Logo
 

Việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tài sản là nhà, công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

Tài liệu phục vụ Hội nghị

1. Chương trình Hội nghị.

2. Báo cáo của UBND tỉnh về Thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tài sản là nhà, công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất.

3. Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

4. Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

5. Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

6. Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

7. Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh ban hành Đơn giá nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất để bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

8. Quyết định số 61/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

9. Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.