Logo
 

Thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ % phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2022 và giai đoạn 2023-2025

Tài liệu Hội nghị tình hình thực hiện Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh