LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV (Thuộc thẩm quyền của Trung ương)
Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời cử tri (Nội dung 2)
Cập nhật: 19/05/2023 05:05:43 PM
Cử tri đề nghị Chính phủ kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất ở, đất dịch vụ, thương mại nhằm đảm bảo vấn đề an ninh lương thực lâu dài.
 

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Về việc này, đã được quy định tại các Điều 6, Điều 58, Điều 134 Luật Đất đai năm 2013 về việc sử dụng đất trồng lúa (trong đó có việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất ở, đất dịch vụ, thương mại nhằm đảm bảo vấn đề an ninh lương thực lâu dài) đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất, tiết kiệm, có hiệu quả:

- Tại Điều 6. Nguyên tắc sử dụng đất

“1. Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất.

2. Tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của người sử dụng đất xung quanh.

3. Người sử dụng đất thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình trong thời hạn sử dụng đất theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật liên quan”.

  - Tại Điều 58 Luật Đất đai năm 2013 quy định về điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với đất trồng lúa chuyển sang mục đích khác (trong đó có việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất ở, đất dịch vụ, thương mại nhằm đảm bảo vấn đề an ninh lương thực lâu dài) phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cho phép chấp thuận trước khi chuyển mục đích để đảm bảo sử dụng đất hiệu quả, an ninh lương thực lâu dài.

- Tại Điều 134, Đất trồng lúa, quy định Nhà nước có chính sách bảo vệ đất trồng lúa, hạn chế chuyển đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp, cụ thể:

“1. Nhà nước có chính sách bảo vệ đất trồng lúa, hạn chế chuyển đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp. Trường hợp cần thiết phải chuyển một phần diện tích đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích khác thì Nhà nước có biện pháp bổ sung diện tích đất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất lúa.

Nhà nước có chính sách hỗ trợ, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, áp dụng khoa học và công nghệ hiện đại cho vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất, chất lượng cao.

2. Người sử dụng đất trồng lúa có trách nhiệm cải tạo, làm tăng độ màu mỡ của đất; không được chuyển sang sử dụng vào mục đích trồng cây lâu năm, trồng rừng, nuôi trồng thủy sản, làm muối và vào mục đích phi nông nghiệp nếu không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

3. Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước phải nộp một khoản tiền đề Nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa theo quy định của Chính phủ”.

Hiện nay, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được lập và phê duyệt các cấp từ Trung ương đến địa phương: Quốc gia, cấp tỉnh (trong quy hoạch tỉnh), cấp huyện là công cụ để quản lý nhà nước về đất đai tiết kiệm, có hiệu quả, sử dụng đúng mục đích, trong đó có việc kiểm soát chặt chẽ diện tích đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích khác, trong đó có chuyển mục đích sang đất ở, đất dịch vụ, thương mại.

Ban biên tập

 
Các tin mới hơn
Ban Công tác đại biểu trả lời cử tri (19/05/2023)
Bộ Nội vụ trả lời cử tri (19/05/2023)
Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời cử tri (Nội dung 1) (19/05/2023)
Các bài liên quan
Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời cử tri (Nội dung 1) (19/05/2023)
Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời cử tri (Nội dung 2) (19/05/2023)
 
Quay lạiXem tiếp