LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2016-2021
 
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVI
 
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVI
 
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVI
 
Các Báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp thứ 7-HĐND tỉnh khóa XVI(28/10/2018)
Các Tờ trình trình tại kỳ họp thứ 7-HĐND tỉnh khóa XVI(28/10/2018)
 
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XVI
 
Báo cáo của các cơ quan khác(09/12/2018)
THỜI GIAN, NỘI DUNG KỲ HỌP THỨ 8 HĐND TỈNH KHÓA XVI(09/12/2018)
Báo cáo, tờ trình của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh(09/12/2018)
Báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh(06/12/2018)
Tài liệu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVI(13/11/2018)
 
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh
 
Nội dung chương trình kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh(22/04/2019)
Báo cáo, tờ trình của các Ban HĐND tỉnh(22/04/2019)
Báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh(22/04/2019)
 
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh
 
Văn kiện tài liệu khác(08/07/2019)
Báo cáo Trả lời chất vấn tài kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVI(08/07/2019)
Báo cáo các cơ quan khác(06/07/2019)
Các báo cáo, tờ trình của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh(06/07/2019)
Thông báo tổ chức phục vụ kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVI(03/07/2019)
Các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh(03/07/2019)
 
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh
 
Các báo cáo, tờ trình của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh(27/08/2019)
Các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh(26/08/2019)
 
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
 
Các báo cáo, tờ trình của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh(02/12/2019)
Báo cáo các cơ quan khác(02/12/2019)
Các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh(02/12/2019)
Tài liệu văn bản chung(30/10/2019)
 
Thông báo và Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
 
Các báo cáo, tờ trình của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh(15/07/2020)
Các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh(15/07/2020)
Báo cáo các cơ quan khác(15/07/2020)
Tài liệu văn bản chung(15/07/2020)
 
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
 
Báo cáo thẩm tra của các Ban(02/11/2020)
Các tờ trình của UBND tỉnh(02/11/2020)
 
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
 
Các báo cáo, tờ trình của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh(17/12/2020)
Các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh(17/12/2020)
Báo cáo các cơ quan khác(17/12/2020)
Tài liệu văn bản chung(17/12/2020)
 
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
 
Các báo cáo, tờ trình của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh(08/03/2021)
Các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh(08/03/2021)
Tài liệu văn bản chung(08/03/2021)
 
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-20217