Logo
 
HĐND tỉnh Hải Dương đã có Nghị quyết điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 và năm 2024 lần 3 nguồn ngân sách tỉnh.
1/5/2024 / Admin
HĐND tỉnh Hải Dương vừa quyết định chủ trương đầu tư dự án nâng cấp trang thiết bị kỹ thuật công nghệ phát thanh, truyền hình.
30/4/2024 / Admin
Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, Hải Dương có 7 địa phương được thưởng vượt thu ngân sách, trong đó Chí Linh có số thưởng cao nhất.
29/4/2024 / Admin
HĐND tỉnh Hải Dương đã ban hành nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng giảng đường thuộc Trường Đại học Hải Dương với tổng kinh phí 100 tỷ đồng.
29/4/2024 / Admin