LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Quốc hội ban hành
 
Tài liệu lấy ý kiến xây dựng dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Hợp tác xã (sửa đổi)
4/25/2023 9:38:12 AM
Thực hiện chương trình công tác năm 2023, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương tổ chức lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Hợp tác xã (sửa đổi).
 
Tài liệu lấy ý kiến xây dựng dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
2/27/2023 3:22:37 PM
 
Tài liệu lấy ý kiến xây dựng dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)
10/5/2022 11:20:16 AM
Thực hiện chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương tổ chức lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).
 
Tài liệu xin ý kiến 2 dự thảo Luật: Luật Thanh tra (sửa đổi) và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
9/29/2022 8:16:57 PM
Thực hiện chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương tổ chức lấy ý kiến tham gia vào 02 dự thảo Luật dự kiến được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.
 
Tài liệu xin ý kiến 3 dự thảo luật: Luật Cảnh sát cơ động, Luật Điện ảnh (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
5/8/2022 3:28:28 PM
Thực hiện Nghị quyết số 17/2021/QH15 ngày 27/7/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương tổ chức lấy ý kiến tham gia xây dựng đối với 03 dự thảo luật.
 
Tài liệu Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022
11/4/2021 7:45:37 AM