp và công đoàn doanh nghiệp cần chủ động liên hệ với các đơn vị cung ứng nông sản thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu, bố trí vị trí hoặc nơi phù hợp để đáp ứng yêu cầu của công nhân.

Bên cạnh đó, đề nghị công nhân lao động cần chủ động hơn trong việc mua sắm nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ đời sống sinh hoạt hàng ngày, ví dụ như mua sắm hàng hoá trực tuyến, mua qua điện thoại hoặc mua hàng trên các sàn thương mại điện tử có uy tín hay các đơn vị chuyên cung cấp hàng thiết yếu (Big C, Vinmart+, Winmart +.v.v.) để được giao hàng tận nơi với giá cả hợp lý và đảm bảo an toàn thực phẩm.

Công nhân công ty TNHH Long Hải và Công đoàn công ty Bơm EBARA

6

Lĩnh vực giao thông vận tải (Sở Giao thông Vận tải)

 

6.1

* Cử tri hỏi: Hiện nay giao thông tại Quốc Lộ 5A thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông giờ cao điểm, nhất là vào buổi sáng, những hàng quán ăn sáng trên trục đường quốc lộ luôn có rất nhiều chiếc Container, xe tải, xe con đỗ bên lề đường ăn sáng che khuất tầm nhìn gây ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông, gây ùn tắc, nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là đoạn từ cầu vượt Lai Cách đến cầu vượt Ghẽ (Tân Trường). Đề nghị các cấp chính quyền xem xét mở đường gom kéo dài nối liền từ KCN Đại An đến KCN Tân Trường, từ KCN Lai cách và Tân Trường. Trong khi chờ dự án mở đường gom, đề nghị các cấp chính quyền có biện pháp trước mắt giảm ùn tắc giao thông giờ cao điểm.

* Sở Giao thông Vận tải trả lời như sau:

Về đầu tư xây dựng tuyến đường gom: Đối với đoạn tuyến nêu trên, đường gom dọc QL5 phải tuyến từ ngã tư Ghẽ đi ngã tư Lai Cách (Km40+240 - Km43+870) các đoạn còn lại và từ Khu đô thị thương mại Lai Cách đến hết Công ty giầy Cẩm Bình bên trái tuyến (Km44+205 - Km44+795) đã được Hội đồng nhân dân tỉnh đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương 05 năm 2021-2025 tỉnh Hải Dương tại Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 (dự án khởi công mới, dự kiến hoàn thành giai đoạn sau 2025; tổng mức đầu tư dự kiến 425 tỷ; dự kiến bố trí kế hoạch vốn giai đoạn 2021- 2025 là 200 tỷ). UBND tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án tại Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 30/01/2023; Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. Đến nay, dự án đã được Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công do cấp tỉnh quản lý thẩm định; đang hoàn thiện hồ sơ (thực hiện thỏa thuận xây dựng đường gom, nút giao đấu nối nằm trong hành lang an toàn giao thông Quốc lộ 5 với Bộ Giao thông vận tải và Cục Đường bộ Việt Nam) báo cáo UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt.

Trong khi chờ tỉnh bố trí nguồn vốn để xây dựng các đoạn tuyến đường gom, Sở Giao thông vận tải đề nghị:

- UBND huyện Cẩm Giàng tăng cường công tác tuyên truyền đến các hộ dân sinh sống ven tuyến QL.5 trong việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Đối với các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống cần bố trí khu vực bãi đỗ xe để phương tiện không dừng đỗ chiếm dụng phần đường xe chạy gây ùn tắc, mất an toàn giao thông.

- Đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm về dừng đỗ phương tiện gây ùn tắc, mất an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, trong đó có đoạn tuyến từ KCN Tân Trường đến KCN Đại An QL.5; hoặc có phương án phân cấp cho Công an cấp huyện xử lý các vi phạm về giao thông tĩnh các tuyến quốc lộ qua địa bàn các huyện, thị xã, thành phố nhằm giảm bớt áp lực cho lực lượng của Phòng CSGT.

Công ty TNHH Khoa Liên Việt Nam thuộc huyện Cẩm Giàng

6.2

* Cử tri hỏi: Giờ cao điểm, nhất là vào buổi sáng, buổi chiều tối giao thông tại ngã ba Mao Điền thường xuyên xảy ra ùn tắc, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, đề nghị các cơ quan chức năng sớm có biện pháp giải quyết.

* Sở Giao thông vận tải trả lời như sau:

- Ngã ba Mao Điền tại Km36+780 QL.5 là nút giao tương đối hẹp, bên trái tuyến có đường vào làng Mao, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng; hướng Hải Phòng - Hà Nội cho phép các phương tiện quay đầu để vào KCN Cẩm Điền. Do vậy, tại đây thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, nhất là các phương tiện từ 4 trục trở lên thực hiện quay đầu trong giờ cao điểm.

- Đề xuất biện pháp bảo đảm TTATGT và tránh ùn tắc giao thông: Đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo Vidifi cắm biển cấm xe từ 4 trục trở lên quay đầu tại nút giao; phân luồng các phương tiện từ 4 trục trở lên quay đầu tại cầu vượt Quán Gỏi Km33+600 QL.5.

Công ty TNHH Thượng Đình, Công ty TNHH Hoàng Dương

6.3

Hỏi: Hiện nay tỉnh Hải Dương là một trong số các tỉnh thu hút được nhiều nhà đầu tư đến để xây dựng nhà máy hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó có KCN Đại An đang thu hút rất nhiều doanh nghiệp đến đầu tư xây dựng, song song với đó là thu hút đông lao động đến làm việc. Tuy nhiên, hệ thống hạ tầng giao thông để người lao động đi lại từ các nơi đến KCN Đại An để làm việc chưa được đầu tư tương xứng, đơn cử như đoạn đường Vũ Công Đán (đoạn đi qua UBND phường Tứ Minh, Đại học Thành Đông) rất hẹp, trong khi đoạn đường này có rất đông lao động đi lại (tạo thành nút thắt cổ chai) từ Gia Lộc, Tứ Kỳ, Thanh Hà, Thanh Miện, TP Hải Dương đến KCN Đại An, trong đó có cả các xe bus chở công nhân, dẫn đến đã có một số vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đây. Đề nghị Lãnh đạo tỉnh xem xét sớm triển khai xây dựng mở rộng đoạn đường này.

* Sở Giao thông Vận tải trả lời như sau:

- Dự án mở rộng đường Vũ Công Đán kết nối thành phố Hải Dương với vùng huyện Cẩm Giàng, Bình Giang được thành phố Hải Dương phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi từ năm 2021 tại Quyết định số 8130/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của UBND thành phố Hải Dương (Quy mô đầu tư: Mặt cắt đường B=33,0m gồm: vỉa hè 2x5,0m, lòng đường 2x10,5m, dải phân dài tuyến là 1.617m; Tổng mức đầu tư là 1.157 tỷ đồng, trong đó: Chi phí GPMB là 900 tỷ đồng, Chi phí xây dựng là 131 tỷ đồng, Chi phí khác là 126 tỷ đồng); hiện nay đã thực hiện lựa chọn nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát thi công xây dựng đoạn 600m đầu tuyến và dự kiến khởi công công trình từ ngày 28/4/2023 (dự kiến thời gian thi công 120 ngày). Đoạn tuyến còn lại tiếp tục cân đối nguồn vốn, thực hiện giải phóng mặt bằng và tổ chức thực hiện trong giai đoạn từ nay đến hết năm 2025. cách 2,0m; chiều.

- Khó khăn, vướng mắc GPMB:

+ Việc cân đối nguồn vốn cho công tác GPMB và thi công dự án gặp nhiều khó khăn, nguồn thu từ các dự án khác để lại đầu tư chưa thực hiện được ngay nhất là công tác giải phóng mặt bằng.

+ Thành phố hiện chưa xây dựng hoàn thiện quỹ đất tái định cư, cụ thể Khu dân cư phía Tây phường Tứ Minh (dự kiến hoàn thành HTKT GĐ1: tháng 5/2023), Khu dân cư Tứ Thông (dự kiến hoàn thành HTKT GĐ1: tháng 11/2023), do đó chưa đủ cơ sở để xác định giá tái định cư do đó sẽ khó nhận được sự đồng thuận của nhân dân.

+ Các hộ thu hồi đất ở có diện tích lớn tuy nhiên quy định về việc giao đất tái định cư gặp nhiều hạn chế vì chỉ được giao một lô hoặc được giao thêm lô thứ hai nếu đủ điều kiện.

+ Số lượng các hộ GPMB và tái đinh cư tại chỗ lớn sẽ phát sinh khó khăn trong việc thuê nhà trong thời gian xây dựng đường và hạ tầng kỹ thuật lô đất tái đinh cư.

+ Kinh phí GPMB có thể phát sinh giá trị lớn do giá đất ở thời điểm hiện tại biến động lớn so với thời điểm lập chủ trương đầu tư cuối năm 2020

- Để giải quyết vấn đề kết nối giao thông liên kết vùng; Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã có Báo cáo số 220-BC/BCSĐ ngày 12/4/2023 đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho phép triển khai đầu tư hoàn chỉnh trục giao thông nối đường Vũ Công Đán, thành phố Hải Dương đến thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang kết nối với nút giao đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng tại đường tỉnh 392, huyện Bình Giang đáp ứng yêu cầu đi lại của nhân dân trong khu vực.

 

Công ty TNHH KEFICO VIỆT NAM

 

7

Lĩnh vực tài nguyên - môi trường (Sở Tài nguyên - Môi trường)

 

7.1

* Cử tri hỏi: Hiện tại CNLĐ tại các nhà máy trên địa bàn huyện Thanh Hà chưa có điều kiện để tham gia các hoạt động văn hóa thể thao, doanh nghiệp cũng chưa có điều kiện trang bị các thiết chế văn hóa cho các hoạt động này. Đề nghị tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành quan tâm đến vấn đề này, bố trí quỹ đất để xây dựng các khu vui chơi giải trí, bể bơi, công viên, lắp đặt các trang thiết bị, thiết chế văn hóa tại các nơi công cộng để sau giờ làm việc công nhân có thể luyện tập, thư giãn, giải trí, các cháu nhỏ có nơi để vui chơi luyện tập vào cuối tuần.

* Sở Tài nguyên - Môi trường trả lời như sau:

Căn cứ chỉ tiêu đất văn hoá, thể thao tỉnh Hải Dương được Chính phủ phân bổ tại Quyết định 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND tỉnh phân bổ cho các huyện, thị xã, thành phố. Chỉ tiêu này, đã được UBND tỉnh phân bổ cho các huyện, thị xã, thành phố tại Quyết định 1411/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 (sau đó có điều chỉnh tại Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 17/01/2023), trong đó huyện Thanh Hà được phân bổ đất văn hoá đến năm 2025 tăng thêm 15 ha và đến năm 2030 tăng thêm 34 ha, đất thể thao đến năm 2025 tăng 10 ha và đến năm 2030 tăng 76 ha. Ngoài ra, tại Điều 1 Quyết định 1404/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 của UBND tỉnh phê duyệt nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên phân bổ chỉ tiêu một số loại đất cấp tỉnh để điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 và phân kỳ thực hiện giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã giao UBND cấp huyện trên cơ sở chỉ tiêu đất đã được phân bổ có trách nhiệm cân đối và phân bổ cho các dự án, phân bổ theo đơn vị hành chính cấp xã.

Do vậy, đề nghị giao UBND huyện Thanh Hà căn cứ chỉ tiêu đất được phân bổ, xem xét đề nghị của công nhân lao động để bố trí quỹ đất xây dựng các khu vui chơi giải trí, bể bơi, công viên, lắp đặt các trang thiết bị, thiết chế văn hóa tại các nơi công cộng cho phù hợp.

Công ty TNHH May TBT

7.2

* Cử tri hỏi: Đề nghị UBND tỉnh rà soát, xây dựng, bổ sung đất trong các khu công nghiệp trên địa bàn để đầu tư xây dựng thiết chế công đoàn trong các khu công nghiệp như: Nhà văn hóa, khu thể thao, thư viện, nhà trẻ, nhà ở tập trung, trạm y tế... đảm bảo nhu cầu văn hóa, thể thao, học tập cho CNLĐ trong các Khu công nghiệp.

* Sở Tài nguyên - Môi trường trả lời như sau:

- Thứ nhất về chỉ tiêu đất khu công nghiệp: Chỉ tiêu đất khu công nghiệp của tỉnh Hải Dương đã được Chính phủ phân bổ tại Quyết định 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022. Căn cứ chỉ tiêu đất được Chính phủ phân bổ và căn cứ định hướng phát triển khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp với Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND tỉnh phân bổ chỉ tiêu đất cho từng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh tại Quyết định 1411/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 (sau đó có điều chỉnh tại Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 17/01/2023) theo quy định.

- Thứ hai về đề nghị rà soát, xây dựng bổ sung đất trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh để đầu tư xây dựng thiết chế công đoàn trong các khu công nghiệp:

Về đề nghị này không thuộc chức năng tham mưu của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Theo quy định của Luật Xây dựng thì đối với các khu công nghiệp ngoài khu kinh tế,UBND cấp huyệnphê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh.

Ban Quản lý khu công nghiệp theo quy định có nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt của khu công nghiệp nhưng không làm thay đổi chức năng sử dụng khu đất và cơ cấu quy hoạch”.

Do vậy, đề nghị giao UBND cấp huyện, Ban Quản lý khu công nghiệp rà soát, tham mưu giải quyết đề nghị nêu trên.

Kim Thành, Công ty CP Dược phẩm Systech, TP Hải Dương, Công ty TNHH GFT Thanh Miện

8

Lĩnh vực tài chính, ngân sách (Sở Tài chính)

 

8.1

* Cử tri hỏi: Theo quy định của Bộ Luật Lao động và Luật An toàn Vệ sinh lao động: Hàng năm, người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, có cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập vận dụng tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCCVC, NLĐ trên cơ sở quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị, nguồn tài chính lấy từ việc sử dụng tiết kiệm từ nguồn chi thường xuyên hoặc từ các nguồn thu khác (đối với đơn vị sự nghiệp có hoạt động dịch vụ). Điều này dẫn đến, có cơ quan, đơn vị thì tổ chức hoặc không tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho cán bộ, công chức, viên chức. Hiện nay, nhiều giáo viên không được khám sức khoẻ định kỳ do các trường không có kinh phí.

Đề nghị Tỉnh uỷ, UBND tỉnh quan tâm tạo điều kiện kinh phí đối với các trường học để cán bộ, giáo viên các cấp học được khám sức khỏe định kỳ theo quy định.

* Sở Tài chính trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 152 của Bộ luật Lao động năm 2012 thì: “Hàng năm, người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động, kể cả người học nghề, tập nghề; lao động nữ phải được khám chuyên khoa phụ sản, người làm công việc nặng nhọc, độc hại, người lao động là người khuyết tật, người lao động chưa thành niên, người lao động cao tuổi phải được khám sức khỏe ít nhất 06 tháng một lần.”

Tương tự, khoản 1, 2 và 6, Điều 21, Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2016) quy định về khám sức khỏe cho người lao động như sau:

“Hàng năm, người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe ít nhất một lần cho người lao động; đối với người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, người lao động là người khuyết tật, người lao động chưa thành niên, người lao động cao tuổi được khám sức khỏe ít nhất 06 tháng một lần.

- Khi khám sức khỏe theo quy định tại khoản 1 Điều này, lao động nữ phải được khám chuyên khoa phụ sản, người làm việc trong môi trường lao động tiếp xúc với các yếu tố có nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp phải được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp.

- Chi phí cho hoạt động khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, điều trị bệnh nghề nghiệp cho người lao động do người sử dụng lao động chi trả quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều 21 được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và hạch toán vào chi phí hoạt động thường xuyên đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp không có hoạt động dịch vụ.”

Như vậy, theo quy định trên thì các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải được người sử dụng lao động tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Các chi phí cho khám sức khỏe định kỳ được tính vào chi phí hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định về hệ thống định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và giai đoạn 2023-2025, trong đó đối với định mức chi thường xuyên quản lý hành chính nhà nước và định mức chi sự nghiệp đã bao gồm các nội dung chi cho các lĩnh vực theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước đồng thời đảm bảo kinh phí thực hiện hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách do Nhà nước ban hành đến thời điểm ban hành định mức.

Hiện nay quy định về khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho người lao động chưa được các Bộ, ngành thể chế hóa cụ thể về mức chi. Do đó đối với nhiệm vụ chi cho công tác khám sức khỏe định kỳ cho người lao động đề nghị các đơn vị sắp xếp trong nguồn dự toán được giao và quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan để làm căn cứ thực hiện.

Một số công đoàn trường thuộc huyện Thanh Hà, huyện Gia Lộc: trường THCS Thanh Xá, trường TH Thanh An, trường TH Thanh Thuỷ, trường TH Thanh Sơn, trường THCS Thanh Lang, trường TH Thị trấn, trường MN Thanh An, Cẩm Chế, Thanh Thuỷ; THCS Hồng Hưng

8.2

* Cử tri hỏi: Tiền lương của công nhân công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thuỷ lợi Hải Dương rất thấp, không đảm bảo cuộc sống do áp dụng đơn giá sản phẩm dịch vụ công ích thuỷ lợi được UBND tỉnh giao từ năm 2013 để làm cơ sở trả lương cho người lao động, trong khi chỉ số giá sinh hoạt đều tăng.

Để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động, đề nghị tỉnh xem xét lại đơn giá sản phẩm dịch vụ công ích thuỷ lợi làm cơ sở trả lương cho CNLĐ.

* Sở Tài chính trả lời như sau:

Ngày 25/4/2023, Sở Tài chính đã có văn bản số 1388/STC-TCDN gửi Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hải Dương.

Trên cơ sở báo cáo của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hải Dương tại báo cáo số 350/Cty-TCHC về việc báo cáo thực trạng tiền lương của người lao động công ty, Sở Tài chính báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về tiền lương của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hải Dương như sau:

- Tổng số lao động trong lĩnh vực công ích thủy lợi của Công ty (chưa bao gồm người quản lý công ty) đến 31/12/2022 là 1.451 người. Tổng quỹ lương thực hiện năm 2022 khoảng 86 tỷ đồng (chiếm 37% doanh thu), mức tiền lương bình quân của người lao động khoảng 4.930.000 đồng/người/tháng.

- Chi phí tiền lương trong đơn giá sản phẩm công ích thủy lợi được xác định căn cứ vào định mức lao động (định mức kinh tế kỹ thuật, định mức nhân công, định mức chi phí). Do đó tiền lương của người lao động công ty theo định mức lao động là 1.380 người quy định tại QĐ 5753/2002/QĐ-UBND, diện tích phục vụ tưới tiêu và mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ. Theo lộ trình tăng mức lương cơ sở của Chính phủ tháng 7/2023 lên 1.800.000 đồng thì chi phí tiền lương của công ty tăng, trong khi đó giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi không thay đổi từ năm 2013.

- Ngày 31/10/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh có báo cáo số 109/BC-UBND gửi Bộ Tài chính, trong đó có đề xuất, kiến nghị: đề nghị Bộ Tài chính xem xét trình Chính phủ điều chỉnh giá, mức hỗ trợ sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi để đảm bảo nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi của địa phương.

- Ngày 22/11/2022, Bộ Tài chính có văn bản số 12215/BTC-QLG, trong đó có nội dung: việc hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi căn cứ vào khả năng thanh toán của ngân sách nhà nước…nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi bao gồm: Thu từ việc cung cấp sản phẩm dịch vụ thủy lợi, các khoản cấp, hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và các khoản hợp pháp khác… kiến nghị tăng mức hỗ trợ sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi, ngoài nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, đề nghị UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan cần đánh giá, xem xét khả năng huy động, sử dụng nguồn tài chính khác để đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về thủy lợi và khả năng của ngân sách nhà nước.

Từ những lý do trên, trước mắt đề nghị công ty cắt giảm các khoản chi phí khác, phân bổ, giảm người lao động để ưu tiên chi trả cho người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành.

Công đoàn cơ sở công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thuỷ lợi Hải Dương

9

Lĩnh vực xây dựng (Sở Xây dựng)

 

9.1

* Cử tri hỏi: Trong các khu công nghiệp của tỉnh có rất nhiều lao động là nữ, đang nuôi con nhỏ và trong độ tuổi sinh con, rất cần có nơi thật sự yên tâm để gửi con trong thời gian làm việc. Hiện nay các trường mầm non công lập đều xa nơi công nhân làm việc và cũng không nhận trông các cháu nhỏ dưới 20 tháng tuổi, các trường mầm non dân lập thì chi phí quá cao, cơ sở giữ trẻ tự phát tuy chi phí thấp nhưng không bảo đảm an toàn. Bên cạnh đó, sau khi hết thời gian nghỉ BHXH 6 tháng CNLĐ muốn gửi con để đi làm hoặc trông trẻ ngoài giờ tăng ca cũnggặpnhiều khó khăn. Vì vậy, dù có nhiều trường, cơ sở giữ trẻ nhưng công nhân lao động không thể gửi con vào được. Đề nghị lãnh đạo tỉnh quan tâm, hỗ trợ xây dựng nhà trẻ, trường mẫu giáo ở trong hoặc gần khu công nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân lao động.

Công ty TNHH May TBT, Công ty TNHH May mặc Đại Dương Việt Nam, Công ty TNHH SUMIDENSO, CNLĐ cty TNHH Long Hải

9.2

* Cử tri hỏi: Theo quy định tại Luật Nhà ở và các văn bản pháp luật có liên quan thì nhà nước có chính sách hỗ trợ nhà ở cho người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp. Vậy đề nghị các Lãnh đạo có thể cho chúng tôi biết rõ hơn về các định hướng cụ thể hoặc dự án cụ thể triển khai đối với nhà ở cho người lao động làm việc tại các khu công nghiệp, xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo cho con công nhân lao động trong các khu công nghiệp để hỗ trợ cho người lao động ở xa, có thu nhập thấp được ổn định làm việc.

Công ty TNHH KEFICO VN, công ty Sumidenso

9.3

* Cử tri hỏi: Chúng tôi được biết hiện nay Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chính sách quan tâm đến công nhân lao động như: vấn đề nhà ở xã hội, nhà ở công nhân… Nhiều bạn công nhân xa công ty, không có điều kiện để trọ, đi lại xa, nguy hiểm, mua đất để xây nhà gần khu cụm CN thì không có điều kiện.

Nguyện vọng CNLĐ: Đề nghị lãnh đạo tỉnh xây dựng khu chung cư dành cho người có thu nhập thấp gần khu, cụm công nghiệp để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho CNLĐ có thể gắn bó lâu dài với công ty trong các Khu, cụm CN. Đồng thời mong muốn có chính sách cho CNLĐ được mua nhà giá ưu đãi, mua nhà trả góp...

Vậy đề nghị lãnh đạo tỉnh cho chúng tôi biết rõ hơn về các định hướng cụ thể hoặc dự án cụ thể triển khai đối với nhà ở cho người lao động làm việc tại các khu công nghiệp, chính sách hỗ trợ cho người lao động ở xa, có thu nhập thấp được ổn định làm việc.

Đề nghị lãnh đạo tỉnh cho biết tỉnh ta có những chính sách hỗ trợ cho công nhân lao động về những vấn đề trên không? Nếu có thì trong thời gian bao lâu nữa công nhân lao động được hưởng lợi từ những chính sách đó.

 

* Sở Xây dựng trả lời như sau:

1. Về chính sách chung:

Vấn đề xây dựng nhà ở, thiết chế công đoàn dành cho công nhân khu công nghiệp luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm và xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội của đất nước. Theo đó, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi để giảm giá thành nhà ở; khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân để tạo điều kiện cho người lao động có cơ hội tiếp cận; đầu tư xây dựng các thiết chế công đoàn phục vụ nhu cầu của công nhân, cụ thể như:

- Về quỹ đất: Khi lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, Nhà nước đã xác định rõ diện tích đất phù hợp trên địa bàn để xây dựng nhà ở xã hội, thiết chế của công đoàn đảm bảo đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để phục vụ công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp đó.

- Về ưu đãi chủ đầu tư: Ưu đãi giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp; Ưu đãi vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội dành cho công nhân.

- Về ưu đãi đối với người mua (người lao động trong và ngoài khu công nghiệp): Được miễn tiền sử dụng đất; Hỗ trợ giảm giá mua nhà ở xã hội từ diện tích đất 20% tổng diện tích đất ở trong phạm vi dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại; Hỗ trợ vay vốn ưu đãi; Được lựa chọn các hình thức mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội phù hợp với nhu cầu. Do người lao động tại các khu công nghiệp thuộc 10 nhóm đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 49 Luật Nhà ở, nên ngoài các dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân khu công nghiệp thì đồng thời còn là nhóm đối tượng được mua nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp khu vực đô thị.

- Về xây dựng thiết chế công đoàn: Theo Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất”; Quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 04/11-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12-5-2017, Thủ tướng Chính phủ đã giao Tổng liên đoàn lao động Việt Nam chủ trì thực hiện; các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm tham gia phối hợp; mục tiêu trong giai đoạn 2017-2020 đầu tư thí điểm 01 thiết chế công đoàn; giai đoạn 2021-2025 phấn đấu triển khai 50 thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và từ năm 2026 trở đi, phấn đấu tất cả các khu công nghiệp, khu chế xuất trên cả nước đều có thiết chế công đoàn.

2. Kết quả thực hiện chính sách nhà ở xã hội dành cho công nhân trên địa bàn tỉnh:

- Với các chính sách ưu đãi nêu trên, trong 11 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động trên đại bàn tỉnh, có 05 khu công nghiệp được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết khu dân cư, nhà ở gần cận, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong đó có bố trí với tổng quỹ đất nhà ở dành cho công nhân là 13,09ha tại 5 dự án, cụ thể như sau:

+ Khu công nghiệp Nam Sách: Gần cận có dự án Khu dân cư dịch vụ công nghiệp thuộc xã Ái Quốc, thành phố Hải Dương, trong đó quy hoạch đất xây dựng nhà ở cho công nhân, diện tích 3,32ha (Gồm lô OCN1 và OCN3 có diện tích 2,33ha được giao cho Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 làm chủ đầu tư; lô OCN2 có diện tích 0,99ha được giao cho Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Quang làm chủ đầu tư). Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 đã xây dựng hoàn thành 01 tòa nhà 5 tầng từ năm 2015 bao gồm 82 căn hộ, diện tích mỗi căn hộ từ 40m2 đến 68m2 với tổng diện tích sàn là 5.670m2. Tuy nhiên, đến nay mới bán và cho thuê được 40 căn hộ;

+ Khu công nghiệp Đại An: Gần cận có dự án Khu dân cư Đại An I, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, trong đó có quy hoạch xây dựng nhà ở chung cư cho người lao động với diện tích 1,26ha. Công ty cổ phần Đại An xây dựng hoàn thành 01 khối nhà 5 tầng, diện tích sàn xây dựng 2.500m2 cho công nhân và 1.800m2 sàn nhà ở chuyên gia, chưa thu hút được người lao động vào ở;

+ Khu công nghiệp Tân Trường: Gần cận có dự án Khu dân cư, nhà ở công nhân và dịch vụ Khu công nghiệp Tân Trường, bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở cho công nhân, diện tích 4,46ha; dự kiến bàn giao cho Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam xây dựng thiết chế công đoàn.

+ Khu công nghiệp Cộng Hòa, thành phố Chí Linh: Gần cận có dự án Khu đô thị mới phía Đông thành phố Chí Linh có bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội, diện tích 2,89ha và giao cho Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Thành Đông làm chủ đầu tư. Hiện tại, chủ đầu tư đang triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, chưa xây dựng khu nhà ở xã hội.

+ Khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền, huyện Cẩm Giàng: Gần cận có dự án Khu dân cư mới xã Cẩm Điền - Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, có bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở công nhân, diện tích 1,16ha, đã hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật dự án.

- Ngoài ra, đã có một số doanh nghiệp tự xây dựng ký túc xá cho công nhân lưu trú: Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam tại Khu công nghiệp Phúc Điền đã xây dựng 04 nhà ký túc xá công nhân với diện tích sàn xây dựng khoảng 25.970m2 ; Công ty May Phú Nguyên tại cụm công nghiệp An Đồng xây dựng 02 ký túc xá 3 tầng với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 3.132m2 ; Công ty TNHH điện lực Jaks Hải Dương xây dựng nhà ở cho công nhân cao 6 tầng, diện tích sàn khoảng 4.630m2 , Công ty cổ phần nhựa An Phát Xanh xây dựng 60 phòng đáp ứng nhu cầu ở của 240 công nhân, Công ty cổ phần thép Hòa Phát xây dựng 100 phòng đáp ứng nhu cầu ở của 700 công nhân…

- Tuy nhiên, theo báo cáo của chủ đầu tư và các doanh nghiệp, việc thu hút công nhân lao động vào ở còn hạn chế do chưa được đầu tư đồng bộ các công trình thiết chế văn hóa (nhà trẻ, trường học, khu vui chơi, thể thao…), thiếu các tiện ích kèm theo. Đồng thời, một bộ phận công nhân chưa có tác phong sinh hoạt công nghiệp trong điều kiện bị quản lý về thời gian, cách thức sinh hoạt tại khu nhà ở tập trung.

3. Định hướng phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân KCN trên địa bàn tỉnh:

- Để đẩy mạnh việc phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới và đảm bảo thực hiện mục tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ giao trong Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp, được phê duyệt tại Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 03/4/2023, trong đó mục tiêu đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hải Dương xây dựng 11.492 căn nhà ở xã hội dành cho công nhân (giai đoạn 2021-2025 là 4.123 căn hộ; giai đoạn 2026-2030 là 7.369 căn hộ), Sở Xây dựng đã xây dựng Đề án phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030 đã được Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Ban thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 201/BCSĐ ngày 06/4/2023.

- Dự thảo Đề án đã xây dựng Kế hoạch triển khai giai đoạn 2023-2025, trong đó tập trung xây dựng nhà ở xã hội dành cho công nhân lao động, tiện ích công cộng tại lô đất đã được bồi thường, giải phóng mặt bằng tại phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương và xã Cẩm Đoài, huyện Cẩm Giàng, diện tích khoảng 4,52ha (gần cận Khu công nghiệp Đại An) và lô đất đã có mặt bằng sạch tại dự án Khu dân cư, nhà ở công nhân và dịch vụ Khu công nghiệp Tân Trường, diện tích 4,46ha.

- Đồng thời, trên cơ sở số liệu điều tra, khảo sát của UBND các huyện, thị xã, thành phố về nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn thực hiện theo Thông báo số 43/TB-VP ngày 18-4-2023 của Văn phòng UBND tỉnh, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp các Sở, ngành và các đơn vị liên quan để hoàn thiện Đề án. Trong đó cần định hướng và phân kỳ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại một số khu vực trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố: Hải Dương, Chí Linh, Kinh Môn, Cẩm Giàng, Bình Giang, Gia Lộc, Kim Thành. Sau khi Đề án được phê duyệt sẽ là cơ sở để khai thác thực hiện các dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH SUMIDENSO VIỆT NAM

 

10

Lĩnh vực y tế (Sở Y tế)

 

10.1

* Cử tri hỏi: Đề nghị các ban, ngành, cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là tại các bếp ăn tập thể để đảm bảo chất lượng bữa ăn ca cho người lao động; tại các chợ dân sinh đảm bảo cho công nhân lao động được tiếp cận nguồn thực phẩm an toàn, phù hợp với thu nhập.

* Sở Y tế trả lời như sau:

- Hàng năm, theo chỉ đạo của Bộ Y tế và Cục An toàn thực phẩm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hải Dương đã thường xuyên thực hiện kiểm tra, giám sát về đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Năm 2023, theo hướng dẫn tại Công văn số 787/BYT-ATTP ngày 20/02/2023 của Bộ Y tế về việc tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể, Sở Y tế đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã thực hiện 02 kế hoạch kiểm tra và giám sát đối với loại hình này trong tháng 3 và tháng 4/2023. Tổng số cơ sở đã kiểm tra, giám sát là 47 bếp ăn, trong đó:

+ Kế hoạch kiểm tra (25 cơ sở): Đây là số lượng các bếp ăn tập thể được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong danh sách kiểm tra năm 2023.

+ Kế hoạch giám sát (22 cơ sở): Đây là số lượng các bếp ăn tập thể không được phê duyệt kiểm tra, do vậy Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm chỉ thực hiện giám sát, hướng dẫn công tác chuyên môn đảm bảo ATTP cho các bếp ăn.

Toàn bộ 47 bếp ăn tập thể nêu trên đều là các bếp ăn tập thể trong các khu công nghiệp, các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm phù hợp theo quy định hiện hành, không có các vi phạm.

Trong thời gian tới, Sở Y tế sẽ tiếp tục chỉ đạo Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong các tháng tiếp theo của năm 2023.

- Tại các chợ dân sinh đảm bảo cho công nhân lao động được tiếp cận với nguồn thực phẩm an toàn, phù hợp với thu nhập: Đối với các chợ, việc quản lý nguồn gốc thực phẩm do ngành Công thương phụ trách, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Công thương tăng cường chỉ đạo công tác này.

Công ty TNHH May Trấn An

10.2

* Cử tri hỏi: Đề nghị thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho các doanh nghiệp hiểu biết và thực hiện tốt các quy định về an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể; Chỉ đạo các cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh thực phẩm ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm với các cấp chính quyền và các cơ quan quản lý; Thiết lập và công khai đường dây nóng để người dân phản ánh, tố cáo các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm.

* Sở Y tế trả lời như sau:

Về việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức, hướng dẫn cho các doanh nghiệp về đảm bảo an toàn thực phẩm trong bếp ăn tập thể:

- Đối với công tác tuyên truyền về việc đảm bảo an toàn thực phẩm, hàng năm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông địa phương như Báo Hải Dương, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (bộ phận truyền thông của ngành Y tế), Đài phát thanh các huyện/ thị xã/ thành phố,… thực hiện viết, phát các bài tuyên truyền về việc đảm bảo an toàn thực phẩm. Đặc biệt trong các dịp cao điểm như Tết nguyên đán, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (15/4-15/5), Tết Trung thu, việc tuyên truyền được tăng về số lượng. Trong các tháng cao điểm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức in sao tài liệu tuyên truyền: tờ rơi, áp phích, đĩa CD và VCD thông điệp về đảm bảo an toàn thực phẩm,… cấp phát cho các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan truyền thông để thực hiện tuyên truyền về an toàn thực phẩm. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyền truyền về an toàn thực phẩm, tỷ lệ các vụ ngộ độc thực phẩm trong những năm vừa qua giảm, số người mắc, số người chết giảm, luôn ở mức thấp hơn trung bình của toàn quốc.

- Tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho người lao động theo hướng dẫn tại Thông tư số liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT. Cụ thể là chủ cơ sở và người lao động tại các cơ sở thực phẩm nói chung và bếp ăn tập thể nói riêng đều được xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm. Việc xác nhận này do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện và Giấy xác nhận có hiệu lực 03 năm kể từ ngày cấp. Cá nhân đã được xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm sẽ được thừa nhận khi làm việc tại cơ sở sản xuất, kinh doanh các nhóm sản phẩm tương tự. Tuy nhiên đến năm 2020, Thông tư Liên tịch này đã hết hiệu lực.

Theo hướng dẫn tại Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế thì việc tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm của người lao động hiện nay do chủ cơ sở thực hiện và xác nhận, không cần thực hiện thông qua các cơ quan quản lý nhà nước.

Chỉ đạo các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm với các cấp chính quyền và cơ quan quản lý:

Theo Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với kinh doanh dịch vụ ăn uống quy định đối với các cơ sở dịch vụ ăn uống không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trước khi tổ chức hoạt động và định kỳ 03 năm, chủ cơ sở dịch vụ ăn uống phải cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm với cơ quan quản lý tương ứng. Tuy nhiên, Thông tư này cũng đã hết hiệu lực năm 2018, do vậy việc Ký cam kết không còn là quy định bắt buộc, không phải là thủ tục hành chính được áp dụng.

Hiện nay, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc 2 nhóm đối tượng: Phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP và Không phải cấp giấy chứng nhận.

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP được cấp khi cơ sở đáp ứng được 2 yếu tố:

+ Có đăng ký ngành, nghề kinh doanh thực phẩm trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Có đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm phù hợp với từng loại hình sản xuất, kinh doanh.

- Cơ sở dịch vụ ăn uống không thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận bao gồm:

+ Bếp ăn tập thể không có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm;

+ Nhà hàng trong khách sạn;

+ Kinh doanh thức ăn đường phố.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận Đủ điều kiện nhưng vẫn phải đáp ứng các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định.

Việc quản lý 2 loại hình cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nêu trên sẽ do các cơ quan thực hiện kiểm tra, giám sát:

- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm;

- Phòng Y tế, Trung tâm Y tế các địa phương;

- Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

- Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Đường dây nóng an toàn thực phẩm:

- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã thiết lập đường dây nóng từ năm 2010 (sau hơn 01 năm thành lập). Cán bộ phụ trách số máy đường dây nóng luôn thường trực 24/24h. Số điện thoại đường dây nóng là 0941.311.977.

- Năm 2019, trang thông tin điện tử (Website) của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm được cấp giấy phép thiết lập và hoạt động với địa chỉ truy cập là http://www.ccatvstp-haiduong.com. Cán bộ phụ trách Website và bộ phận truyền thông của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm luôn phối hợp chặt chẽ trong việc đăng tải các thông tin, truyền thông về việc phổ biến, hướng dẫn cho các doanh nghiệp, người dân hiểu và nhận thức đúng về an toàn thực phẩm. Ngoài ra, Chi cục cũng chấp hành nghiêm về quy định công khai các thông tin về các cá nhân, tổ chức tiêu biểu hoặc vi phạm về an toàn thực phẩm để người dân được biết.

Công ty TNHH May Trấn An

10.3

* Cử tri hỏi: Hiện nay, cơ sở vật chất của các Trung tâm khám chữa bệnh tuyến cơ sở, tuyến huyện chưa đáp ứng yêu cầu của người dân như: thiếu thiết bị máy móc, nhiều thiết bị đã cũ, dãy nhà điều trị, khám bệnh đã sập sệ… Đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, điều kiện khám chữa bệnh để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, đồng thời giảm tải cho y tế tuyến trên.

* Sở Y tế trả lời như sau:

- Giai đoạn 2016-2020, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã quan tâm, chỉ đạo Sở Y tế đã thực hiện đầu tư mua sắm nhiều trang thiết bị y tế hiện đại, thiết yếu tập trung cho y tế tuyến cơ sở. Bên cạnh đó, Sở Y tế đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3894/QĐUBND ngày 07/11/2019 về việc phê duyệt “Kế hoạch thực hiện Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hải Dương” là cơ sở để đầu tư cơ sở vật chất, các trang thiết bị y tế thiết yếu, cơ bản cho y tế tuyến huyện và tuyến xã.

- Trong giai đoạn 2020 – 2022, do tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, căng thẳng, ngành y tế phải dồn toàn bộ nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch nên không có điều kiện tập trung đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế cho các đơn vị trong ngành.

- Trong thời gian qua, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đồng ý chủ trương dồn nguồn lực đầu tư cho ngành y tế. Sở Y tế đang tổng hợp đề xuất đầu tư xây dựng cơ sở vật chất từ tuyến xã đến tuyến tỉnh, mua sắm trang thiết bị từ các đơn vị trong ngành để lập phương án, kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm thiết bị trong thời gian tới báo cáo các cấp, ngành xem xét, phê duyệt.

- Đặc biệt trong năm 2023, các Trung tâm Y tế các huyện/ thị xã/ thành phố trên địa bàn tỉnh được đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất và mua sắm một số trang thiết bị y tế thiết yếu từ Chương trình Phục hồi phát triển kinh tế xã hội trong lĩnh vực y tế với tổng kinh phí do Trung ương hỗ trợ là 235 tỷ đồng. Dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 29/9/2022.

Theo nội dung dự án, Trung tâm Y tế huyện Nam Sách được đầu tư xây dựng các hạng mục sau:

(1) Xây mới nhà hành chính: Quy mô 03 tầng, diện tích xây dựng 505,1m2, tổng diện tích sàn khoảng 1.515,3m2 .

(2) Xây dựng mới nhà ngoại sản: Quy mô 05 tầng, diện tích xây dựng 943,5m2 , tổng diện tích sàn khoảng 4.718m2 .

(3) Xây dựng nhà đại thể: Quy mô 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 31,4m2 .

(4) Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải: Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải từ 50m3 /ngày đêm lên 250m3 /ngày đêm.

(5) Xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Dự kiến Dự án sẽ được hoàn thành trong năm 2023.

Sau khi dự án hoàn thành, cơ sở vật chất của Trung tâm Y tế huyện Nam Sách cơ bản được đầu tư liên hoàn, thống nhất, phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế hiện hành, đảm bảo nâng cao chất lượng khám chữa bệnh nhân dân của trung tâm.

Cán bộ, nhân viên y tế Trung tâm y tế huyện Nam sách

11

Lĩnh vực điện, nước sạch (Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương, Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Hải Dương)

 

11.1

* Cử tri hỏi: Giá điện nước tại các khu nhà trọ trên địa bàn đang rất cao (2.000đ - 4.000đ/kw) và 15.000/m3 nước gây rất nhiều khó khăn cho CNLĐ. Đề nghị tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan có chính sách ưu đãi về giá điện, nước tại các khu nhà trọ của CNLĐ.

* Về việc giá nước tại các khu nhà trọ trên địa bàn rất cao 15.000đ/m³, Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương trả lời:

- Dịch vụ cấp nước trên địa bàn huyện Cẩm Giàng có sự cung cấp đan xen của nhiều đơn vị. Kiến nghị của CNLĐ, không rõ ràng về địa chỉ khu trọ, nên Công ty không thể xác định rõ ràng địa bàn cung cấp nước sạch được.

- Về mức giá nước: 15.000đ/m³ Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương không có mức giá bán này.

* Về việc giá điện tại các khu nhà trọ trên địa bàn rất cao (2.000đ - 4.000đ/kw), Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương trả lời như sau:

Trong hệ thống khách hàng thuộc địa bàn huyện Cẩm Giàng đang ký hợp đồng mua bán điện với Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương không có tên Công ty TNHH Hoàng Dương và Công ty TNHH Thượng Đình như theo văn bản văn số 67/HĐND -VP ngày 20/4/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương đã đề cập.

Hiện tại, đối với giá bán điện Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương đang tuân thủ thực hiện theo hệ thống văn bản được quy định của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và các văn bản hướng dẫn hiện hành, cụ thể:

- Luật Điện lực ngày 03/12/2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012.

- Quyết định 34/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quyết định về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân giai đoạn 2016-2020.

- Chỉ thị 07/CT-BCT ngày 28/8/2018 của Bộ Công Thương về việc tăng cường kiểm tra thực hiện giá bán điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở.

- Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán lẻ điện; Thông tư 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2014/TT-BCT.

- Quyết định 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công Thương về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện.

Giá bán điện cho bên mua điện sử dụng vào mục đích sinh hoạt của người thuê nhà để ở (sinh viên và người lao động) đã được quy định tại cụ thể mục c điểm 4 Điều 10 của Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán lẻ điện; Thông tư 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2014/TT-BCT.

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương đã triển khai và phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương, phòng Kinh tế Hạ tầng tại các TP/TX/huyện thường xuyên thực hiện việc kiểm tra áp giá bán điện theo quy định. Song song đó, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương thường xuyên theo dõi và tiếp nhận các phản ánh về các trường hợp chủ nhà trọ thu tiền không đúng giá quy định để phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm quy định; cùng với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền cho các chủ nhà trọ, người thuê trọ về giá bán lẻ điện cho công nhân lao động thuê nhà để ở; hợp tác với cơ quan báo, đài địa phương viết bài chuyên đề để chủ nhà trọ, người thuê trọ nắm rõ và thực hiện đúng chủ trương, chính sách về giá điện.

Theo các quy định của Nhà nước, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương không có chính sách ưu đãi giá điện riêng cho các khu nhà trọ, mà đều phải thực hiện theo quy định của pháp Luật hiện hành.

Công ty TNHH Hoàng Dương, Công ty TNHH Thượng Đình (Cẩm Giàng)

11.2

* Cử tri hỏi: Hiện nay, tại các khu nhà trọ của CNLĐ tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt và vào mùa hè tình trạng mất điện vẫn thường xuyên xảy ra. Vậy đề nghị Lãnh đạo tỉnh quan tâm chỉ đạo các công ty cung cấp điện, nước tăng cường cơ sở hạ tầng để đảm bảo cung cấp đủ điện nước cho sinh hoạt của CNLĐ và hoạt động của công ty cũng như của người dân, hạn chế tối đa việc cắt điện, nước gây ảnh hưởng đến sản xuất sinh hoạt của công ty cũng như người lao động.

Về tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch trả lời:

- Khu vực Công ty TNHH may mặc Đại Dương Việt Nam đặt trụ sở sản xuất kinh doanh (xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà), Công ty cổ phần KDNS Hải Dương không thực hiện dịch vụ cấp nước.

- Hiện Công ty đang cung cấp dịch vụ nước sạch cho Công ty TNHH may TBT (tại xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà) và khu vực lân cận. Nguồn cung nước sạch luôn đảm bảo an toàn và liên tục, Công ty chưa nhận được phản ánh về tình trạng mất nước hoặc thiếu nước sạch phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Về tình trạng mất điện vào mùa hè Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương trả lời như sau:

1. Công ty TNHH May TBT, Công ty TNHH May mặc Đại Dương Việt Nam hiện nay đang hoạt động sản xuất tại địa bàn huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Hiện tại các Công ty này chưa xây dựng khu nhà trọ tập chung, người lao động của Công ty chủ yếu là lao động địa phương, một số rất ít lao động ở tỉnh xa tự thuê trọ tại các xã lân cận trên địa bàn huyện Thanh Hà.

2. Về việc cung cấp đủ điện:

Trong nhiều năm qua, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương luôn quan tâm, chú trọng nâng cấp cải tạo lưới điện, đầu tư xây dựng công trình để đảm bảo nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho toàn bộ phụ tải trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Vào mùa nắng nóng khi xảy ra thiếu nguồn cục bộ do phụ tải tăng đột biến, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương đều xây dựng phương án cung ứng điện trình Sở Công thương, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền đến toàn bộ khách hàng sử dụng điện trên địa bàn sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả…

Tuy nhiên, vào một số thời điểm cao điểm nắng nóng các năm vừa qua, tại một số khu vực tỉnh Hải Dương trong đó có khu vực huyện Thanh Hà đã xảy ra tình trạng sa thải khẩn cấp từ đầu nguồn lưới 110kV hoặc sa thải khẩn cấp theo lệnh từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Bắc để tránh rã lưới toàn hệ thống điện. Đây là tình trạng vận hành khẩn cấp, do vậy Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương chỉ thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, đài truyền thanh, truyền hình địa phương sau khi tình trạng mất điện đã được khôi phục ổn định.

3. Về việc hạn chế tối đa việc cắt điện gây ảnh hưởng đến sản xuất sinh hoạt của công ty cũng như người lao động.

Khi thực hiện ngừng cấp điện, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương đều thực hiện theo đúng Thông tư số 22/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, giảm mức cung cấp điện.

Trong các trường hợp sự cố bất khả kháng do mưa, bão, diều… hoặc chất lượng thiết bị của khách hàng không đảm bảo vận hành, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương đều nhanh chóng cô lập sự cố, cấp điện liên lạc hỗ trợ giữa các nguồn điện, đảm bảo thời gian mất điện là nhỏ nhất.

4. Để đảm bảo cấp điện ổn định, không ảnh hưởng đến sản xuất, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương đề nghị Công ty TNHH May TBT, Công ty TNHH May mặc Đại Dương Việt Nam nội dung sau:

- Phối hợp với Điện lực Thanh Hà thực hiện thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công thương Quy định hệ thống điện phân phối và các quy định hiện hành.

- Khuyến khích sử dụng các dịch vụ quản lý, vận hành, nâng cấp, bảo dưỡng…của ngành điện.

- Đối với một số khu vực người lao động của Công ty TNHH May TBT, Công ty TNHH May mặc Đại Dương Việt Nam thuê nhà trọ thuộc địa bàn các xã như Thanh Hải, Liên Mạc, Hồng Lạc, Thanh Xuân, Thanh Cường ... vào mùa hè tình trạng mất điện do các tổ chức mua buôn bán lẻ trực tiếp bán điện thì đề nghị Quý Công ty (hoặc người lao động) liên hệ để giải quyết theo quy định.

Công ty TNHH May TBT, Công ty TNHH May mặc Đại Dương Việt Nam


 
 
Quay lại