Logo
 

Phát triển tư duy lý luận của Đảng về chiến lược quốc phòng

Nội dung cơ bản Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục khẳng định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang, sự nghiệp quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc.

Chú thích ảnh

Bước phát triển mới, ngày càng hoàn thiện

Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lưu Ngọc Khải, Viện Khoa học xã hội và nhân văn Quân sự cho rằng, Cuốn sách có 4 giá trị cốt lõi là: Một là, cuốn sách có giá trị lý luận, thực tiễn, thể hiện tư duy mới của Đảng ta về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới.

Hai là, giá trị chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương trong xây dựng và hoạch định đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng; xây dựng quân đội giai đoạn mới. Nâng cao nhận thức, thống nhất về hành động và quán triệt thực hiện trong toàn quân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng và phát triển đất nước.

Ba là, thông điệp công khai của Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới cho các nước trên thế giới thấu hiểu là đường lối độc lập, tự chủ, bảo vệ nền hòa bình của đất nước, gắn với bảo vệ hòa bình của khu vực và trên toàn thế giới để bạn bè quốc tế thêm tin cậy trong hợp tác lâu dài, bền vững.

Bốn là, giá trị thời sự của cuốn sách xuất bản trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp, khó lường, công cuộc đổi mới của đất nước ta đạt được nhiều thành tựu quan trọng, song bên cạnh thời cơ, thuận lợi là cơ bản, cũng chứa đựng khó khăn, thách thức, tiềm ẩn nhiều nhân tố mất ổn định, cùng với âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động ngày càng tinh vi. Cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền diễn biến phức tạp, đòi hỏi đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng phải đổi mới, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo con đường đã lựa chọn là đi lên chủ nghĩa xã hội.

Theo Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lưu Ngọc Khải, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thể hiện tư tưởng chỉ đạo bao trùm, nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta về quan điểm, mục tiêu và phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Qua đó, phải thực hiện đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng và xác định vai trò xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, giành thắng lợi trong mọi tình huống.

Nội dung tư tưởng thể hiện rõ tính kế thừa truyền thống, bài học kinh nghiệm, nghệ thuật quân sự, chiến tranh nhân dân trong thời kỳ đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; đồng thời đúc rút những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn phong phú, sinh động, thể hiện sự sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của Tổng Bí thư, góp phần làm rõ bước phát triển tư duy lý luận của Đảng về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng, đặc biệt là vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Nội dung tư tưởng về bảo vệ nền hòa bình của đất nước bền vững, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội; trên cơ sở độc lập, tự chủ, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lợi ích quốc gia - dân tộc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước đem lại hạnh phúc thực sự cho nhân dân; góp phần bảo vệ hòa bình trong khu vực và trên thế giới.

Nội dung tư tưởng thể hiện tư duy mới về quốc phòng, an ninh, đối tác, đối tượng, bảo vệ Tổ quốc có bước phát triển mới và ngày càng hoàn thiện; sự kết hợp giữa nhiệm vụ quốc phòng, quân sự đối với kinh tế, văn hóa, xã hội ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, góp phần ngăn ngừa nguy cơ xung đột, chiến tranh từ sớm, từ xa, “giữ nước từ khi nước chưa nguy”.

Giá trị chỉ đạo, định hướng cụ thể

Là một cán bộ nghiên cứu, quản lý giáo dục, cán bộ của Đảng trong quân đội, Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lưu Ngọc Khải chia sẻ: “Qua đọc cuốn sách, nội dung tôi tâm đắc nhất, đó là về quan điểm chiến lược bảo vệ Tổ quốc, quân sự, quốc phòng phải hướng đến sự thực hiện tốt vấn đề có tính quy luật, giải quyết mối quan hệ chiến lược là: “Kết hợp giữa nhiệm vụ quốc phòng, quân sự trong quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh và đối ngoại ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, góp phần ngăn ngừa nguy cơ xung đột, chiến tranh từ sớm, từ xa, “giữ nước từ khi nước chưa nguy”, nên cần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.”

Theo Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lưu Ngọc Khải, ngày nay, tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp, khó lường, công cuộc đổi mới của đất nước ta đạt được nhiều thành tựu quan trọng; song bên cạnh thời cơ, thuận lợi là cơ bản, cũng chứa đựng khó khăn, thách thức, tiềm ẩn nhiều nhân tố mất ổn định, cùng với âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động ngày càng tinh vi. Cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền diễn biến phức tạp, đòi hỏi đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng, xây dựng Quân đội phải đổi mới, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo con đường đã lựa chọn là đi lên chủ nghĩa xã hội.

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương có giá trị chỉ đạo, định hướng cụ thể. Quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả Văn kiện, các Nghị quyết của Đảng, của Quân ủy Trung ương; giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Quân ủy Trung ương, cơ quan Bộ Quốc phòng, các quân chủng, binh chủng, lực lượng Quân đội thực hiện Nghị quyết của Đảng về xây dựng, kiện toàn tổ chức, biên chế đến năm 2025 bảo đảm tinh, gọn, mạnh, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến lên hiện đại và đến năm 2030 xây dựng quân đội “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Mỗi cơ quan, quân chủng, binh chủng, học viện, nhà trường, lực lượng trong toàn quân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, sử dụng hiệu quả vũ khí, trang bị; phát huy truyền thống; bám sát nhiệm vụ trung tâm, đổi mới, sáng tạo; nâng cao chất lượng chuyên môn ngày càng cao.

Phát huy vai trò của công tác Đảng, công tác chính trị ở các cơ quan, đơn vị trong toàn quân để xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh toàn diện, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa; làm tốt công tác dân vận; giữ vững niềm tin và sự trong sạch, giữ gìn phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”; chú trọng đấu tranh quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; không để bị động bất ngờ, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng trong mọi tình huống; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Nguồn Báo Tin tức/Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 3
Truy cập hôm nay: 251886
Tổng lượt truy cập: 40335705