Logo
 

Thực trạng đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị và hoạt động tự chủ tài chính của các cơ sở y tế công lập

Tài liệu phục vụ Hội nghị