Logo
 

Tài liệu Hội nghị lấy ý kiến tham gia xây dựng dự án Luật

Thực hiện Luật Tổ chức Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức lấy ý kiến tham gia xây dựng 02 dự án luật: Luật Căn cước công dân (sửa đổi) và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

          Sau đây là nội dung dự thảo luật và tài liệu có liên quan:

          * Tài liệu lấy ý kiến dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi):

1. Dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi).

2. Báo cáo tổng hợp ý kiến của đại biểu Quốc hội.

3. Dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến.

          * Tài liệu lấy ý kiến dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở:

1. Dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

2. Báo cáo tổng hợp ý kiến của đại biểu Quốc hội.

3. Dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến.