Logo
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019.
24/5/2024 / Admin
Kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh khóa XVII được tổ chức trong 1/2 ngày (ngày 24/4/2024), theo hình thức họp tập trung tại Hội trường tầng 4, Trung tâm Văn hóa Xứ Đông.
26/4/2024 / Admin
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019.
18/4/2024 / Admin
Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh khóa XVII được tổ chức trong 1/2 ngày (ngày 01/3/2024), theo hình thức họp tập trung tại Hội trường tầng 4, Trung tâm Văn hóa Xứ Đông.
4/3/2024 / Admin
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019.
23/2/2024 / Admin