LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026
 
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026
 
Các Nghị quyết, báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh(27/06/2021)
Các báo cáo, tờ trình của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh(24/06/2021)
Các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh(24/06/2021)
Tài liệu văn bản chung(24/06/2021)
Báo cáo các cơ quan khác(24/06/2021)
 
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVII
 
Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh(11/07/2021)
Các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh(07/07/2021)
Tài liệu văn bản chung(07/07/2021)
 
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVII
 
Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh(05/09/2021)
Các tờ trình của UBND tỉnh(01/09/2021)
Tài liệu văn bản chung(01/09/2021)
 
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVII
 
Các tờ trình của UBND tỉnh(27/10/2021)
Các báo cáo, tờ trình của HĐND tỉnh(27/10/2021)
Tài liệu văn bản chung(22/10/2021)
 
Chất vấn và trả lời chất vấn
 
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVII(14/12/2021)
Các báo cáo, tờ trình của HĐND tỉnh(05/12/2021)
Các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh(02/12/2021)
Báo cáo của các cơ quan khác(01/12/2021)
Tài liệu, văn bản chung(25/11/2021)
 
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII
 
Các báo cáo, tờ trình của HĐND tỉnh(27/12/2021)
Các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh(27/12/2021)
Tài liệu, văn bản chung(21/12/2021)
 
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII
 
Báo cáo của cơ quan khác(28/04/2022)
Các báo cáo, tờ trình của HĐND tỉnh(27/04/2022)
Các tờ trình của UBND tỉnh(21/04/2022)
Tài liệu, văn bản chung(19/04/2022)
 
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII
 
Các báo cáo của HĐND tỉnh(23/06/2022)
Các tờ trình của UBND tỉnh(23/06/2022)
Tài liệu, văn bản chung(21/06/2022)
 
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVII
 
Chất vấn và trả lời chất vấn(20/07/2022)
Các tờ trình, báo cáo của HĐND tỉnh(09/07/2022)
Các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh(08/07/2022)
Báo cáo của các cơ quan khác(06/07/2022)
Tài liệu, văn bản chung(06/07/2022)
 
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVII
 
Các báo cáo của HĐND tỉnh(10/08/2022)
Các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh(10/08/2022)
Tài liệu, văn bản chung(30/07/2022)
 
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVII
 
Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh(26/09/2022)
Các báo cáo của HĐND tỉnh(26/09/2022)
Các tờ trình của UBND tỉnh(26/09/2022)
Tài liệu, văn bản chung(26/09/2022)
 
Chất vấn và trả lời chất vấn
Trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022), các đại biểu HĐND tỉnh đã gửi nội dung chất vấn nhưng do thời gian tại kỳ họp có hạn nên các ý kiến chưa được giải trình, trả lời trực tiếp. Thường trực HĐND tỉnh đã đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành trả lời bằng văn bản. Cụ thể, nội dung trả lời chất vấn của một số đơn vị như sau:
 
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII(20/12/2022)
Cử tri Hải Dương có thể quét mã QR để gửi ý kiến tới UBND tỉnh và lãnh đạo 3 sở, ngành(05/12/2022)
Các tờ trình, báo cáo của HĐND tỉnh(05/12/2022)
Các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh(03/12/2022)
Báo cáo của các cơ quan khác(03/12/2022)
Tài liệu, văn bản chung(03/12/2022)
 
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XVII
 
Các báo cáo của HĐND tỉnh(19/03/2023)
Các tờ trình của UBND tỉnh(14/03/2023)
Tài liệu, văn bản chung(13/03/2023)
 
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVII
 
Báo cáo của HĐND tỉnh(09/05/2023)
Tờ trình của UBND tỉnh(05/05/2023)
Tài liệu, văn bản chung(30/04/2023)
 
Tài liệu, văn bản chung